R
ozhovor s Doc. Anatolijem Vasiľčukem, CSc. pro slovenskou verzi časopisu Svět Grálu
Přeloženo ze slovenštiny, pro internetovou stránku částečně doplněno. Hodonín, 7.10.2006
redaktor: Dr. J. Hurta
 
rozhovor_svetgralu_2006_10_07
1. Vážený pane docente, vedle evropského pojímání medicíny jste se celá léta věnoval její východní „nadstavbě" na různých pracovištích u Vás na Ukrajině, ale i v Rusku, studoval jste u ukrajinských, ruských a tibetských učitelů. Rozšířil jste si obzor o jemnější vnímání světa, které úspěšně uplatňujete například při rozvoji osobnosti a jemnohmotných těl, výchově, výuce, regeneraci a léčbě různých onemocnění. Je skutečně naše tělo, obrazně řečeno, podobné cibuli, kde jádro je zahalené mnohými tzv. „jemnohmotnými" obaly, ze kterých je nám viditelná jen ta nejhrubší „slupka"?
Člověk je složitější než vše to, co dnes zná věda o jeho stavbě. Je možné říci, že člověk je biologicko-fyzikálním energoinformačním kosmicko-pozemským hologramem, který obsahuje fyzické tělo, 15 základních, 61 komponentních a 105 identických jemnohmotných těl. Dohromady 181 jemnohmotných těl. Fyzické tělo si uvědomují všichni lidé, jemnohmotná těla pouze lidé s výjimečnou extrasenzorickou citlivostí. Jemnohmotná těla člověka jsou primární informačně-energetický hologram člověka, jsou strukturovaným projevem objektivní vesmírné reality. Jemnohmotná těla jsou primární. Fyzické tělo sekundární.
 
2. Jaký význam pro lidstvo mají znalosti anatomie jemnohmotných těl člověka?
Znalostí anatomie jemnohmotných těl dávají každému člověku možnost nalézt individuální cestu duchovního poznání, vývoje a projevů v sociálně-biologickém životě. Využít enioanatomii jako informačně-energetický základ eniomedicíny a v informaciologii, eniologii, eniopsychologii, psychotronice, eniopedagogice, sociologii, ve sportu, teologii a jiných disciplínách spojených s člověkem pro jeho prohloubené poznání, všestranný vývoj, dosažení absolutního zdraví, rychlého uzdravení a adekvátní sociální seberealizace.
 
3. Je pravdou, že diagnostika onemocnění z různých úrovní jemnohmotných těl, či astrálu odhalí onemocnění mnohem dříve, než se vůbec projeví v našem hrubohmotném těle?
Pochopitelně. Vždyť informace o budoucí nemoci je fixována v jemnohmotných tělech, a je i možné dopředu vědět, na kterou nemoc je člověk náchylný. Za kolik let může vzniknout ta nebo ona nemoc, ve kterém systému organismu a ve kterém orgánu. Bylo by dobré, kdyby se po narození člověka provedla eniopsychologická diagnostika a jakou léčbu bude potřebovat.
 
4. Jaké výhody přináší tento způsob pohledu na onemocnění oproti klasickému?
Víte, to je filozofická a i problematická otázka. Vždyť se podívejte, fyzické tělo je sekundární, je tvořeno podle integrálního hologramu jemnohmotných těl. Vše, co se děje na úrovni fyzického těla, se uskutečňuje i na úrovni jemnohmotných těl. Vše začíná informačně-energetickými procesy na úrovni jemnohmotných těl a teprve potom se uskutečňuje ve fyzickém těle. Výhoda je v tom, že několik let před vznikem a projevem nemoci na fyzické úrovni, můžeme mít úplnou informaci o nemoci z jemnohmotných těl člověka, což má velký význam, zvláště v onkologii. Fakticky vzniká možnost nedopustit vývoj většiny nemocí a prožít život bez nemocí a utrpení.
 
5. Mimo řešení zdravotních problémů se tím posouvají hranice poznání a potvrzuje se de facto neplatnost materialistického světonázoru. Vždyť smrtí se odkládá jen to nejhrubší tělo, ostatní žijí dále, vědomí nekončí, spíše naopak. Můžete to potvrdit?
Je to dost složitá otázka. Odpověď nikdy nebude zcela dostatečná. Lidský život na Zemi je umožněn symbiózou fyzického těla a jemnohmotných těl. Dočasná je biologická forma života, a informačně-energetická forma života je věčná jen díky věčným jemnohmotným tělům. K věčným jemnohmotným tělům patří blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté. U živého člověka je to anatomická struktura jeho Duše. Když lidské tělo umírá, odpojí se věčná jemnohmotná těla od fyzického těla, odpojí se od dočasných jemnohmotných těl, transformují se do podoby vajíčka nebo koule - to je Duše člověka, o hmotnosti 2,5 - 12g, s neobyčejně složitou strukturou a vnitřní architektonikou, zahrnující úplnou informaci o člověku. Kam odchází Duše člověka, závisí na tom, jaký život člověk prožil na Zemi, jaký informační obsah je v těch věčných jemnohmotných tělech, která se transformovala do Duše. Pokud člověk žil převážně morálně a duchovně, jeho Duše odchází do duchovního Bytí svého původu. Člověk, který reprezentoval antisvět na Zemi, bohužel jeho Duše vchází do antisvěta. Tím končí život člověka.
 
6. Je to velmi optimistické konstatování, tedy žádné „Spi sladce, odpočívej v pokoji", ale pravý opak, větší aktivita, což nepřímo potvrzuje i REM fáze spánku.
Eniologie, enioanatomie, eniopsychologie říkají, že vědomí člověka je obsaženo v jemnohmotných tělech jako neoddělitelná součást kosmického a duchovního vědomí. Když fyzické tělo umírá, informace lidského vědomí se s věčnými jemnohmotnými těly vrátí do lůna kosmického a duchovního vědomí. Takto má možnost vědomí člověka pokračovat dále ve vývoji. Když v pozemském životě vědomí člověka dosáhne úrovně vývoje kosmického vědomí, bude to cestou dlouhé evoluce člověka, všestranného, harmonického a univerzálního vývoje jemnohmotných těl. nejsme schopni dosáhnout toho, aby informačně-energetická forma života převládla nad biologickou formou života. Když toho dosáhneme, na našich náhrobcích nebudou takové nápisy, změní se jejich charakter.
 
7. Vraťme se ale k dílčím poznatkům. Svou vůlí vytváříme, nazvěme to „energetická pole" - buď světlá, nebo tmavá. Tato nás trvale obklopují, mají vliv na naši psychiku, obšťastňují nás, nebo vysávají jako energetičtí „vampíři". V dnešním, většinou konzumním světě, se lidé domnívají, že na myšlenky clo neplatí, že mohou beztrestně obelstívat jiné. Vždyť závist, nenávist, nepřejícnost a jiné negativní energie jen kvetou. Zapomínají, že se jim to podle zákona zachování energie, či karmy musí mnohonásobně vrátit. Vždyť kde by potom byla spravedlnost? Uškodí tím v konečném důsledku především sobě. Můžete se k tomu vyjádřit?
Když mám odpovědět na tuto rozsáhlou otázku z pozice enioanatomie, nu podívejte se, co se děje. Každé jemnohmotné tělo nepřetržitě, stále vyzařuje do vnějšího okolí informace, mikročástice, světlo, energii, informačně-energetické substance a informačně-energetické bioplazmy. A tímto tvoříme pro lidí informačně-energetické životní prostředí, které umožňuje projev lidského života v podmínkách Země. Na tom, jaký je charakter našeho myšlení, je závislé vyžařovaní, charakter vyzařovaní, zda je to vyzařovaní vysoce duchovní nebo antiduchovní, duševní nebo antiduševní, morální nebo amorální, božsko-duchoví nebo antibožské. Všechno závisí na charakteru našich myšlenek a charakter myšlenek také závisí na informačním obsahu jemnohmotných těl. Informační obsah jemnohmotných těl souvisí s fylogenetickým a ontogenetickým vývojem člověka. Myšlení se okamžitě stává známé celému Vesmíru. Ovlivňuje nejenom člověka, který myslí, ale i celé lidstvo a všechny formy života, které jsou na naší Zemi. Je to velká duševní a duchovní zodpovědnost člověka. A když si toto uvědomíme, každý člověk pochopí, že jeho existence na Zemi je závislá na informačně-energetickém vyzařování každého člověka.
 
8. Jinými slovy, když chce být člověk spokojený a šťastný, měl by se z principu snažit vysílat jen ušlechtilé frekvence, aby se mu jen takové mohly vracet zpět. Tím si vytvoří energetické kanály směrem k vyšším světlým centrálám sil, které ho potom drží a posilují na jeho cestě vývoje k duchovní osobnosti. Na své okolí potom působí povzbudivě a očistně jen svou přítomností. Podle Vašeho názoru, mohou tyto světlé centrály sil působit na lidi i inspirativně?
Krátká odpověď - ano. Vaše otázky jsou i odpověďmi. Informačně-energetické vyzařování člověka odpovídá jeho podstatě. A ta podstata, čistota té podstaty, duchovnost té podstaty, na čem je závislá? Na univerzálním vývoji jemnohmotných těl, na informacích, které jsou obsaženy v jemnohmotných tělech.
 
9. Pane docente, od zdraví jsme přešli ke správnému životnímu stylu. Tento se přirozeně zpětně odráží na našem tělesném a psychickém zdraví, což potvrzují i Vaše zkušenosti a dlouholetá pozorování. V dnešním přetechnizovaném světě zaplaveném mediálním brakem začínají akutně chybět ideály. Společnost jde cestou pokušení a užívání si morálně dolů. Za pojmy jako dobro, přátelství, pravá láska, nezištné činy, jako bychom se styděli, nejsou dost moderní. A přece, jen takovéto ryzí city, které vidíte, mohou přinést vnitřní mír, harmonii a tiché štěstí. Plánujete se podělit s Vašimi poznatky také s mládeží, která ve své nevyzrálosti mnohokrát podlehne negativním vlivům okolí a dostává se často na šikmou plochu, což by se při správné osvětě nemuselo stávat? Myslím tím vydání krátké instruktážní brožury. Je lepší jednou vidět, než desetkrát slyšet.
Ano, je to pravda. Lepší jednou vidět, než tisíckrát slyšet. Máme pět monografií a více než 70 vědeckých článků. Na monografie máme recenze vědecké rady energoinformačních věd. Ve světe je to poprvé snaha popsat funkční anatomii jemnohmotných těl. Bylo by dobré, aby byly napsány určité knihy pro mládež, pro děti a v rámci etické duchovní výchovy a křesťanské etiky, aby enioanatomie byla součástí pedagogického procesu, aby se enioanatomie stala základem pedagogiky a byl zformovaný nový obor - eniopedagogika. To by umožnilo zkrátit výuku. Človek by nemusel studovat 20 let, aby dosáhl vysokoškolského vzdělání, stačilo by 5, 6, 7 let. A už dvacetiletý člověk by byl profesorem, akademikem a vysoce duchovně vyvinutým člověkem.
 
10. Snad i na stránkách SG by bylo možné uvést na pokračování stručný seriál, který by přiblížil veřejnosti tyto důležité informace. Pomohlo by to změnit životný styl, což by mohlo vést k ozdravení populace, jak se říká „na těle i na duši", k podpoře ušlechtilých cílů a tím k přirozenému pozvednutí celé společnosti. Souhlasil byste?
Velmi rád slyším takovou nabídku od tak důležitého časopisu. Ano, jsem připravený poskytnout vám mnoho článků. Kéž bychom mohli začít spolupracovat! Je to práce minimálně na 15 let. Jestliže souhlasíte, ano, budu autorem ve vašem časopisu.
 
11. Pane docente, děkuji Vám za rozhovor.
A nyní o naší následující přednášce, která se bude konat 4.11.2006. Bude to telepatická aplikace na vzdálenost 600 kilometrů. Můžete být v této místnosti, můžete být kdekoliv, bude to na vás působit. Tato telepaticko-holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl bude nasměrovaná většinou na vývoj jemnohmotných těl. Ale takovým způsobem je možno provádět výchovu, výuku, regeneraci, rehabilitaci, rekondici, léčení a harmonizaci člověka. Jsou to unikátní možnosti, které nám nabízí enioanatomie a eniopsychologie. Jsou to technologie, které přesahují rámec dnešní úrovně vědomí člověka.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka