Enioanatomie – naděje a perspektiva
 
phoenix_2010_02_obalRozhovor o enioanatomii s doc. Anatolijem Vasiľčukem, CSc.
Vyšlo v časopisu Phoenix č. 2, únor 2010
 
Pane docente, když jsem se připravovala na rozhovor s Vámi, snažila jsem se prostudovat vše, co o Vás kdy vyšlo, co je psáno na internetu, a přiznám se, že jsem se chvílemi ztrácela v pojmech. Již ale vím, že v souvislosti s Vaší osobou je asi nejvíce používáno slovo enioanatomie. Můžete prosím našim čtenářům vysvětlit význam tohoto slova?
Enioanatomie je obor studující stavbu, tvary, struktury a vzájemné vztahy jemnohmotných těl člověka jako koncentrovaný informačně-energetický projev objektivní vesmírné reality při nepřetržité informačně-energetické vzájemné výměně těl s Vesmírem a všemi objekty Vesmíru. To je vysvětlení pro ty, kteří se profesionálně věnují a zajímají o jemnohmotnou stránku člověka. Pokud bych se měl pokusit o zjednodušený laický výklad, pak se musíme vydat o 7 000 let nazpět, a možná i více, do doby, kdy jsou první zmínky o civilizaci. Každá civilizace měla a má ve svém středu osobnosti s PSI-fenomenálními schopnostmi. Tito lidé oplývají vysokou duchovností a tzv. nadpřirozenými schopnostmi, přesněji řečeno mají tyto schopnosti vyvinutější než všichni ostatní. Takoví lidé jsou členy každé společnosti, i té dnešní. V průběhu tisíciletí se mnozí z nich snažili nejenom prakticky využívat dané schopnosti, rozvíjet je, ale byla zde i snaha je systematizovat, pokusit se popsat jemnohmotnou stránku člověka, zanechat pro své následovníky určitý studijní základ. Tyto snahy byly však nekoordinované, což je pochopitelné. Vznikla mnohá cenná a přínosná díla. Avšak bohužel, a to je v dnešním propojeném světě citelně znát, vznikl terminologický chaos.
Takže enioanatomie vnáší do tohoto chaosu řád?
Ano, ale zdaleka nejenom to. Z hlediska terminologie pojmenovává jemnohmotná těla a jejich struktury na základě jejich objektivních charakteristik – například podle stavby, tvaru, struktury, architektoniky, barev, počtu vrstev, lokalizace, funkcí, významu atd. Jsou využívány lidstvem historicky přijaté termíny čakra, sušumna, merudanda, ida, pinhala, hvězdné kanály, meridiány, akupresurní body, mikrokanály, současná klasická anatomická nomenklatura aj. Enioanatomie rozvíjí, systematizuje a výrazně posunuje kupředu již více než 7 000 let lidstvem využívané poznatky o člověku v oblasti jeho jemnohmotné – primární – stránky.
To zní velmi zajímavě. Vím, že tyto poznatky jsou sepsány ve Vaši knize Enioanatomie jemnohmotných těl člověka a v dalších knihách. Jak jste k těmto znalostem dospěl?
Moje knihy vycházejí v České republice a na Ukrajině od roku 2003. Práce na nich však začala již mnohem dříve, mohu říci, že již před 30 lety. A pokud bych to posuzoval do důsledků, tak na nich pracuji od svých 20 let, kdy jsem poprvé pocítil důležitost anatomických znalostí a uvědomil si, že mám jakési „nadpřirozené“ schopnosti. Ale zpět k otázce. Prakticky celý svůj život se věnuji teorii a praxi v oblasti enioanatomie, eniopsychologie, eniopedagogiky, alternativní medicíny a dalších oborů. Prostudoval jsem stovky knih desítek autorů, takže mám poměrně přesný přehled, co se píše ve světové literatuře o jemnohmotných tělech člověka. Celoživotní výukou anatomie fyzického těla a jemnohmotných těl člověka, vývojem a tréninkem svých schopností jsem postupně pronikal až za hranice poznaného. Byla mi dána obrovská možnost poznávat to, co je dosud nepoznané a poznávat prakticky nekonečné možnosti toho, co ještě bude odkryto v průběhu příštích staletí a tisíciletí. Své první čtyři knihy jsem při jejich intenzivním dokončování psal po téměř celou dobu ve stavu rozšířeného vědomí, mimosmyslového a apriorního přijímání znalostí. Jistě nastává otázka „Jsou tyto informace pravdivé, když byly získány ve stavu transu?“. Odpověď zní: „Ano, zcela nepochybně“. Vždyť předtím byl proveden více než dvacetiletý teoretický výzkum jemnohmotných těl člověka. Znalosti enioanatomie byly získávány pomocí analýzy světové literatury, biolokace, jasnovideckého a mimotělesného pozorování, apriorního získávání informací, psychometrie, telemetrie, virtuálního holografického modelování a jiných eniologických metod výzkumu.
Co je tedy objektem enioanatomie?
Objektem enioanatomie je 15 primárních základních jemnohmotných těl, 61 sekundárních komponentních a 105 sekundárních identických jemnohmotných těl, celkem tedy dnes známých 181 jemnohmotných těl. Výuce a výzkumu podléhá stavba, uložení, topografie, forma, struktura, vzájemné vztahy, funkce, fyzikální a morfologické charakteristiky každého jemnohmotného těla, jeho informačně-energetické hmoty a význam jemnohmotných těl ve všech sférách života člověka. Zní fantasticky, že člověk má tolik jemnohmotných těl. Kolik jich však má doopravdy? To není jednoduchá otázka. Přesná odpověď na ní je velmi důležitá pro duchovní a PSI-fenomenální vývoj člověka, jeho výchovu, výuku a léčení. Teoreticky je dnes možné hovořit o tom, že člověk má 1 396 jemnohmotných těl. Aby bylo možné dát přesnou odpověď, je nutné využít matematické výpočty k jejich přesnému určení. Zde vzniká otázka, zda společnost vůbec takovou informaci potřebuje. Vždyť dnes nejsou společností vyžadovány znalosti o základních jemnohmotných tělech, tak proč diskutovat o těch tělech, která nejsou známa.
Jaké místo dnes zaujímá enioanatomie mezi jinými obory o člověku?
Enioanatomie je interdisciplinárním oborem. Tvoří základ eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných oborů o člověku. Znalosti enioanatomie umožňují uskutečnit duchovní, duševní, PSI-fenomenální a božský vývoj člověka. Značně obohacují znalosti o člověku a o tom, jak ho vychovávat, vyvíjet, provádět výuku, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici. Enioanatomie umožňuje všem oborům spojeným s člověkem dívat se nově na jeho podstatu, umožňuje mu poznání sebe a světa na jemnohmotné informačně-energetické úrovni, která není dostupná jeho smyslovým orgánům.
Ve světle tohoto prosím vysvětlete, jaké jsou tedy základní cíle enioanatomie.
Základními cíli enioanatomie je poznání jemnohmotných těl člověka, jejich významu pro lidský biologický a informačně-energetický život, výchovu, výuku, zdokonalení a projev vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností člověka v procesu jeho biologicko-sociální činnosti. Uvědomování si významu jemnohmotných těl pro fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka. Přinést nové enioanatomické znalosti o pedagogice, psychologii, biologii, medicíně, sociologii, filozofii, teologii a o jiných oborech spojeným s výchovou, výukou a vývojem člověka. Vysvětlení skutečnosti, že jemnohmotná těla jsou hmotnými nosiči informací fylogenetického vývoje člověka, že jsou schopna hromadit, chránit a tvořit informace, že mají fylogenetickou paměť, jsou informačně-energetickým základem člověka, jeho věčnou informačně-energetickou formou života, jeho podstatou, a tím, co v pozemských podmínkách umožňuje biologickou formu života. Cílem enioanatomie je také dosažení poznání toho, že se v člověku projevuje jednota hmotného a duchovního, lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního, minulého, přítomného a budoucího. Člověk představuje informační jednotu člověka minulého, současného a budoucího, a zdůvodnění, proč je život člověka věčný a v jaké formě se projevuje život na Zemi a ve Vesmíru. Neméně důležitým cílem enioanatomie je poznání původu člověka.
Může enioanatomie napomáhat sjednocení medicíny?
Ano. Základem sjednocení je to, že jemnohmotná těla a fyzické tělo jsou v symbióze. V pozemských podmínkách nemohou bez sebe navzájem existovat. Podle integrálního hologramu vnitřních částí jemnohmotných těl se uskutečňuje morfogeneze fyzického těla, čímž je podmíněna jeho sekundárnost. Většina procesů ve fyzickém těle je řízena informačním obsahem jemnohmotných těl. Jakékoliv procesy a reakce organizmu se formují v jemnohmotných tělech. Informačně-energetické procesy jemnohmotných těl se zrcadlí ve fyzickém těle. Všechny procesy a reakce ve fyzickém těle a jemnohmotných tělech jsou vzájemně podmíněny, vzájemně závislé a jsou ve stavu příčinně-následkové jednoty. Patologické procesy se zpočátku formují v jemnohmotných tělech, následně na funkční, morfologické a psychické úrovni člověka, což se projevuje psychovegetativními, psychosomatickými a jinými těžkými nemocemi. To jsou základní enioanatomické důvody toho, že medicína je přírodně celostní a nemůže být rozdělována. Historicky došlo k tomu, že klasická medicína je lépe vyvinutá než eniomedicína, informační medicína a duchovní medicína, které jsou zaměřeny na jemnohmotná těla. Pro pacienta je nejprospěšnějším sjednocení medicínských, eniologických, eniomedicínských, eniopsychologických, eniopedagogických, PSI-fenomenálních a duchovních technologií léčby, čemuž značně napomáhá enioanatomie, protože je jejich informačním základem.
Zmiňujete i výuku. Co přináší enioanatomie jako výukový předmět?
Enioanatomie přináší nové znalosti o člověku. Prozatím pouze poodhaluje svá tajemství o člověku, jeho podstatě a původu. To, co je již dnes známo, umožňuje přesvědčivě tvrdit, že enioanatomie je:předmětem formujícím více rozšířený a prohloubený světonázor člověka, otevírajícím nový pohled na člověka, na jeho původ, vznik, život a jeho význam v pozemském, kosmickém a duchovním Bytí. Umožňuje integrální poznání světa v jednotě lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního, minulého, přítomného a budoucího. Osvojení enioanatomie umožňuje nejenom provádět expertní ohodnocení všech existujících metodologií, metod, prostředků a technologií duchovní výuky, výchovy, vývoje a zdokonalení jemnohmotných těl, PSI-fenomenálních schopností člověka, léčitelství, zvláště duchovního, bioenergetického, energoinformačního, psychotronického, mentálního, reflexně terapeutického a jiných forem léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice, ale i vidět jejich nedostatky, vyvarovat se chyb ve vypracovávání nových technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka. Je předmětem otvírajícím absolutně nové, vysoce účinné směry výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení a léčení člověka. Enioanatomie umožňuje vypracovat komplexní a různorodé technologie sjednocení výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, projevů, léčby a regenerace člověka, což umožňuje současně provádět léčení, výchovu a výuku lidí, kteří se dlouhodobě nacházejí ve stavu kómatu, mají těžké nemoci nebo se nacházejí v podmínkách, které neumožňují provádět tradiční výchovu a výuku A co je důležité, enioanatomie umožňuje vypracovávat technologie sjednocení výchovy, výuky a léčení v periodě embryonálního, kmenového a ontogenetického vývoje člověka, sjednocuje prastaré a nové znalosti o člověku. Enioanatomie jako výukový a vědecký předmět zcela zásadně mění názor na jemnohmotná těla člověka.
Pane docente, to je moc globální. Prosím Vás, přibližte se k člověku. Co obyčejným lidem přináší enioanatomie a vývoj jejich jemnohmotných těl?
Vývoj jemnohmotných těl je univerzální technologií všestranného a harmonického informačně-energetického, fyzického, psychického, intelektuálního, mentálního, emocionálního, morálního, estetického, etického, PSI-fenomenálního, duchovního, duševního a božského vývoje člověka; harmonizace osobnosti, harmonizace sociálních a mezilidských vztahů. Tyto technologie umožňují maximální realizaci možností člověka v profesní činnosti – ve vědě, medicíně, kultuře, umění, politice, diplomacii, sportu, podnikání, léčitelství a v jakékoliv jiné sféře lidské činnosti. Přírodně posilují imunitu, vitalitu organismu, informačně-energetickou identitu a individualitu člověka. Jsou efektivní při profylaxi a léčení těžkých kardiovaskulárních, onkologických, autoimunitních, infekčních, psychických, vertebrogenních a jiných nemocí. Zabraňují mutaci, negativním informačně-energetickým změnám vlastní individuality, identity, homeostázi, imunity a jakýmkoliv biopatogenním informačně-energetickým změnám. Pomocí technologií vývoje jemnohmotných těl je možné dosáhnout dobrého stavu zdraví, uzdravení se z většiny těžkých, chronických dlouholetých nemocí. Vývoj jemnohmotných těl ve svém důsledku nedopouští sociální a životní krize, problémy a neúspěchy. Umožňuje život bez nemocí, zpomaluje proces stárnutí, značně prodlužuje lidský život v podmínkách Země, umožňuje dosažení takového stavu jemnohmotných těl, při kterém je možné uzdravovat sebe, jiné lidi, přírodu a živočichy z jakékoliv nemoci. Zrychluje výchovu, výuku a poznání světa, dosažení integrálních znalostí zákonů vývoje člověka, Země, Vesmíru a duchovního Bytí, nabytí schopnosti přijímat apriorní znalosti z informačně-energetických polí a mnoho jiného. Vývoj jemnohmotných těl umožňuje člověku ve svých jemnohmotných tělech vytvořit informačně-energetické podmínky pro projev duchovních vlastností lidstva, Země, Vesmíru a duchovního Bytí, a také změnit charakter a informačně-energetický obsah negativních příčinně-následkových (karmických) zákonitostí vlastního vývoje. Pro běžný život člověka je důležité, že minimalizuje projev negativních příčinně-následkových programů osobního rozvoje a života, přeorientovává schopnosti člověka tak, aby je mohl maximálně realizovat v průběhu pozemského života aj.
phoenix_2010_02_clanekJak se v této souvislosti díváte na mnohé námitky, že věci z oblasti esoteriky, léčitelství apod. ve skutečnosti neexistují, popř. jsou jen placebo efektem?
Takto položená otázka je v současné době již dávným přežitkem. V současnosti probíhají složité procesy sjednocení vědeckého, náboženského a esoterického světového názoru. Mnoho vědců, teologů a esoteriků došlo k závěru, že každý z těchto směrů má svoji pravdu o podstatě Bytí a je nutné jejich sjednocení pro všestranné vysvětlení samotného Bytí, jeho vývoje, jeho procesů, událostí a vliv na vývoj člověka. Dnes je známo mnoho vědeckých důkazů o existenci jemnohmotného světa, informačně-energetických polí a jejich struktur. Vědeckými metodami je prokázána a fotografována aura člověka, vnější obaly vnějších částí jemnohmotných těl, je popsána fyzikální charakteristika psychické energie člověka, je známa hmotnost lidské Duše (2,5 – 12 g), byla experimentálně provedena přeměna světla ve hmotu a zpět, přičemž došlo k přenosu informace, na jejímž základě vznikl nový světelný paprsek stejných kvalit a charakteristik a mnoho dalšího. Ve světě existuje mnoho vědeckých pracovišť, která se zabývají těmito tzv. nevysvětlitelnými jevy. Před vědci je ale ještě velký kus práce – musejí především sestrojit velmi citlivé přístroje sloužící k měření charakteristik jemnohmotné stránky člověka. Dovolím si ale tvrdit, že ještě dlouho nebude sestrojen tak dokonale citlivý přístroj, jakým je člověk.
Odsuzujete tedy lidi, kteří mají pouze hmotné vnímání světa a vše ostatní odmítají?
Ale vůbec ne. Rozumím těmto lidem a vážím si jich, protože vytvářejí hmotnou infrastrukturu a základ blahobytu pro lidi. Nedostalo se jim – a ani nemohlo – vzdělání v oblasti eniologie, duchovní pedagogiky, enioanatomie, psychologie, PSI-fenomenality a duchovnosti člověka. Výchova, výuka a vzdělávání západní civilizace prostě neobsahuje a nepočítá s jemnohmotnou stránkou člověka a světa. Nehledě na takový stav, tisíce lidí hledají duchovní školy různého charakteru pro svůj duchovní a PSI-fenomenální vývoj, věnují svůj čas sebevzdělávání, sebezdokonalování a nacházejí sféry praktického využití svých PSI-fenomenálních schopností a duchovnosti. Proto máme vynikající eniopsychology, psychotroniky, duchovní a PSI-fenomenální léčitele a vysoce duchovně vyvinuté osobnosti, jež mají nejvyšší možné vzdělání, bohužel ale nikoliv na státem uznávaných školách. Takovíto lidé dosahují vynikajících úspěchů v oblasti pedagogiky, psychologie, PSI-fenomenality, medicíny, umění, ekonomie, práva, státní správy a dalších oborů. A mohli by dosahovat ještě větších úspěchů, pokud by existoval státem podporovaný systém výuky zahrnující i jemnohmotný aspekt člověka. Týká se to především lékařů a léčitelů, ale nejenom jich. Někteří lékaři a léčitelé již pochopili, že medicína se nedělí na klasickou, netradiční a alternativní, ale že je jen jedna – celostní.
Pokuste se prosím našim čtenářům přiblížit některé možnosti enioanatomie, které by se mohli v krátké době pozitivně odrazit v jejich životech.
To je velmi náročná otázka z hlediska prostoru, který máme určený na tento rozhovor. Pokud by byly základy enioanatomie a duchovní výchovy začleněny do systému vzdělávání všech stupňů škol, lidé by již odmalička byli vychováváni a vedeni k tomu, že lidský život je v podstatě nekonečný v jednotě pozemského a kosmického, a uvědomovali by si, že po nich zůstává jejich informačně-energetická podstata ve formě hologramu, který ovlivňuje všechny sféry lidského života, a že mají zodpovědnost nejenom za sebe samé z hlediska svého věčného života, ale i za své blízké, rodinu, sousedy, spoluobčany, Zemi, Vesmír, duchovní Bytí apod. Lidé, kteří dnes využívají enioanatomii a vyvíjejí svá jemnohmotná těla – ať už pasivně nebo aktivně – poznávají, že mají daleko snadnější život, život bez vážných nemocí, bez životních krizí, jsou ve svém životě úspěšnější. Pokud u nich nastanou nějaké problémy, pak snadno nalézají jejich řešení, eventuální krizové situace vždy zvládají atd. A co víc, tito lidé jsou skromní, minimálně se u nich projevují negativní vlastnosti, přinášejí, lásku, naději a světlo svému okolí.
Vypadá to, jako by využití enioanatomie posunovalo člověka ke šťastnému životu.
Ano, využití enioanatomie při výchově, výuce, léčení, při jejím zakomponování do oborů, které pracují s člověkem, se zintenzivňuje progresivní vývoj jedince i společnosti. Ve člověku se probouzejí a aktivují všechny úrovně pozemského, kosmického a duchovního vědomí. Člověk začíná rozumět sám sobě, svému životu, svému místu a významu ve společnosti, přírodě, na Zemi, ve Vesmíru a v duchovním Bytí, začíná reálně poznávat, co může a co ne, jeho myšlenky, emoce, prožitky, přání, činy, duchovnost a život nabývají harmonické souměrnosti. Za takovýchto podmínek člověk opravdu pozná šťastný život jak v duchovní, tak i v hmotné sféře, dosahuje harmonie duchovního a hmotného.
Znamená to, že by se dalo jednoduše nějak „zapůsobit“ na všechny lidi a ti by se stali lepšími?
Tak jednoduché to samozřejmě není. Eniopsycholog nebo léčitel mají jako jedinci omezené možnosti. Zde se otevírají velké možnosti a úkoly pro společnost jako takovou. Základním předpokladem je však to, aby se každý člověk, který chce ovládat duchovní a eniopsychologické technologie výchovy, výuky, rozvoje, zdokonalení a léčení velkých skupin lidí, musí být vysoce duchovně vyvinutý, být ve stadiu božského vývoje, profesionálně ovládat PSI-fenomenální schopnosti a technologie informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl lidí. A toto může být ještě nedostatečné, protože člověk musí celoživotně vyvíjet svá jemnohmotná těla, dosáhnout jejich univerzálního vývoje, duchovní, duševní a božské čistoty, všestranně trénovat a zdokonalovat svou PSI-fenomenalitu, duchovnost, duševnost a božskost.
Myslíte si, že na Zemi existují lidé, kteří se projevují pouze duchovně a není v nich ani špetka negativních vlastností?
Otázku jste položila velmi správně. V jemnohmotných tělech každého člověka jsou obsaženy pozitivní i negativní příčinně-následkové informace, každý člověk v sobě nosí lásku i nenávist, dobro i zlo, duchovnost i antiduchovnost atd. Říká se tomu jednota protikladů nebo dualizmus. Velmi správné ale je se zaměřit na to, zda se u člověka projevují ty či ony vlastnosti. To, zda se projevují především kladné nebo záporné vlastnosti, záleží vždy na vědomí, charakteru myšlení, emocích a na svobodném rozhodnutí člověka. Toto je základní východisko k tématu a otázkám, které jsou často kladeny – „Proč Bůh dopustil to, či ono?“ Vždyť my sami si kolem sebe vytváříme svými myšlenkami a skutky negativní informačně-energetické prostředí. Již jen samotná myšlenka má obrovskou sílu, a to jak pozitivní, tak i negativní. Kolikrát za den v myšlenkách nebo i ve skutečnosti máme přehnaná přání, požadavky, závidíme, žárlíme, zlobíme se, konáme něco špatného? Informace těchto myšlenek a činů se holograficky formují, jsou věčné, komunikují mezi sebou a vzájemně se posilují. Jakmile jejich negativní informace dosáhnou kritické množství, spustí se realizace příčinně-následkového programu a člověku se může přihodit něco špatného. Je to nazýváno karmou. Důležité je vědět, že karma je informace vývoje, myšlenek, činů, emocí, prožitků, přání člověka aj. Může být pozitivní i negativní a není jen individuální, ale i rodinná, existuje karma měst, států, národů apod. Zde je nutné hledat odpovědi na výše uvedenou otázku. Nelze však tuto problematiku zjednodušovat, vykládat ji zkratkovitě a heslovitě, protože pak vždy obdržíte logickou námitku konkrétního člověka například ve smyslu „Proč muselo zemřít moje nevinné dítě vinou nezodpovědného opilého řidiče?“ Problematika příčinně-následkových zákonů je velmi zajímavá, složitá a obsáhlá. Velmi úzce souvisí s enioanatomií, například i proto, že negativní příčinně-následkové informace jsou obsaženy nejenom v modrém jemnohmotném těle, jak je popisováno v literatuře, ale jsou obsaženy i ve všech ostatních tělech člověka. Důležité je vědět to, že příčinně-následková informace bílého a zlatého jemnohmotného těla má pouze pozitivní, duchovní a humánní význam pro člověka.
Pane docente, mohu se Vás zeptat, jací lidé a s čím se na Vás obracejí?
Lidé se na mně obracejí se širokým spektrem žádostí, abych jim pomohl řešit jejich problémy z oblasti zdraví, práce, sportu, partnerství, studia a s mnohými dalšími požadavky. Jedná se jak o obyčejné lidi, tak i o lidi, kteří vynikají v medicíně, pedagogice, psychologii, diplomacii, náboženství, sportu, politice, podnikání, umění, policie a fakticky ve všech povoláních. Z etických důvodů konkrétní jména samozřejmě uvádět nemohu.
Závěrem bych Vás chtěla poprosit, zda byste měl pro naše čtenáře nějaký vzkaz nebo dobrou radu.
Všem čtenářům přeji šťastný, radostný, harmonický a láskyplný život. Mějte přání adekvátní vašim možnostem, pracujte na sobě, vyvíjejte svá jemnohmotná těla – tím dosáhnete duchovnosti, vyvinete v sobě všechny kladné vlastnosti a váš život se výrazně zlepší. Poznávejte sebe, poznáte svět a Stvořitele.
 
Hana Čechová
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka