Homepage
Print
Nábytek, šperky a automobily očima eniopsychologa
 
Cílem tohoto článku je nahlédnutí na nábytek, šperky a automobily z hlediska dosud málo známého pohledu eniopsychologie. Tento pohled v sobě zahrnuje širší vnímání reality a okolí člověka a naznačuje směr, kterým se lze vydat k rychlému a kvalitativně výrazně pozitivnímu ovlivnění jeho života. Popisovaná fakta jsou výsledkem teoretických a praktických výzkumů, které provádějí informačně-energetické vědy.

Každý člověk se pohybuje v jemu vlastním sociálně-společenském prostředí, které lze popsat podle mnoha kritérií. Jednou ze společných vlastností všech druhů prostředí je přítomnost nábytku v blízkosti všech lidí. Šperky a automobily vlastní nebo používá každý z nás. Geometrická struktura, forma, objem, kompozice materiálu a barevná skladba nábytku, šperků a automobilů vychází z historických umělecko-estetických tradic a praktických potřeb člověka. Pro většinu lidí stále zůstává neznámým vliv fyzikálních polí a informačně-energetického vyzařování materiálů, ze kterých jsou vyrobeny zmíněné produkty, na vývoj člověka, psychofyziologické funkce fyzického těla, informačně-energetické funkce jeho jemnohmotných těl a zdraví organismu.

V tomto článku chci obrátit pozornost čtenářů zejména na dřevo, ušlechtilé kovy, drahé kameny a další materiály určené pro výrobu nábytku, šperků a automobilů.

Je známo, že hmota (dřevo je zvláštní druh živé hmoty, drahokamy a ušlechtilé kovy jsou zvláštním druhem anorganické hmoty) obsahuje informačně-energetická pole, která jsou tvořena informacemi, mikročásticemi, světlem, energiemi (elektrickou, magnetickou, elektromagnetickou, gravitační, radiotepelnou, rentgenovou, leptonovou aj.) a informačně-energetickými substancemi. Nábytek, šperky a automobily jsou člověkem vytvořené formy hmoty. Hmota je koncentrace informací, energií a vyjadřuje existenci nového obsahu informace. Energie hyperprostoru a hmoty jsou mezi sebou informačně spojeny. Informace obsahují charakter fyzikálních polí, vyzařování, mechanicko-chemických vlastností a funkcí hmoty. Mají korpuskulární a vlnový elektromagnetický charakter, proto mohou zaplnit prostor. Mezi hmotnými objekty probíhá nepřetržitá informačně-energetická výměna. Hmotnými nosiči informace jsou všechny druhy hmoty. Tyto se odlišují atomovými a molekulárními strukturami, formami a funkcemi. Vzájemná výměna informací a energií mezi různými druhy hmoty se uskutečňuje zrcadlením, jenž na úrovni člověka probíhá formou pocitu a vědomí. Výměna informací je naprosto nezávislá na prostoru, čase a vzdálenosti. Informace může existovat bez hmoty, energie, prostoru a času.

Nábytek, šperky a automobily jsou zvláštními formami hmoty, informací, energií, fyzikálních polí a záření. „Jaký mají tyto aspekty vliv na vývoj člověka, psychofyziologické funkce organismu, informačně-energetické procesy a zdraví člověka?" Odpověď není jednoduchá, neboť člověk (soubor informačně-energetické, anorganické hmoty a biologické tkáně) se procesem evoluce zformoval do symbiózy biologické, anorganické a informačně-energetické hmoty lidského, pozemského, kosmického a duchovního původu z minulého, přítomného a budoucího času. Projevuje se v prostoru a čase Země informačně-energetickou, anorganickou a biologickou integrální holografickou strukturou. Na úrovni fyzického těla dosáhly největšího vývoje procesy vnímání, přijímání, hromadění, transformace, analyzování, uchovávání a předávání informací neuronovým komplexem periferního a centrálního nervového systému, především kůře hemisféry velkého mozku. Na úrovni jemnohmotných těl dosáhla největšího vývoje všezahrnující informačně-energetická výměna (probíhající prostřednictvím čaker, meridiánových biologicky aktivních bodů, vnějších obalů jemnohmotných těl a jiných struktur) mezi člověkem a informačně-energetickými poli Země, Vesmíru a duchovního bytí, součástí kterých jsou i nábytek, šperky a automobily. Tato informačně-energetická výměna je individuální, odpovídá identitě, fylogenetickému a ontogenetickému vývoji člověka.

Moderní vědou je prokázáno, že lidské fyzické tělo přijímá a vyzařuje různé informace, mikročástice, světlo, energie, fyzikální pole, bioplazmy, informačně-energetické paprsky a chemické látky, které jsou materiálními nosiči objektivních informací pro anatomicko-morfofunkční struktury fyzického těla, formy a struktury jemnohmotných těl, fyziologické a informačně-energetické procesy, intelektuálně-mentální a psychoemocionální projevy, stav zdraví, charakter bioplazmatických struktur a sociálně-biologických projevů člověka. Nejvíce informační jsou u člověka elektrická, magnetická, biogravitační, leptonová, bioplazmatická a psychická informačně-energetická pole a také infračervené, radiotepelné, rentgenové, korpuskulární, leptonové a psychické vyzařování. Největší intenzitu má vyzařování magnetické, leptonové, infračervené a psychické. Základní vlastností člověka je neustálá systematická, rytmická a cyklická vzájemná výměna informací, mikročástic, světla, energií, bioplazem a látek mezi ním, jeho okolím (tj. i nábytkem, šperky a automobily) a Vesmírem.

Z předcházejícího vyplývá, že všechny druhy a formy hmoty jsou vzájemně informačně-energeticky propojeny a podléhají příčinně-následkovému vztahu. Hmota nejen stále vyzařuje obecné informace, mikročástice, světlo, energie, substance a bioplazmy (ty vyzařuje jen biologická hmota) do svého okolí, ale i přijímá, odráží, předává a taktéž na informačně-energetické úrovni reaguje na všechny procesy vesmíru a svého okolí prostřednictvím svých vlastních informačně-energetických struktur. Forma informačně-energetických struktur se řídí transformací a syntézou energií. Nábytek, šperky a automobily v sobě zahrnují přírodní krystalickou a atomovou strukturu a formy a struktury vytvořené člověkem. Takto získávají zmíněné předměty jedinečnost a neopakovatelnost svých informačně-energetických polí, která mají charakteristický frekvenčně-amplitudně-vlnový rozsah a ten ne vždy vyhovuje frekvenčně-amplitudně-vlnovému rozsahu jemnohmotných těl a informačně-energetických polí člověka. V dnešní době mnoho lidí tráví stále více času na cestách vozidlem, mají u sebe množství šperků, doma i v práci jsou obklopeni nábytkem a auto je jejich kanceláří, pracovním místem a druhým domovem.

Z výše uvedených poznatků vychází speciální program individuálního výběru nejlepší kompozice dřeva pro výrobu nábytku nebo pro výběr a nákup šperků a automobilů. Program umožňuje zjistit, jaký vliv mohou mít fyzikální pole a informačně-energetické vyzařování dřeva, nábytku, šperků, automobilů a jednotlivých materiálů na:

 • normalizaci metabolismu a syntézu pro organismus nezbytných informačně-energetických hmot
 • synchronizaci, rezonanci a interferenci funkčně potřebných informačně-energetických procesů buněk, látek a celého organismu s nábytkem, šperky, automobily a biosférou
 • zabezpečení rytmičnosti a cykličnosti informačně-energetické výměny biologických rytmů organismu a informačně-energetické výměny jemnohmotných těl člověka s informačně-energetickými poli Země, Vesmíru a duchovního bytí
 • zabezpečení zdravého informačně-energetického vyzařování a tvorby informačně-energetického pole, které bude napomáhat neutralizaci biopatogenních informačně-energetických struktur a fluidů v informačně-energetickém poli člověka
 • tvorbu pro člověka zdravého informačně-energetického pole v bytech, automobilech, ve špercích a v jejich blízkosti
 • ochranu pracovního, bytového a životního prostoru člověka před pronikáním pro něho škodlivých informačně-energetických struktur, fluidů, biopatogenních energií, substancí a bioplazem
 • tvorbu posilující interferenci a harmonizaci rezonance energií syntézy, které budou napomáhat obnovení zničené makro- a mikromorfofunkční struktury organismu
 • psychoemocionální stav člověka
 • neutralizaci energie nervově-psychických poruch
 • léčení nemocí, regeneraci, rehabilitaci a posílení zdraví člověka
 • zdravý, harmonický růst a vývoj dětí.

Ze získaných informací vyplývá, že informačně-energetické hmoty dřeva, nábytku, šperků a automobilů mají jak individuální, tak i univerzální vliv na informačně-energetická pole člověka, psychofyziologické funkce organismu, sociálně-biologické projevy a stav zdraví člověka. Univerzální vliv na organismus je omezen informačně-energetickými procesy v prostředí a je nezávislý na člověku. Rozsah univerzálního vlivu na organismus je ve srovnání s individuálním vlivem značně menší. Individuální vliv je o mnoho větší a je závislý na informačně-energetických projevech organismu a jemnohmotných tělech člověka.

Informačně-energetické hmoty individuálně vybraného dřeva, nábytku, šperků a automobilů lze dekódovat a holograficky programovat tak, že zabezpečí správnou funkci organismu, jemnohmotných těl a sociálně-biologických projevů člověka. Takto získané holograficky strukturované a programované informačně-energetické hmoty pak napomáhají harmonizaci informačně-energetických procesů organismu a posilují regenerační procesy a terapeutické účinky při léčbě nemocí. Individuálně vybrané materiály vytvoří svými fyzikálními poli a vyzařováním informačně-energetické podmínky pro syntézu informačně-energetických hmot nutných k zabezpečení odpovídajících funkcí organismu. Tyto informačně-energetické hmoty zajišťují rytmičnost, cykličnost, stabilitu, synchronizaci a interferenci informačně-energetických procesů dřeva, nábytku, šperků, automobilů a okolního prostředí s informačně-energetickými procesy člověka.

Ze živé hmoty jsou nejblíže informačně-energetickým procesům člověka informačně-energetické procesy stromů. Z neživé hmoty jsou nejblíže informačně-energetickým procesům člověka informačně-energetické procesy drahokamů a ušlechtilých kovů.

Informačně-energetické procesy dřeva, nábytku, šperků a automobilů mohou kolem sebe vytvářet zdravé informačně-energetické prostředí, napomáhat anatomicko-morfofunkčnímu, intelektuálně-mentálnímu, psychickému, morálně-etickému, duchovnímu a sociálně-biologickému harmonickému vývoji člověka. Pokud se informačně-energetická pole člověka a dřeva, nábytku, šperků a automobilů vzájemně doplňují, pak je vytvořeno pro člověka zdravé informačně-energetické pole, které je možno libovolně upravit podle individuálních potřeb jednotlivých lidí.

Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka