Головна Ваші повідомлення Zajímavosti Co je to energoinformační medicína
Co je to energoinformační medicína
 
Oficiální západní, akademická, školská, běžná a jinak různě nazývaná medicína se postupně vyvinula od začátku novověku. Na východní polokouli naší planety existovaly vysoce rozvinuté systémy tradiční medicíny, zachovaly se jednotlivé lidové metody i na západní polokouli, historici odhalili existenci ucelených tradičních medicínských systémů i u vyhynulých etnik.
Poznávání těchto rozličných přístupů k poznání, rozlišení a především léčení onemocnění ukázalo určité základní principy a až překvapivou jednotnost v základním chápání zdraví a choroby a jejich zákonitostí.
Celistvost vnímání člověka a chápání choroby vždy jako narušení organizmu vcelku a příčin onemocnění jako komplexu jevů, v nichž hrají úlohu nejen případná aktuální příčina, ale i celkový stav organizmu, jeho psychika (emoce, zaměření myšlení, osobnost, postoje), životospráva, pracovní, hygienické i stravovací návyky, soulad s prostředím a jeho změnami a to nejen prostředím přírodním, ale i společenským, vzájemnými vztahy s jinými lidmi - to všechno tyto tradiční a lidové medicínské představy zohledňovaly a zapracovaly do svých diagnostických a léčebných postupů.
Naproti tomu oficiální západní medicína se sice vyvíjela poměrně rychle, osvojovala si výsledky přírodních a technických věd, především chemie, a stále více se specializovala, současně však ztrácela celistvost pohledu na chorého, koncentrovala se na chorobu a nikoliv na chorého člověka. I když je integrační propojení obou medicínských postojů možné a bylo by žádoucí v zájmu trpícího člověka, není o to zájem, ba právě u vzdělaných pracovníků v medicíně lze sledovat sklon k pohrdání vším, co nevzniklo v západní Evropě a v Americe, a aktivní nezájem poznat cokoliv jiného, co překračuje horizont medicíny podle jeho ohraničení z 19. století.
Jako reakce na tento stav se v průběhu druhé polovice 19. století začali izolované pokusy jednotlivců, kteří se seznámili i s jinými postoji k člověku a nemoci, upozorňovat na nebezpečí ztráty kontaktu mezi lékařem a pacientem a varovat před zaváděním postupů, které nejsou pro člověka tak šetrné jako přírodní postupy tradičních medicín. Tyto snahy se v 20. století zesilnili a přerostly v koncepce holistické, alternativní, komplementární a jiných medicínských variant.
Nedostatečné vymezení a roztříštěnost skupinek jejich reprezentantů však vedly k snížení přesvědčivosti informací o správnosti zvolených postupů. Reakcí na biomedicínský redukcionistický přístup, který prakticky opanoval celý medicínský výzkum a pronikl i do praktické medicíny bylo iniciování biopsychosociálního přístupu protagonisty především mezi psychiatry. Logické odůvodnění tohoto přístupu (např. G. L. Engelem) našlo odezvu mezi lékaři a takto nazvaný přístup k pojetí zdraví a choroby i vztahu mezi lékařem a pacientem se proklamuje v současné medicíně, ale více proklamuje než opravdu uskutečňuje.
V našich podmínkách se etablovaly názory na potřebu sjednoceného souboru diagnostických a léčebných postupů, založených na využití přírodních a tedy člověkem jen v minimálním rozsahu modifikovaných prostředků a postupů bez zbytečného chemického a fyzikálního zasahování do organizmu. Proto se vytvořil pojem a náplň naturální medicíny. Do jejího rámce by měly patřit i tradičně zakotvené postupy, jako je například akupunktura, tradiční fytoterapie a dietoterapie, svou informační nealopatickou podstatou charakterizovaná homeopatie, ale hlavně ty složky, které nejsou samostatně etablované, jako právě zmíněné, a to energoinformační medicína, morfoenergetická medicína a další.
Energoinformační medicína je vlastně praktickou aplikací teoretických poznatků psychotroniky o energoinformačním systému a současně jej praktické zkušenosti se širokým spektrem konkrétních případů narušení energoinformačního systému člověka jsou Objektem zkoumání a teoretického zevšeobecnění psychotroniky. Nejde však o úplné prolínání předmětu zkoumání psychotroniky a předmětu kompetence energoinformační medicíny. Objekty zkoumání psychotroniky jsou i jiné jevy nepatřící k medicíně a kompetence energoinformační medicíny zasahuje i mimo samotné energoinformační systémy.
Tato kniha je však zaměřena jen na energoinformační systémy, proto z obou zmíněných odborů, teoretického i praktického, budu informovat jen k tématu, i když samozřejmě i v potřebném rozsahu o dalších souvislostech.
 
 
Z knihy Choroby z nenávisti: MUDr. Teodor Rosinský, CSc.
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka