Tisk
Nábytek, šperky a automobily očima eniopsychologa
 
Cílem tohoto článku je nahlédnutí na nábytek, šperky a automobily z hlediska dosud málo známého pohledu eniopsychologie. Tento pohled v sobě zahrnuje širší vnímání reality a okolí člověka a naznačuje směr, kterým se lze vydat k rychlému a kvalitativně výrazně pozitivnímu ovlivnění jeho života. Popisovaná fakta jsou výsledkem teoretických a praktických výzkumů, které provádějí informačně-energetické vědy.

Každý člověk se pohybuje v jemu vlastním sociálně-společenském prostředí, které lze popsat podle mnoha kritérií. Jednou ze společných vlastností všech druhů prostředí je přítomnost nábytku v blízkosti všech lidí. Šperky a automobily vlastní nebo používá každý z nás. Geometrická struktura, forma, objem, kompozice materiálu a barevná skladba nábytku, šperků a automobilů vychází z historických umělecko-estetických tradic a praktických potřeb člověka. Pro většinu lidí stále zůstává neznámým vliv fyzikálních polí a informačně-energetického vyzařování materiálů, ze kterých jsou vyrobeny zmíněné produkty, na vývoj člověka, psychofyziologické funkce fyzického těla, informačně-energetické funkce jeho jemnohmotných těl a zdraví organismu.

V tomto článku chci obrátit pozornost čtenářů zejména na dřevo, ušlechtilé kovy, drahé kameny a další materiály určené pro výrobu nábytku, šperků a automobilů.

Je známo, že hmota (dřevo je zvláštní druh živé hmoty, drahokamy a ušlechtilé kovy jsou zvláštním druhem anorganické hmoty) obsahuje informačně-energetická pole, která jsou tvořena informacemi, mikročásticemi, světlem, energiemi (elektrickou, magnetickou, elektromagnetickou, gravitační, radiotepelnou, rentgenovou, leptonovou aj.) a informačně-energetickými substancemi. Nábytek, šperky a automobily jsou člověkem vytvořené formy hmoty. Hmota je koncentrace informací, energií a vyjadřuje existenci nového obsahu informace. Energie hyperprostoru a hmoty jsou mezi sebou informačně spojeny. Informace obsahují charakter fyzikálních polí, vyzařování, mechanicko-chemických vlastností a funkcí hmoty. Mají korpuskulární a vlnový elektromagnetický charakter, proto mohou zaplnit prostor. Mezi hmotnými objekty probíhá nepřetržitá informačně-energetická výměna. Hmotnými nosiči informace jsou všechny druhy hmoty. Tyto se odlišují atomovými a molekulárními strukturami, formami a funkcemi. Vzájemná výměna informací a energií mezi různými druhy hmoty se uskutečňuje zrcadlením, jenž na úrovni člověka probíhá formou pocitu a vědomí. Výměna informací je naprosto nezávislá na prostoru, čase a vzdálenosti. Informace může existovat bez hmoty, energie, prostoru a času.

Nábytek, šperky a automobily jsou zvláštními formami hmoty, informací, energií, fyzikálních polí a záření. „Jaký mají tyto aspekty vliv na vývoj člověka, psychofyziologické funkce organismu, informačně-energetické procesy a zdraví člověka?" Odpověď není jednoduchá, neboť člověk (soubor informačně-energetické, anorganické hmoty a biologické tkáně) se procesem evoluce zformoval do symbiózy biologické, anorganické a informačně-energetické hmoty lidského, pozemského, kosmického a duchovního původu z minulého, přítomného a budoucího času. Projevuje se v prostoru a čase Země informačně-energetickou, anorganickou a biologickou integrální holografickou strukturou. Na úrovni fyzického těla dosáhly největšího vývoje procesy vnímání, přijímání, hromadění, transformace, analyzování, uchovávání a předávání informací neuronovým komplexem periferního a centrálního nervového systému, především kůře hemisféry velkého mozku. Na úrovni jemnohmotných těl dosáhla největšího vývoje všezahrnující informačně-energetická výměna (probíhající prostřednictvím čaker, meridiánových biologicky aktivních bodů, vnějších obalů jemnohmotných těl a jiných struktur) mezi člověkem a informačně-energetickými poli Země, Vesmíru a duchovního bytí, součástí kterých jsou i nábytek, šperky a automobily. Tato informačně-energetická výměna je individuální, odpovídá identitě, fylogenetickému a ontogenetickému vývoji člověka.

Moderní vědou je prokázáno, že lidské fyzické tělo přijímá a vyzařuje různé informace, mikročástice, světlo, energie, fyzikální pole, bioplazmy, informačně-energetické paprsky a chemické látky, které jsou materiálními nosiči objektivních informací pro anatomicko-morfofunkční struktury fyzického těla, formy a struktury jemnohmotných těl, fyziologické a informačně-energetické procesy, intelektuálně-mentální a psychoemocionální projevy, stav zdraví, charakter bioplazmatických struktur a sociálně-biologických projevů člověka. Nejvíce informační jsou u člověka elektrická, magnetická, biogravitační, leptonová, bioplazmatická a psychická informačně-energetická pole a také infračervené, radiotepelné, rentgenové, korpuskulární, leptonové a psychické vyzařování. Největší intenzitu má vyzařování magnetické, leptonové, infračervené a psychické. Základní vlastností člověka je neustálá systematická, rytmická a cyklická vzájemná výměna informací, mikročástic, světla, energií, bioplazem a látek mezi ním, jeho okolím (tj. i nábytkem, šperky a automobily) a Vesmírem.

Z předcházejícího vyplývá, že všechny druhy a formy hmoty jsou vzájemně informačně-energeticky propojeny a podléhají příčinně-následkovému vztahu. Hmota nejen stále vyzařuje obecné informace, mikročástice, světlo, energie, substance a bioplazmy (ty vyzařuje jen biologická hmota) do svého okolí, ale i přijímá, odráží, předává a taktéž na informačně-energetické úrovni reaguje na všechny procesy vesmíru a svého okolí prostřednictvím svých vlastních informačně-energetických struktur. Forma informačně-energetických struktur se řídí transformací a syntézou energií. Nábytek, šperky a automobily v sobě zahrnují přírodní krystalickou a atomovou strukturu a formy a struktury vytvořené člověkem. Takto získávají zmíněné předměty jedinečnost a neopakovatelnost svých informačně-energetických polí, která mají charakteristický frekvenčně-amplitudně-vlnový rozsah a ten ne vždy vyhovuje frekvenčně-amplitudně-vlnovému rozsahu jemnohmotných těl a informačně-energetických polí člověka. V dnešní době mnoho lidí tráví stále více času na cestách vozidlem, mají u sebe množství šperků, doma i v práci jsou obklopeni nábytkem a auto je jejich kanceláří, pracovním místem a druhým domovem.

Z výše uvedených poznatků vychází speciální program individuálního výběru nejlepší kompozice dřeva pro výrobu nábytku nebo pro výběr a nákup šperků a automobilů. Program umožňuje zjistit, jaký vliv mohou mít fyzikální pole a informačně-energetické vyzařování dřeva, nábytku, šperků, automobilů a jednotlivých materiálů na:

 • normalizaci metabolismu a syntézu pro organismus nezbytných informačně-energetických hmot
 • synchronizaci, rezonanci a interferenci funkčně potřebných informačně-energetických procesů buněk, látek a celého organismu s nábytkem, šperky, automobily a biosférou
 • zabezpečení rytmičnosti a cykličnosti informačně-energetické výměny biologických rytmů organismu a informačně-energetické výměny jemnohmotných těl člověka s informačně-energetickými poli Země, Vesmíru a duchovního bytí
 • zabezpečení zdravého informačně-energetického vyzařování a tvorby informačně-energetického pole, které bude napomáhat neutralizaci biopatogenních informačně-energetických struktur a fluidů v informačně-energetickém poli člověka
 • tvorbu pro člověka zdravého informačně-energetického pole v bytech, automobilech, ve špercích a v jejich blízkosti
 • ochranu pracovního, bytového a životního prostoru člověka před pronikáním pro něho škodlivých informačně-energetických struktur, fluidů, biopatogenních energií, substancí a bioplazem
 • tvorbu posilující interferenci a harmonizaci rezonance energií syntézy, které budou napomáhat obnovení zničené makro- a mikromorfofunkční struktury organismu
 • psychoemocionální stav člověka
 • neutralizaci energie nervově-psychických poruch
 • léčení nemocí, regeneraci, rehabilitaci a posílení zdraví člověka
 • zdravý, harmonický růst a vývoj dětí.

Ze získaných informací vyplývá, že informačně-energetické hmoty dřeva, nábytku, šperků a automobilů mají jak individuální, tak i univerzální vliv na informačně-energetická pole člověka, psychofyziologické funkce organismu, sociálně-biologické projevy a stav zdraví člověka. Univerzální vliv na organismus je omezen informačně-energetickými procesy v prostředí a je nezávislý na člověku. Rozsah univerzálního vlivu na organismus je ve srovnání s individuálním vlivem značně menší. Individuální vliv je o mnoho větší a je závislý na informačně-energetických projevech organismu a jemnohmotných tělech člověka.

Informačně-energetické hmoty individuálně vybraného dřeva, nábytku, šperků a automobilů lze dekódovat a holograficky programovat tak, že zabezpečí správnou funkci organismu, jemnohmotných těl a sociálně-biologických projevů člověka. Takto získané holograficky strukturované a programované informačně-energetické hmoty pak napomáhají harmonizaci informačně-energetických procesů organismu a posilují regenerační procesy a terapeutické účinky při léčbě nemocí. Individuálně vybrané materiály vytvoří svými fyzikálními poli a vyzařováním informačně-energetické podmínky pro syntézu informačně-energetických hmot nutných k zabezpečení odpovídajících funkcí organismu. Tyto informačně-energetické hmoty zajišťují rytmičnost, cykličnost, stabilitu, synchronizaci a interferenci informačně-energetických procesů dřeva, nábytku, šperků, automobilů a okolního prostředí s informačně-energetickými procesy člověka.

Ze živé hmoty jsou nejblíže informačně-energetickým procesům člověka informačně-energetické procesy stromů. Z neživé hmoty jsou nejblíže informačně-energetickým procesům člověka informačně-energetické procesy drahokamů a ušlechtilých kovů.

Informačně-energetické procesy dřeva, nábytku, šperků a automobilů mohou kolem sebe vytvářet zdravé informačně-energetické prostředí, napomáhat anatomicko-morfofunkčnímu, intelektuálně-mentálnímu, psychickému, morálně-etickému, duchovnímu a sociálně-biologickému harmonickému vývoji člověka. Pokud se informačně-energetická pole člověka a dřeva, nábytku, šperků a automobilů vzájemně doplňují, pak je vytvořeno pro člověka zdravé informačně-energetické pole, které je možno libovolně upravit podle individuálních potřeb jednotlivých lidí.

Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka