O enioanatomii a eniopsychologii
 
sfera_2005_06_obalČlánek, který vyšel v časopisu o přírodním lékařství Sféra, č.6/2005, dne 8.6.2005.
  
Časopis o přírodním lékařství
 
  
 
O enioanatomii a eniopsychologii
 
text: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
foto: Plus 7 dní - Norbert Grosz
ilustrace: Ing. arch. Jan Paclt
 
Jistota prokázaná staletími
Mnoho lidí se ve svém životě setkalo s informací o různých „nepochopitelných", „zázračných", „nadpřirozených" a jiných projevech člověka při duchovním vývoji, vývoji PSI-fenomenálních schopností, při léčení, řešení problémů, při jeho různých činnostech. Vznikají samozřejmě otázky, jak je to možné, na jakém principu vše probíhá, zda lze tyto projevy a schopnosti vědomě vyvolat, řídit je. Eniopsycholog docent A. Vasiľčuk má k tomuto tématu co říci. Většinu svého života se zabývá enioanatomií jako informačně-energetického základu eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky, duchovní výchovy, vývoje a léčení člověka, jejich projevy, příčinami a důsledky. Slova eniologie, esoterika, psychotronika, parapsychologie, jemnohmotná těla, aura, čakra, sušumna, léčitelství, duchovní medicína a mnoho dalších jsou většině čtenářů známa. Mnoho lidí vnímá význam těchto slov intuitivně, podle výkladů různých odborníků nebo na základě vlastních zkušeností. V dlouhé historii lidstva se tyto obory vyvíjely na základě pozorování a praktických zkušeností s jejich projevy a účinky, objektivita kterých vychází ze skutečnosti, že praxe je kritériem jistoty prokázané staletími. Stejně jako v minulosti u fyziky, chemie, medicíny či biologie, nastal nyní čas, kdy je nutno vědeckým pohledem zkoumat všechny esoterní obory. Tímto pohledem se stala eniologie - nový vědecký obor zabývající se výzkumem přírodních jevů na základě přírodních zákonů a koncepcí energoinformační výměny. Přívlastek energoinformační, resp. podle posloupnosti komponent správný výraz informačně-energetický, znamená popis základních stavebních komponent jakéhokoliv druhu hmoty, tedy i člověka. Vyjadřuje skutečnost, že každá, zjednodušeně řečeno okem viditelná hmota, se skládá z informací, mikročástic, světla a energií, jejichž integrace vytváří informačně-energetické bioplazmy a informačně-energetické substance různých pásem elektromagnetického spektra (jemné hmoty) a z obecně známých komponent, kterými jsou atomy, molekuly a buňky - nejelementárnější stavebně-funkční jednotky živých organismů, což jsou hrubé organické a neorganické hmoty. U člověka vytvářejí jemné hmoty jeho jemnohmotná těla, hrubé hmoty pak tělo fyzické. Symbiózou jemnohmotných těl a fyzického těla vzniká živý člověk, přičemž jemnohmotná těla jsou primární.
 
Anatomie jemnohmotných těl
sfera_2005_06_clanek_1Stejně tak, jako je v klasické moderní medicíně základem všech jejich činností znalost anatomie fyzického těla, cytologie, histologie, fyziologie, biochemie a psychologie, je tomu tak i v případě duchovní výchovy, vývoje, duchovní a informační medicíny se znalostmi enioanatomie (anatomie jemnohmotných těl), eniofyziologie, eniopsychologie a jiných eniologických oborů. Lidstvo již více než dva tisíce let zná jemnohmotná těla člověka, čakry, sušumnu, idu, pinhalu, meridiány, akupresurní body apod., při jejich popisu je však nazývá různými termíny, uvádí jejich různý počet, přiřazuje jim různé významy, v některých případech popisuje principy jejich fungování. Obecně známa jsou např. éterické, astrální, mentální, karmické, intuitivní a duchovní tělo, jejich čakry, sušumna, ida, pinhala aj. struktury a jejich význam v procesu duchovní výchovy, vývoje a léčení člověka, ale není známa jejich anatomie. Je to paradoxní situace - jak se mohou tyto metodologie vyvíjet, když není známa anatomie jemnohmotných těl? Enioanatomie je obor studující stavbu jemnohmotných těl člověka jako koncentrovaný informačně-energetický výraz objektivní vesmírné reality při nepřetržité informačně-energetické vzájemné výměně těl s Vesmírem a všemi objekty Vesmíru. Enioanatomie také popisuje nejen základní stavební hmoty jemnohmotných těl, ale i topografii, tvary, strukturu, funkce a význam jemnohmotných těl pro výchovu, výuku, léčení, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka. Umožňuje kategorizaci jemnohmotných těl, jejich struktur, funkcí a významu do přesných a jednoznačných terminologických výrazů podle objektivních vlastností jednotlivých celků a součástí. Význam anatomie jemnohmotných těl pro lidstvo může být obrovský. Pokud budou znalosti o nich využity v metodologiích výchovy, výuky, léčení aj., otevřou se netušené možnosti v sociálně-biologickém životě, při řešení jakýchkoliv životních situací a potřeb člověka. Toto využití znalostí také přinese pozitivní vklad do progresivního vývoje lidské civilizace, zvlášť při duchovním vývoji člověka. Správné využití anatomie jemnohmotných těl dovoluje dosáhnout integrálního duchovního, duševního, božského, intelektuálního, mentálního, emociálního, etického, estetického, PSI-fenomenálního, fyzického, sociálně-biologického aj. vývoje člověka.
 
Kdo je docent Vasiľčuk?
Od roku 1966 docent A. Vasiľčuk studoval teorii, praxi a metodiku psychotroniky, eniopsychologie a duchovního léčitelství. Od roku 1980 probíhalo jeho studium, nepřetržitá analýza a systematizace informace o anatomii jemnohmotných těl člověka. V letech 1992 - 2002 vypracoval funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. V roce 2003 byly nakladatelstvím Kameňar (Lviv, Ukrajina) vydány 4 monografie: „Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka", „Funkční anatomie čaker", „Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka", „Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka". V roce 2004 byly vydány ve vědeckém časopise Zdravý způsob života dva články - „Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ jeho vývoje, sociálně-biologických projevů a zdraví" a „Holografická integrace jemnohmotných těl člověka jako informačně-energetická podmíněnost jeho fylogenetického, ontogenetického a duchovního vývoje". Do vědeckého tisku byly dány další čtyři články. Poprvé na světě bylo v Hodoníně a v Praze pro zájemce zahájeno studium a praktický vývoj jemnohmotných těl člověka. Od roku 1998 působí docent Vasiľčuk převážně v České republice, část roku věnuje svůj čas přednáškám na Ukrajině.
 
Hledání cesty duchovního poznání
Lidé se docenta Vasiľčuka často ptají, proč někdo má výjimečné schopnosti a jiný ne, ptají se, co mají udělat, když nějaké schopnosti mají, jak je mají rozvíjet a využít. Otázka důvodu proč někdo má schopnosti a jiný ne, souvisí s fylogenetickým a ontogenetickým vývojem jemnohmotných těl člověka. Každý člověk má 15 jemnohmotných těl: dočasná -  červené tělo (fyzicko-energoinformační), světle zářivě červené tělo (doplňkové fyzicko-energoinformační), oranžové tělo (éterické), světle zářivě oranžové tělo (doplňkové éterické), žluté tělo (astrální, emociální), zelené tělo (mentální), světle zářivě zelené tělo (doplňkové mentální), a věčná - blankytné tělo (karmické), tyrkysové tělo (doplňkové karmické), modré tělo (intuitivní), šeříkové tělo (doplňkové intuitivní), fialové tělo (tělo duše, tělo Panny Marie), růžové tělo (tělo duchovnosti, tělo Ježíše Krista), bílé tělo (tělo Ducha Svatého), zlaté tělo (tělo Stvořitele, tělo Mahátmá). Lidská bytost je nesmrtelná svými osmi věčnými duchovními jemnohmotnými těly (blankytné - zlaté) tvořícími jeho Duši. Jemnohmotnými těly je každý člověk v nepřetržité fylogenezi svého ontogenetického vývoje a v jeho průběhu dostává prostřednictvím jemnohmotných těl příležitost zdokonalit svůj vývoj a rozvoj. Jednou z nejvýznamnějších příležitostí je i vývoj jeho jemnohmotných těl, který může probíhat aktivně nebo pasivně. Pro aktivní vývoj je nutné celoživotní vzdělávání v oblastech enioanatomie, eniopsychologie, eniopedagogiky, sociologie, dále pak eniologický a duchovní trénink, zvládnutí různých technik relaxace, koncentrace, mentální imaginace, vizualizace, meditace atd. Pro pasivní vývoj jemnohmotných těl je nutná důvěra v člověka, který je tento vývoj schopen provádět. Práce eniopsychologa, léčitele, duchovního učitele aj. je založena na duchovních principech a znalostech vycházejících z Bible a z anatomie jemnohmotných těl člověka. Při práci s jemnými hmotami, jejich strukturami a holografickými programy, zvlášť biopatogenními, může vzniknout pro málo zkušeného eniopsychologa a léčitele nebezpečí přechodu těchto hmot, struktur a informačních programů do jeho jemnohmotných těl, proto je v jeho zájmu znát anatomii jemnohmotných těl a jejich funkce. Znalostí anatomie jemnohmotných těl dávají každému člověku možnost nalézt individuální cestu duchovního poznání, vývoje a projevů v sociálně-biologickém životě, vytvořit informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl, dosáhnout přírodní čistoty jemnohmotných těl, dobrého stavu zdraví, uzdravení se z většiny těžkých, chronických dlouholetých nemocí, zpomalit proces stárnutí a prodloužit pozemský život, dosáhnout životní harmonii, duchovní, duševní a božské seberealizace, minimalizovat projevy negativních příčinně-následkových (karmických) zákonitostí vlastního vývoje.
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka