Печать
Enioanatomie a eniopsychologie v dnešní úrovni poznání
 
Všichni lidé na začátku 21. století prožívají své životy plné událostí, proměn, vývoe svého okolí a sebe samých. Mohou využít nesčetných možností a příležitostí, které naše doba nabízí. Tak tomu bylo v minulosti a stejný obraz bude také v budoucnu. Každý z lidí řeší denně rozmanité situace vedoucí k získávání životních zkušeností. Člověk má mimo běžných každodenních radostí a starostí i své touhy, sny a plány. Mezi ně patří i snaha být zdravým, splnit si svá přání a mít možnost rozvíjet a uplatnit své schopnosti.

Moderní metody pedagogiky, psychologie, sociologie a medicíny nejsou vždy schopné adekvátně pomoci člověku v rozvoji jeho osobnosti, při nemocech fyzického těla, traumatech a zvláště při duševních a mentálních nemocech. Současná enioanatomie a eniopsychologie nabízí člověku metody rozvoje jeho osobnosti. Při jejich aplikaci člověk maximálně rozvíjí a uplatňuje své schopnosti a dovednosti při minimální ztrátě času a bez jakýchkoliv negativních následků na jeho zdraví.

Mnoho lidí intuitivně tuší, co to jsou eniologie, enioanatomie a eniopsychologie a jaký mají význam pro člověka. Podle v současnosti obecně přijímané definice je lze popsat jako mezioborové disciplíny, které zkoumají stavbu, strukturu, topografii, funkce a význam jemnohmotných těl lidí, jejich psychickou činnost na základě informačně-energetické příčinně-následkové podmíněnosti informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli jednotlivých lidí, společnosti, přírody, živočichů, Země, noosféry, Vesmíru, duchovního bytí a jakéhokoliv objektu vnějšího prostředí. Zvláštní pozornost dává eniologie, enioanatomie a eniopsychologie psychickým projevům, PSI-fenomenálním, mimosmyslovým a duchovním možnostem člověka, které moderní věda není schopna vysvětlit. Tyto obory zkoumají eniopsychologické procesy, tzn. procesy vymykající se obecně přijímanému normálu, založené na fyzikálně nevysvětlitelných jevech (např. telepatie, radiestezie, psychometrie, telemetrie, regrese, jasnovidectví, telekineze, levitace, mimotělesná projekce, materializace, teleportace aj.). Největší význam pro člověka má výchova, výuka, vývoj a léčitelství metodami eniopsychologie prostřednictvím jemnohmotných těl.

Samotná eniopsychologie je odvětví psychologie, které se zabývá eniopsychologickými jevy a jejich experimentálním výzkumem. Eniopsychologii lze charakterizovat jako odborný výzkum, sledující informační a energetické vlastnosti a také distanční interakce, tj. vzájemné vzdálenostní informační působení a komunikaci mezi jemnohmotnými těly živých organismů a jejich vnějším informačně-energetickým prostředím.

V úvodu je zmiňována snaha člověka být zdravým, jeho možnosti rozvíjet a uplatnit své schopnosti a splnit si svá přání. Těchto cílů lze dosáhnout vzájemně se doplňujícím použitím klasických a netradičních metod bez rizika negativního dopadu na zdraví člověka. Je dosažení zmíněných cílů možné takovýmto způsobem a nejsou to jen prázdná slova a iluze? Odpověď je velmi jednoduchá. Je to realita, které lze dosáhnout použitím metod eniopsychologie nasměrovaných nejenom na vývoj jemnohmotných těl člověka, ale i na jeho výchovu, výuku, regeneraci, rehabilitaci, rekondici, léčení, rozvoj osobnosti, harmonizaci, zdokonalení vlastností, zvláštností, schopností, duchovnosti, duševnosti, funkčních možností, sociálně-biologického, ekonomického, společenského uplatnění aj.

Je možné sledovat následující jednoduchou logickou úvahu. Nejprve jedno obecně přijatelné a nezpochybnitelné tvrzení: vše je v  pohybu, vyvíjí se, mění se a směřuje k univerzálnímu cíli. V této chvíli není nutné zabývat se tím, k jakému cíli kdo nebo co směřuje. Lze jen konstatovat, že pohyb jako obecně pojatou veličinu, lze zaznamenat změnou stavu nebo polohy za určitý čas. Pohyb a vývoj se projevuje jak u hmatatelných forem hmoty (jízda auta, pád kamene, tekoucí voda), tak i u již ne tak zcela dobře uchopitelných informačně-energetických jevů, jakými jsou vyšší psychická činnost, intelekt člověka, paměť, emoce, duchovno, rozvoj osobnosti, morální úroveň společnosti, informačně-energetické vzájemné ovlivňování člověka, přírody, společnosti, Vesmíru a duchovního bytí, jednotou a základem kterých je informačně-energetické pole a u živých objektů jemnohmotná těla.

Lze položit otázku: „Je současná úroveň poznání člověka, resp. lidstva, již na svém vrcholu?" Každý člověk odpoví různě a má svou pravdu. Tato individuální pravda je daná informačním obsahem jemnohmotných těl člověka, úrovní jeho vnímání, jeho fylogenetickým a ontogenetickým vývojem, jeho schopností otevřít se, přijímat a třídit k němu přicházející informace v nejširším slova smyslu. A právě člověk, který je schopný a ochotný vnímat své okolí, využívá ve svůj prospěch vše, co mu nabízí dnes využitelné poznatky vědy a zvláště pak enioanatomii a eniopsychologii. Při návratu zpět k otázce dosažené úrovně poznání lidstva je možné jednoznačně konstatovat, že ještě zdaleka není na svém nejvyšším stupni. To, že úroveň poznání roste a vyvíjí se, lze dokladovat srovnáním poznatků např. ze středověku a ze současnosti. Je možné porovnat obory „jasně viditelné a hmatatelné" - biologie, medicína, letectví, kybernetika, stavitelství, strojírenství, fyzika apod., stejně tak lze sledovat vývoj i ve více abstraktních oborech, jakými jsou eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, sociologie, filozofie, eniomedicína, teologie aj.

Eniopsychologie a přinejmenším připuštění existence Boha, Osudu, Absolutního rozumu, informačního pole, Vyšší moci, Prozřetelnosti apod. spolu velmi úzce souvisejí. Jak? Přiraďme několik synonym: informace, mikročástice, antimikročástice, informačně-energetická substance, bioplazma, nejjemnější všeprostupující substance. Význam slova substance je: informačně-energetická hmota, látka, základ, podstata - tedy slova, která, ač obecná, si již člověk dokáže lépe představit a přiblížit se jejich prostřednictvím do oblasti známých a definovatelných pojmů fyziky.

Mimo mnoha dalších oborů je to právě fyzika, která se významně podílí na rozvoji poznání lidstva a je to právě fyzika, jež v 90. letech 20. století prokázala existenci zmíněné nejjemnější všeprostupující substance. Prokázány jsou i další skutečnosti související s enioanatomií a eniopsychologií, např. existence jemnohmotných těl, duše (její hmotnost je 2,5 - 12 g), fotografie aury člověka a jiných živých i neživých forem hmoty, existence myšlenkových forem, energetické fantómy člověka, soliton (druh paměti vlastní tzv. nelineárním systémům), existence torzních polí, kde rychlost záření z nich vycházející je miliardkrát vyšší, než je rychlost světla. Existuje ještě mnoho dalších poznatků a důkazů. Stručný seznam některých poznatků z dávnověku, starověku a středověku a vědecky prokázaných skutečností novověku je uveden v odkazu „historické kořeny enioanatomie". Tyto důkazy byly provedeny vědci a vědeckými metodami, tudíž jsou kdykoliv a kýmkoliv opakovatelné.

Zmíněnými jevy a na nich založenými procesy se zabývají mnohé vědní obory, především fyzika elementárních částic, eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicína aj. Některé z těchto vědních disciplín jsou v současnosti ve velkém rozmachu a otevírají lidstvu pohled na dosud málokým tušené horizonty. Nové slovo eniologie je poněkud nepřesné, protože tyto informačně-energetické horizonty intuitivně vidí většina lidí vnímajících Boha v jakékoliv formě. Tím se lze dostat k závěru, že tzv. věci mezi nebem a zemí nejsou jen iluzí vytvořenou v mysli člověka, ale jsou objektivní realitou, kterou odhaluje a zkoumá moderní věda, a kterou zkoumá a využívá kvantová fyzika, eniologie, enioanatomie, eniopsychologie aj.

Je tedy zřejmé, že lidské poznání směřuje k určitému bodu, nebo lépe a přesně řečeno k absolutnímu nekonečněmnoharozměrnému stavu poznání, který umožňuje člověku  maximálně dosažitelný rozvoj jeho fyzického těla, všech jemnohmotných těl,  intelektuálně-mentálních, psychoemociálních, eniopsychologických, duchovních, profesionálních, sociálně-biologických a jiných vlastností ve všech úrovních bytí, což mu umožňuje pronikat do všech úrovní vědomí, dosáhnout harmonie, vybalancovanosti hmotného a duchovního, jednoty pozemského, kosmického, minulého, přítomného a budoucího své osobnosti.

Právě lidé s eniopsychologickými a duchovními schopnostmi umí využít ve prospěch člověka poznatky, které v současné době ještě nejsou v obecném povědomí nebo si člověk plně neuvědomuje jejich reálnou existenci a možnosti jejich využití. Lidé obdaření zvláštními schopnostmi „vidí" za dnešní horizonty poznání a proto mohou „spatřené" nové poznatky nabídnout svému okolí, včetně možností jejich praktického použití pro člověka, společnost a přírodu.

Je důležité jedno upřesnění, resp. klasifikace. Při obecném pohledu na všechny jednotlivce nabízející své eniopsychologické a psychotronické schopnosti, je možné tyto lidi rozdělit do tří základních skupin.

Do první skupiny patří ti, kteří si bohužel myslí, že disponují těmito schopnostmi, avšak mají jich jen velmi málo nebo nemají žádné. Pokud nějaké mají, pak je neumějí správně používat a jejich působení nemá žádoucí účinek. Proto je nutné dát těmto lidem možnost a čas, aby se jejich schopnosti dostatečně rozvinuly a neodsuzovat je za šarlatánství.

Druhou skupinu tvoří lidé, kteří jsou obdařeni těmito schopnostmi a umí je používat ve prospěch člověka, společnosti a přírody. Většinu činností provádějí na základě intuice, mimosmyslového vnímání, praktické zkušenosti apod., ale nemají dostatečnou výuku v oblastech eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicíny a nemají adekvátně vyvinutá jemnohmotná těla pro specifiku určité činnosti.

Do třetí skupiny je možné zařadit eniopsychology, psychotroniky a léčitele, kteří se svému poslání věnují na profesionální úrovni, včetně podrobného teoretického studia, přípravy a znalostí v oblastech anatomie, morfologie, fyziologie, psychologie, sociologie, pedagogiky, medicíny s eniologickým základem aj. Zvláštní pozornost tito lidé věnují funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. Znalosti a schopnosti praktického využití těchto oborů umožňují jejich integraci a tím i pochopení podstaty eniopsychologie a jejího uplatnění ve prospěch člověka, společnosti a přírody. Tito lidé mimo jiné studují školy a navštěvují kurzy, které se zabývají různými oblastmi enioanatomie, eniopsychologie, parapsychologie a psychotroniky a duchovně se sebevzdělávají. Zároveň provádějí teoretický výzkum spojený s praxí a tím se vyvíjí jejich integrální vědomí, tj. vnímání minulého, současného a budoucího, zemského a kosmického, hmotného a duchovního jako součást reality a jednoty informačně-energetickými poli. Proto mohou nabídnout člověku ty nejkvalifikovanější služby. Poznatky, které tak získávají, mohou dát k dispozici všem, kteří o ně mají zájem a hodlají je využít ve prospěch člověka.

Je možné se ptát: „Má člověk disponující mimořádnými eniopsychologickými schopnostmi, které celý svůj život rozvíjí, právo žádat peníze za provádění činností zakládajících se právě na těchto jeho schopnostech?" Otázka je záměrně formulována takto v obecné rovině, aby bylo zřejmé, že různými mimořádnými schopnostmi, tedy talentem, jsou obdařeni i sportovci, umělci, vědci a mnoho dalších lidí různých profesí. Na takto pojatou otázku v těchto souvislostech je již odpověď zřejmá. Je nutné se pozastavit u některých souvislostí spojených s profesí, nebo lépe a přesněji řečeno s posláním eniopsychologa. Eniopsycholog má nejen právo, ale i povinnost používat své znalosti pouze ve prospěch člověka a tedy i lidstva. V případě, že je použije proti člověku, velmi rychle o ně přichází. Schopnosti eniopsychologa může tedy využít každý, kdo nemá v úmyslu takto provedené služby zneužít proti jiné osobě. Aby se člověk mohl stát velmi dobrým eniopsychologem, musí se celý život systematicky vzdělávat a cíleně pracovat na rozvoji svých schopností. Této činnosti věnuje maximum svého času a svých sil.

Po tomto stručném výkladu o některých aspektech enioanatomie a eniopsychologie a o jejich začlenění do objektivní reality může být člověk o krůček blíže k pochopení významu a prospěchu, který pro něho může mít jejich praktické využití.

Eniopsychologické působení jako takové a programy na něm založené, jsou neškodné pro lidský organismus a člověk se na nich nikdy nestává závislým.¨

Přeji každému čtenáři mnoho zdraví, osobních a pracovních úspěchů.

Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka