Hlavní strana Služby
SLUŽBY - STRUČNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH ČINNOSTÍ
 
Zde jsou uvedeny informace o službách, které jsou v současné době poskytovány. Před prohlédnutím nabídky služeb doporučujeme pozorně si přečíst články o anatomii jemnohmotných těl člověka, kapitoly „Enioanatomie a eniopsychologie v dnešní úrovni poznání“, „Historické kořeny enioanatomie“, „Nábytek, šperky a automobily“ a „Terminologický slovník“.
Níže jsou uvedeny v současnosti prováděné služby. Vybrané činnosti jsou zobrazeny jako odkazy, z nich se lze přenést do příslušných konkrétních nabídek. Činnosti nezobrazené jako odkazy nejsou podrobněji rozepsány, nabídka na jejich provádění však samozřejmě platí.
Všechny služby uvedené v bodech 1 – 14 tvoří přibližně 40% celkového rozsahu prováděných činností. Zbylých neuvedených 60% se provádí pouze po individuální osobní konzultaci.
 
Základní principy a podstata práce docenta Vasiľčuka: stejně jako existuje tzv. hrubá hmota (tkáně fyzického těla člověka, voda, minerály, kovy apod.), existují i hmoty jemné. Některé jemné hmoty se za určitých podmínek strukturují a budují jemnohmotná těla, kterých má každý člověk 15 základních, 61 komponentních a 105 identických, celkem tedy 181 jemnohmotných těl, což je stav známý v současnosti. Fyzické tělo má stejnou anatomii jako vnitřní části jemnohmotných těl, které obsahují specifické struktury – čakry, sušumnu, idu, pinhalu, merudandu, pravý a levý hvězdný kanál, meridiány, biologicky aktivní body, sítě sub-, ultra-, mikro- a makrokanálů. Detailní znalosti anatomie těchto struktur, jejich funkčních stavů a jejich vzájemné závislosti a ovlivňování jsou základem velmi efektivní výchovy, výuky, harmonizace, léčby, relaxace, regenerace, rekondice a rozvoje osobnosti člověka s dosažením jeho uzdravení, vývoje a zdokonalení jeho vlastností, zvláštností, schopností, duchovnosti, duševnosti, funkčních možností, sociálně-biologického, ekonomického a společenského uplatnění aj.
 
1. Výuka enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl člověka
Docentem Vasiľčukem je poprvé na světě prováděn
cílevědomý vývoj jemnohmotných těl člověka.
2. Sjednocení výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčení,
regenerace, rehabilitace a rekondice
 
Enioanatomické, eniopsychologické, eniopedagogické a eniomedicínské technologie jednoty je umožňuje využít v jakémkoliv věku, při jakémkoliv stavu člověka, za jakýmkoliv pozitivním účelem, na jakoukoliv vzdálenost. Zní to fantasticky, ale může být využita dokonce i při komatózních stavech člověka, během chirurgické operace, při těžkých dlouhodobých nemocech. Je pochopitelné, že vzniká otázka, jak je možné provádět výchovu a výuku při komatózních stavech. Je to možné, pokud technologie sjednocení je vypracována na základě enioanatomie jemnohmotných těl člověka s využitím znalostí eniologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných eniologických technologií.
 
3. Eniopedagogika
Holografická aplikace informačně-energetického obsahu učebnic,
monografií nebo knih do jemnohmotných těl.
 
Každému účastníku je v rámci aplikace, podle jeho přání, implantován hologram informačního obsahu učebnic, monografií nebo knih, které si přinese sebou. Implantovaný hologram napomáhá člověku snadněji ovládnout znalosti obsažené v daných publikacích a implantovat výrazně větší rozsah podobných informací do jemnohmotných těl. Následné studium je pak snadnější, zabere řádově méně času, student se učí rychle, má pocit, že studovaný materiál zná. Čím více takovýchto aplikací percipient absolvuje, tím je jejich efekt výraznější. Eniopedagogické aplikace zrychlují intelektuální a mentální vývoj člověka, zlepšují paměť, formují integrální, přesné, logické a smysluplné zakončení myšlení. Napomáhají formování schopnosti kontrolovat vlastní myšlení, měnit jeho charakter, naplňovat ho novým informačním obsahem, zastavovat myšlení, vracet myšlenku do výchozí pozice a začít její nový vývoj, nedopustit negativní, destruktivní, agresivní, antiduchovní, antiduševní a antibožské myšlení. Podobnými aplikacemi je možné nejenom vyvíjet, ale i v člověku otevřít PSI-fenomenální intelektuální a mentální schopnosti. Eniopedagogická technologie umožňuje během 3 – 5 minut implantovat informační obsah jakéhokoliv množství knih do jemnohmotných těl percipienta. Viz též úzce související služba Holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace mozku a smyslových orgánů prostřednictvím jemnohmotných těl člověka.
 
Co člověku přináší eniopedagogika:
 1. Při výuce má pocit, že studovaný materiál zná.
 2. Zkracuje se čas potřebný pro integrální zapamatování potřebných informací.
 3. Zlepšuje se paměť. V případě potřeby si člověk může přesně vybavit to, co přečetl.
 4. Proces výuky se stává lehkým.
 5. Výuka jakéhokoliv oboru se stává dostupnou se stejnou účinností.
 6. Informaci jakéhokoliv počtu knih, popřípadě i knihoven je možné předat do jemnohmotných těl během 3 5 minut.
 7. Pomáhá jemnohmotným tělům hromadit, fixovat a vybavovat si informace jakéhokoliv počtu knih a takto dosáhnout všestrannosti a harmonie triády paměti.
Objem přijímaných informací je závislý na vývoji jemnohmotných těl člověka. Eniopedagogika začíná vývojem jemnohmotných těl člověka.
 
4. ROZVOJ OSOBNOSTI A UDRŽENÍ PŘIROZENÉ FYZICKÉ KONDICE ČLOVĚKA V PRŮBĚHU NEMOCI
Činnosti v oblasti diagnózy a průběhu nemocí, technologie cílených
změn zdravotního stavu a harmonizace člověka.
 • Záchrana života v polních a extrémních podmínkách, při kterých nemůže být včas poskytnuta rychlá lékařská pomoc (traumata v horách, jeskyních, na moři, v lese, v dolech apod. – mrtvice, infarkty, fyzické vyčerpání na pokraji smrti, podchlazení, popáleniny, otrava jedovatými látkami, dehydratace, komatózní stavy, těžké formy stresu s následnou depresí aj.). Pro uskutečnění pomoci je potřebná informace o postiženém člověku – jméno, příjmení, datum narození a přibližné určení místa, kde se nachází. Informačně-energetická a bioplazmatická záchrana života je zaměřena na zachovávání a posílení životaschopnosti organismu, nedovoluje zaniknout životně důležitým funkcím organismu postiženého člověka a může dlouhodobě udržovat organismus na pokraji života až do chvíle, kdy se člověku dostane lékařské pomoci, která může být prospěšná a vrátit jej ke zdravému životu.
 • Určování diagnózy nemocí člověka a dispozic k nim, diagnóza makro- a mikro-morfofunkčních struktur organismu, jemnohmotných těl, sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, čaker, meridiánů, biologických rytmů a vegetativně-hormonální rovnováhy za účelem cíleného udržení přirozené fyzické kondice.
 • Ranná diagnóza onkologických nemocí, prognóza citlivosti organismu na onkologické nemoci, stupeň rizika onkologického onemocnění; určení, ve kterém věku, ve kterém systému organismu a ve kterém orgánu může začít růst rakoviny; zjištění rizika onemocnění rodinných příslušníků v těch rodinách, kde se onemocnění rakovinou již vyskytlo; to vše za účelem vypracování dlouhodobého programu rozvoje osobnosti a udržení přirozené fyzické kondice umožňujícího se vyhnout onkologickým nemocem.
 • Informačně-energetické, bioenergetické, psychoenergo-informační, reflexoterapeutické, duchovní a fytoterapeutické metody udržení přirozené fyzické kondice onkologicky nemocných lidí.
 • Rychlý srůst fraktury kostí a regenerace traumatizovaných svalů a kloubů.
 • Udržení přirozené fyzické kondice morfofunkčních struktur páteře.
 • Rozvoj osobnosti a udržení přirozené fyzické kondice člověka v průběhu nemocí:
  • srdečně-cévního systému, nemoci krve, dýchacího systému
  • systému trávícího, vylučovacího, reprodukčního, endokrinního, porodně-gynekologických nemocí
  • nemocí očních, ušních, nosních, krčních, stomatologických a kožního onemocnění
  • nervově-psychických nemocí, nemocí podpůrně-pohybového systému.
 • Pooperační rozvoj osobnosti a udržení přirozené fyzické kondice (individuální i skupinový).
 • Vytváření a implantace zdravých, přírodně čistých informačně-energetických bioplazmatických anatomicko-morfofunkčních a psychoemocionálních hologramů do organismu nemocného člověka.
 • Individuální výběr metod léčby, léků, léčivých rostlin, receptů a kosmetiky.
 • Holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace mozku a smyslových orgánů prostřednictvím jemnohmotných těl člověka; pro zájemce o studium na vysoké škole, pro studenty, pro frekventanty doktorandského studia s cílem získání vědeckého titulu.
 • Vypracování individuálního profylaktického, podpůrného a léčebně rehabilitačního cyklu pro vývoj jemnohmotných těl, rozvoj osobnosti člověka a udržení jeho přirozené fyzické kondice v průběhu nemocí; cykly, které je možno vypracovat: fytoterapeutický, šťávoterapeutický, homeoterapeutický, masážní terapie, reflexoterapeutický, bioenergoterapeutický, psychoenergo-informační, reikiterapeutický, duchovní, komplexní, univerzální aj.
 • Korekce, normalizace a harmonizace jemnohmotných těl, fyzického, psychického, intelektuálního, duchovního a PSI-fenomenálního rozvoje člověka.
Popsané činnosti, základem kterých jsou telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl umožňují všestranný a harmonický vývoj jemnohmotných těl a harmonizaci osobnosti. Udržení přirozené fyzické kondice, regenerace a rehabilitace organismu je nejvíce efektivní při nemocech páteře a kloubů, při dně, cukrovce, hemeroidech, cholelitiáze, nefrolitiáze, žaludečních vředech, vředech dvanáctníku, srdečních nemocech, hluchotě, astmatu, epilepsii, psychovegetativních a psychosomatických syndromech, imunodepresi, chronickém únavovém syndromu, gynekologických nemocech aj. Je dosažena dobrá účinnost při onkologických nemocech. Daná metoda umožňuje vytvářet informačně-energetický základ vývoje osobnosti lidem, a to i těm, kteří se nacházejí v kómatu, a mentálně postiženým dětem.
 
5. Bezproblémové těhotenství
 
Každá žena může mít v průběhu těhotenství určité komplikace. Nejtěžšími z nich jsou samovolný potrat, předčasný porod, nesprávná poloha plodu, předčasně otevřené děložní hrdlo aj., a také přítomnost těžkých nemocí. Každá žena chce mít zdravé dítě. Jeho zdraví je závislé nejenom na zdraví rodičů, ale i na tom, v jakém informačním prostředí se vyvíjí embryo a plod a jaký charakter informací předává plodu matka a eniopsycholog. Tato služba může být vykonávána pouze pod přísnou lékařskou kontrolou.
 
6. Páteř
 
Existují nemocí, při kterých není možné provádět klasickou manuální  terapii  páteře. Docentem Vasiľčukem vypracovaná technologie telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace, korekce a udržování umožňuje udržení přirozené fyzické kondice páteře i při těchto nemocech. Více informací je uvedeno zde.
 
7. ÚPRAVY A TVAROVÁNÍ MORFOLOGIE FYZICKÉHO TĚLA
A VŠECH JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
 • Tvarování morfologie těla (narovnání nosu a deformovaných kostí, zvětšení postavy, jednotlivých částí těla – poprsí), normalizace poškozených orgánů aj.
 • Holografické programování fyzického, psychického, duchovního a sociálního zdraví, snížení biologického věku, omlazení organismu, dlouhověkosti, prodloužení aktivního života aj.
 • Harmonizace a zdokonalení jemnohmotných těl člověka (polohy, forem, struktur a funkcí).
 • Sladění funkcí fyzického těla s funkcemi jemnohmotných těl.
 • Přeorientace ontogenetického vývoje člověka a jeho schopností.
8. ZKOUMÁNÍ ANOMÁLNÍCH ZÓN, OČIŠTĚNÍ, OCHRANA, HOLOGRAFICKÉ PROGRAMOVÁNÍ A INFORMAČNĚ-ENERGETICKÁ AKTIVACE BYTOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR,
DOMŮ, AUTOMOBILŮ AJ.
Činnosti v oblastech vyhledávání, diagnostiky a neutralizace škodlivého vyzařování anomálních zón; eniopsychologický individuální výběr, informačně-energetické očištění, informačně-energetická ochrana, holografické informačně-energetické programování a informačně-energetická aktivace bytů, domů, kanceláří, pracovních prostor, automobilů, šperků, dřeva určeného k výrobě nábytku aj.
 • Vyhledávání, diagnostika a neutralizace škodlivého vyzařování anomálních zón a navazující činnosti (očištění, nasycení, ochrana, informačně-energetické bioplazmatické programování a bioplazmatická aktivace) v bytech, rodinných domech, všech typech škol, nemocnicích, kancelářích a v ostatních pracovních prostorách.
 • Diagnostika psychosomatických zón, bioplazmatických informačně-energetických patogenních struktur a fluidů v bytech, domech, pracovních prostorách, automobilech a v jiných dopravních prostředcích.
 • Informačně-energetické bioplazmatické očištění bytů, domů, kanceláří, pracovních prostor, automobilů aj. od biopatogenní, agresivní, mrtvé a pro zdraví člověka nebezpečné bioplazmatické psychoenergie a její informačně-energetických struktur a fluidů (očištění je nutné i po těžké nemoci, smrti nebo vraždě člověka a po krádeži nebo loupeži).
 • Informačně-energetická bioplazmatická ochrana bytových a pracovních prostor, automobilů, nábytku aj. před pronikáním pro zdraví člověka nebezpečných energií a patogenních bioplazmatických informačně-energetických struktur a fluidů.
 • Informačně-energetické holografické programování a bioplazmatická aktivace bytových a pracovních prostor, automobilů, nábytku aj. ve kterých by se dlouhodobě (5 – 50 let) generovala, modulovala a syntézovala zdravá životní informačně-energetická hmota.
 • Eniopsychologický individuální výběr, očištění, ochrana, holografické informačně-energetické programování a informačně-energetická bioplazmatická aktivace dřeva určeného k výrobě nábytku.
 • Eniopsychologický individuální výběr, očištění, ochrana, informačně-energetické holografické programování a informačně-energetická bioplazmatická aktivace šperků a jiných uměleckých předmětů (zlatnických výrobků, předmětů z ušlechtilých kovů, drahokamů, obrazů, soch, starožitností, soukromých i muzejních sbírek a exponátů, rodinných památek, talismanů aj.).
 • Eniopsychologický individuální výběr, očištění, ochrana, informačně-energetické holografické programování a informačně-energetická bioplazmatická aktivace automobilů a jiných dopravních prostředků.
9. VÝBĚR ŽIVOTNÍHO PARTNERA, ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI PARTNERŮ
Činnosti v oblasti zjišťování souhry partnerské dvojice, která chce navázat nebo již navázala trvalý vztah; činnosti v oblasti vyšetření muže a ženy, kteří si přejí založit rodinu a zplodit zdravé dítě, jenž bude mít vybrané genetické vlastnosti z otcovy nebo matčiny linie.
 • Zjištění souhry lidí, kteří chtějí navázat trvalý vztah nebo souhry manželských párů; zkoumá se souhra: sexuálně-emocionální, sexuální, emocionální, bioenergetická, duchovní, intelektuální, morálně-etická, psychosociální, komplexní.
 • Eniopsychologický rozbor psychoemociálně-sexuálních vztahů partnerské dvojice.
 • Eniopsychologické vyšetření muže a ženy v programu "Chceme mít dítě".
 • Eniopsychologické vyšetření muže a ženy v programu „Chceme mít dítě“ – zjištění stavu připravenosti muže a ženy k početí a vývoji jejich dítěte.
 • Eniopsychologické vyšetření muže a ženy v programu „Chceme mít dítě“ – zjištění míry přenosu genetického programu od přímých příbuzných.
10. PROGRAM DOSAHOVÁNÍ NEJVYŠŠÍCH INDIVIDUÁLNÍCH
SPORTOVNÍCH A UMĚLECKÝCH VÝKONŮ
Činnosti v oblasti holografického informačně-energetického programování a modelování nejvyšších individuálních výkonů, prováděné současně se zvýšením lidského potenciálu; tyto činnosti jsou určeny pro sportovce, umělce, manažery, vědce, politiky aj.
 • Holografické informačně-energetické programování a modelování nejvyšších individuálních sportovních výkonů a výsledků. Je prováděno pouze pro národní družstva, vítěze světových pohárů, mistry světa, Evropy, olympijské vítěze, pro ty, kteří se dlouhodobě drží ve světové špičce a pro mladé perspektivní sportovce. Pomoc vrcholovým sportovcům při léčbě těžkých traumat a jejich dlouhodobých následků, které nemohou být moderními medicínskými metodami napraveny tak, aby byl sportovec schopen podávat původní výkony, pomoc pro dosažení maximálního sportovního výkonu, pro zvýšení potenciálu sportovních schopností, pro dlouholeté udržení vrcholných sportovních výkonů, pro výrazné zlepšení sportovní souhry mezi členy týmu. Rychlé odstranění sportovní únavy a emociálně-depresivních stavů, které vznikají při dlouhodobém systematickém tréninku a při regulérní účasti na vrcholných světových závodech. Aplikovaná metoda je jedinečná a vysoce účinná.
 • Eniopsychologické individuální prognózy a vyšetření potenciální perspektivy sportovců a umělců pro dosahování sportovních výsledků a uměleckých výkonů na světové úrovni.
 • Holografické informačně-energetické programování a modelování nejvyšších individuálních uměleckých výkonů. Pro umělce, umělecké soubory, hudební formace apod. Nabídka je analogicky stejná jako pro vrcholové sportovce a je určena umělcům a uměleckým souborům, kteří se prosazují na vrcholu svých uměleckých oborů. Vzhledem k povaze a „neměřitelnosti“ uměleckého výkonu je vhodné tuto nabídku kombinovat s nabídkou Business.
11. INFORMAČNĚ-ENERGETICKÁ BIOPLAZMATICKÁ AKTIVACE PRODUKTŮ
Činnosti v oblasti zvýšení užitné hodnoty potravin, vody, kosmetiky, léků a léčivých rostlin prováděné za účelem vyvolání nebo zvýšení jejich užitných vlastností – především léčivých účinků – při zachování jejich zásadních biologických, chemických a fyzikálních vlastností ve smyslu měřitelných veličin podle platných zákonů.
 
Informačně-energetická bioplazmatická aktivace a informačně-energetické holografické programování potravin, vody, kosmetiky, léků a léčivých rostlin za účelem posilování jejich přírodních charakteristik, biologických, regeneračních a léčivých účinků tak, aby působily proti zvolené nemoci nebo kombinaci nemocí a podporovaly udržení přirozené fyzické kondice člověka.
 
12. ZVLÁŠTNÍ PROGRAMY ROZVOJE OSOBNOSTI
Přednášková činnost pro širokou veřejnost i pro úzké skupiny zájemců z řad managementu firem, podnikatelů, vědců, umělců, sportovců, politiků, státních úředníků a pro další zájemce, která je spojena s praktickými ukázkami enioanatomického, eniopsychologického a eniopedagogického působení; další programy podle nabídky nebo individuální domluvy.
 • Telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka pro širokou veřejnost. Přednášky o enioanatomii jemnohmotných těl člověka, popřípadě i jiná témata. Součástí přednášky je praktická informačně-energetická aplikace vedoucí k informačně-energetickému očištění, informačně-energetickému posílení, normalizaci informačně-energetické vzájemné výměny s vnějším okolím, harmonizaci strukturálně-funkčních stavů všech těl člověka a k vytvoření informačně-energetického základu duchovního vývoje a uzdravení. Požadavky mohou mít jednotlivci i skupiny zájemců. Při účasti třiceti a více posluchačů je cena za osobu stanovena podle ceníku (300 Kč). Při menším počtu zájemců se cena proporcionálně zvyšuje.
 • Diagnóza a odčinění rodinné, reinkarnační a pozemské karmy na různých úrovních vědomí, jemného světa a jemnohmotných těl.
 • Vypracování individuálního programu vývoje jemnohmotných těl, PSI-fenomenálních schopností, rozvoje osobnosti člověka a dlouhodobého udržení jeho přirozené fyzické kondice.
 • Pro politiky, bankéře, podnikatele, vysoké státní úředníky a významné osobnosti. Pomoc enioanatomickými, eniopsychologickými a eniopedagogickými technologiemi při osobní ochraně a ochraně členů jejich rodin před vykradením, loupeží, vydíráním, atentátem. Pomoc při jejich relaxaci, regeneraci, rehabilitaci a rekondici, informačně-energetické posílení rozvoje jejich osobnosti a účinků jejich práce.
 • Informačně-energetická ochrana dětí před nemocemi, negativními faktory společnosti a jejich okolního prostředí – zvláště před únosem, týráním, pohlavním zneužíváním, znásilněním a chutí zkusit drogy.
 • Informačně-energetická ochrana lidí a objektů před atentátem a terorismem.
 • Informačně-energetická ochrana domů, bytů, kanceláří, aut, vzácných a drahých šperků a uměleckých předmětů před vykradením, uloupením a přírodní katastrofou.
 • Business – pro podnikatele a podnikatelské subjekty. Holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl prováděné současně s informačně-energetickým bioplazmatickým očištěním pracovních prostor firmy. Relaxace, regenerace, rehabilitace, rekondice, informačně-energetické bioplazmatické očištění organismu a duchovní meditace prováděné současně s informačně-energetickým bioplazmatickým očištěním pracovních prostor firmy za účelem výrazného zlepšení výkonnosti firmy, minimalizace možnosti jejího bankrotu, vykradení a loupežného přepadení. Pomoc při rozvoji firmy formou informačně-energetické a bioplazmatické stimulace a informačně-energetického holografického naprogramování pracovního prostředí. Důsledkem takto stimulovaného a naprogramovaného prostředí je dlouhodobá úspěšnost firmy v jejich výsledcích, efektivitě apod., minimální riziko bankrotu a ochrana před vykradením, loupežným přepadením a jinými negativními jevy. Práce s technologickými celky, stroji a technologiemi, kde hrozí zvýšené riziko havárie v důsledku nemožnosti nebo velké obtížnosti přesné diagnostiky nebezpečí ohrožujícího optimální průběh procesů spojených s těžbou, dobýváním, výrobou, přepravou, řízením aj. V oblasti Business lze aplikovat velké množství dalších programů dle individuální domluvy.
 • Informačně-energetické bioplazmatické očištění obchodních prostor firmy a obchodních jednotek prováděné současně s informačně-energetickým holografickým programováním za účelem zvýšení přílivu klientů a zákazníků.
13. ZVLÁŠTNÍ PROGRAMY: ČLOVĚK – ZEMĚ – BIOSFÉRA – POČASÍ
 • Rychlá změna lokálního charakteru počasí (určeno pro letiště, pořadatele významných kulturních, společenských a sportovních akcí, zemědělské velkovýrobce apod.)
 • Vyhledávání ložisek ropy, plynu a nerostných surovin; je určeno pouze pro těžební společnosti
 • Konzultace v oblasti enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Forma, struktura, funkce, topografie, vzájemná součinnost mezi jemnohmotnými těly a jemnohmotných těl s fyzickým tělem. Stavba a funkce informačně-energetických bioplazmatických obalů jemnohmotných těl, čaker, sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, akupresurních bodů, sítí subultrakanálů. Význam a funkce individuálně-univerzální a individuálně-specifických životních informačně-energetických bioplazem. Význam jemnohmotných těl pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, schopností, funkčních, PSI-fenomenálních, duchovních, sociálně-biologických možností, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice. Jemnohmotná těla jako informačně-energetický základ duchovnosti, duševnosti, božskosti člověka a prostřednictvím jemnohmotných těl projev Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie, antisvěta, zla, agrese, nenávisti, misantropie aj. v člověku a na Zemi. Obsah a objem konzultace závisí na zákazníkovi. K objednávce konzultace si zákazník musí připravit otázky, zaslat je e-mailem, nebo si telefonicky domluvit osobní schůzku. Cena za 15 minut takovéto konzultace je 600 Kč. Konzultace při domlouvání se zákazníkem a určování postupu řešení jeho problému jsou zdarma. Výše uvedená cena se vztahuje výhradně k popsanému tématu.
14. TVORBA ZDRAVÉHO INFORMAČNĚ-ENERGETICKÉHO PROSTŘEDÍ, INFORMAČNĚ-ENERGETICKÝCH POLÍ A HOLOGRAMŮ S RŮZNÝM INFORMAČNÍM OBSAHEM
 
Tyto služby jsou zaměřeny na všestranný vývoj člověka, harmonizaci jeho života, na úspěšné podnikání, maximální realizaci schopností člověka, efektivní profesní činnost a mnoho jiného. Tyto služby jsou určeny pro firmy i jednotlivce.
 
Udržení přirozené fyzické kondice a rozvoj osobnosti člověka v průběhu onkologických nemocí, těžkých chronických nemocí, chronického únavového syndromu, imunitního dysfunkčního syndromu, schizofrenie a jiných psychosomatických nemocí se provádí pod lékařským dozorem. Všechny činnosti realizované docentem Vasiľčukem jsou neškodné pro lidský organismus a nevzniká závislost na provedených programech.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka