Hlavní strana Časté dotazy
Tisk
časté dotazy
  
Po holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikaci jemnohmotných těl člověka nebo skupiny lidí vznikají vždy otázky. Odpovědi na tyto otázky napomáhají porozumět tomu, co je to eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, duchovní medicína a mnoho jiného, co je spjato s holografickými informačně-energetickými polymorfofunkčními aplikacemi jemnohmotných těl člověka. Dále jsou uvedeny odpovědi na některé nejčastější dotazy. Přečtěte si prosím pozorně uvedené odpovědi. Dílčí odpovědi najdete mj. i v odkazech „Enioanatomie a eniopsychologie v dnešní úrovni poznání“,„Historické kořeny enioanatomie“, „Publikování a „Terminologický slovník“. V odkazu „Archív korespondence" naleznete některé konkrétní otázky a odpovědi tak, jak byly zaslány e-mailem.
 
1. Co otevřela, nabízí a dává lidstvu enioanatomie?
Enioanatomie není v současnosti ještě zcela otevřená a ne vše dala lidstvu. A to i přesto, co je již více než 7 000 let známo o jemnohmotných tělech. Enioanatomie prozatím pouze poodhaluje svá tajemství o člověku, jeho podstatě a původu. To, co je již dnes známo, dovoluje přesvědčivě tvrdit, že enioanatomie je:
 • základem eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny, duchovní medicíny, duchovní výchovy člověka aj.
 • univerzální metodologií poznání člověka a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčení, regenerace, rehabilitace, rekondice aj.
 • interdisciplinárním výukovým a vědeckým oborem, který je spojený s kvantovou fyzikou, kosmologií, eniologií, klasickou anatomií, cytologií, histologií, fyziologií, biochemií, psychologií, pedagogikou, filozofií, teologií, přírodovědeckými disciplínami a mnoha jinými vědami o člověku
 • předmětem formujícím více rozšířený a prohloubený světonázor člověka, otevírající nový pohled na člověka, na jeho původ, vznik, život a jeho význam v pozemském, kosmickém a duchovním bytí
 • předmětem, znalosti kterého umožňují nejenom provádět expertní ohodnocení všech existujících metodologií, metod, prostředků a technologií duchovní výuky, výchovy, vývoje a zdokonalení jemnohmotných těl, PSI-fenomenálních schopností člověka, léčitelství, zvláště duchovního, bioenergetického, energoinformačního, psychotronického, mentálního, reflexoterapeutického a jiných forem léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice, ale i vidět jejich nedostatky, vyvarovat se chyb ve vypracovávání nových technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • předmětem otvírajícím absolutně nové, vysoce účinné směry výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • předmětem umožňujícím integrální poznání světa v jednotě lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního, minulého, přítomného a budoucího
 • předmětem sjednocujícím prastaré a nové znalosti o člověku
Koncem 20. a na začátku 21. století enioanatomie popsala po 7 000 letech nově stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a význam jemnohmotných těl a jejich struktur. Enioanatomie ukázala, že patnáct základních jemnohmotných těl je budováno dvanácti základními informačně-energetickými hmotami, a co je fantastické, že člověk má celkem 180 jemnohmotných těl (15 základních, 60 komponentních a 105 identických), což je známo dnes.
Čakry mají složitější strukturu a mnohem větší význam, než si lidstvo dnes myslí. Každé jemnohmotné tělo má přibližně 90 000 čaker. Enioanatomie odhalila, že čakry mají mnohaúrovňovou strukturu, která představuje souhrn teleskopicky tvarovaných, umístěných a spojených mnohosegmentových nebo monolitických různobarevných kuželů, které se skládají ze základu, těla a vrcholu. Názor, že každá čakra má určitou barvu – např. múládhára červenou, svádhišthána oranžovou, manipúra žlutou, anáhata zelenou, višuddha blankytnou, ádžňa modrou a sahasrára bílou – je jen malá část pravdy a značně omezuje představu o čakře. Enioanatomie ukazuje, že jakákoliv čakra má 15 kuželů, které hmotně reprezentují určitá barevná pásma elektromagnetického spektra. Každý kužel čakry má své místo lokalizace, velikost, hustotu, barvu, frekvenci a frekvence fungování. Čakerní kužely všech čaker mají stejnou a přesnou posloupnost umístění. Segmentové kužely jedné čakry mají stejný počet okvětních lístků, ale mají různý počet mikrokanálů. Nejmenší počet mikrokanálů má červený čakerní kužel, největší počet kužel zlatý. Počet mikrokanálů čakerního kužele je podmíněný velikostí kužele a vnitřněkuželovou architektonikou mikrokanálů. Anatomicky je čakra postavena tak, že není schopna rotace, je schopna provádět rotaci informačně-energetických hmot po nebo proti směru pohybu hodinových ručiček nebo jimi přímočaře pohybovat nad základem čakry při jejím funkčně aktivním stavu. Čakry jsou schopny uskutečňovat informačně-energetickou vzájemnou výměnu ve všech pro člověka přírodních červených, světle zářivě červených, oranžových, světle zářivě oranžových, žlutých, zelených, světle zářivě zelených, blankytných, tyrkysových, modrých, šeříkových, fialových, růžových, bílých a zlatých pásmech elektromagnetického spektra současně se všemi informačně-energetickými poli vnějšího prostředí. Je známo, že základních čaker je sedm a nikdy nebylo zdůvodněno, proč právě sedm nebo dvacet jedna apod. Nikdy nebyla ukázána kritéria, podle kterých by bylo možno posoudit, že ta nebo ona čakra je základní. Funkční anatomie čaker zdůvodnila, že jemnohmotná těla mají 12 základních čaker, že každá čakra má 15 barevných kuželů, že jedna čakra strukturálně patří do všech jemnohmotných těl a jeden čakerní kužel do jednoho jemnohmotného těla. Svými mikrokanály může být čakerní kužel spojený nejenom s čakerními kužely své čakry, ale i s většinou čakerních kuželů jiných čaker a s většinou struktur jemnohmotných těl. Všechny čakry jsou napojeny na mezistrukturní síť subultrakanálů, vytvářejí informačně-energetickou a strukturálně-funkční holografickou jednotu jako čakerní systém. V jedné čakře jsou představeny všechny čakry a ve všech čakrách jakákoliv jednotlivá čakra. Kromě základních čaker existují i čakry životně důležité a funkčně zabezpečující.
Bylo odhaleno strukturální a funkční tajemství sušumny, merudandy, idy, pinhaly, anastamózních čakerních uzlů (známých jako brány nebo zámky kundaliní šakti), hvězdných kanálů, meridiánů, biologicky aktivních bodů, kundaliní šakti, obalů jemnohmotných těl a jejich struktur. O sušumně, idě, pinhale, meridiánech a meridiánových biologicky aktivních bodech, stejně jako o čakrách, bylo napsáno nejvíce knih. Po přečtení těchto knih lze zjistit, že v nich je fakticky velmi málo informací o jejich anatomii. Se stoprocentním přesvědčením je možné říci, že anatomická stavba těchto struktur nebyla dosud známa a teprve nyní ji odhaluje enioanatomie. Čtenář si může položit otázku: „Jak je možné, že na základě těchto struktur a bez znalostí jejich anatomie, byly vypracovány pro lidstvo tak prospěšné metody reflexologie, bioenergetického, energoinformačního a duchovního léčitelství, metodologie jejich vývoje, duchovní výchovy člověka aj.?“. V tomto je také fantastičnost možností enioanatomie – že i jenom počáteční a povrchní znalosti přinášejí prospěšné technologie ve výchově, výuce a léčitelství. A co bude lidstvu odhaleno a co mu bude známo, až budou všestranně poznána jemnohmotná těla člověka?
Aby bylo možné být více konkrétní, lze se podívat okem enioanatomie na sušumnu. Její topografie nebyla dosud nikdy správně popsána, nikdo neznal její začátek a konec a které struktury ji budují. To vše je popsáno v monografii „Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka“. V monografii je možné se dozvědět, že sušumna má základ, doplňkovou a vlastní strukturu. Pouze základ sušumny obsahuje 495 barevných mikrokanálových obalů, které se strukturují do 11 čakerně-sušumnových segmentů, každý segment obsahuje 15 čakerních triád, všech 165 triád má určitou posloupnost umístění. Rozlišují se bazické, základní a pomocné triády. Jeden obal čakerní triády obsahuje několik miliard jednobarevných mikrokanálů. Každý obal má svou barvu, hustotu, průměr, frekvenci fungování a místo umístění. Všechny obaly a všechny struktury sušumny tvoří jednotlivou strukturu, která je neobyčejně složitá, její poznání umožňuje člověku pochopit, jaký význam má sušumna pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, léčení, regeneraci, rehabilitaci a rekondici a jaké místo zaujímá v informačně-energetické vzájemné výměně a rozdělování informačně-energetických hmot mezi jemnohmotnými těly a jak může být využita při koncentraci, vizualizaci a meditaci.
Poprvé v historii byly anatomicky popsány pravý hvězdný kanál, levý hvězdný kanál, meridiány a meridiánové biologicky aktivní body. Je nutné více říci o meridiánech a biologicky aktivních bodech. Na jejich základě je vypracována reflexoterapie s mnohačetnými metodami působení na meridiány a jejich biologicky aktivní body. Tento systém reflexní léčby je uznáván na celém světě. Reflexoterapie je prospěšná při léčbě většiny nemocí a paradoxně, dnes, ve 21. století, lidstvo nezná anatomii meridiánu a jeho biologicky aktivních bodů. I toto anatomické tajemství člověka je odhaleno. A to, co je již odhaleno, umožňuje nekonečné zdokonalení metod reflexoterapie a vypracování jejích nových informačně-energetických metod.
Ještě zmínka o jednom tajemství, které enioanatomie odhalila. Je to tajemství individuálně-univerzální životní informačně-energetické bioplazmy a individuálních specificky-univerzálních životních informačně-energetických bioplazem. Individuálně-univerzální životní informačně-energetickou bioplazmu vytvářejí všechna jemnohmotná těla v integrální mezistrukturní síti subultrakanálů, individuální specificky-univerzální životní informačně-energetické bioplazmy vytvářejí ve vnitřněstrukturních sítích subultrakanálů. Kolik mají všechna jemnohmotná těla struktur, tolik existuje individuálních specificky-univerzálních životních informačně-energetických bioplazem. Bioplazmy podmiňují svým informačním obsahem charakter vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností člověka.
Enioanatomie došla k závěru, že lidský život je v pozemských podmínkách možný pouze v symbióze jemnohmotných těl s fyzickým tělem. Fyzické tělo nemůže uskutečňovat svou morfogenezi bez integrálního hologramu vnitřních částí jemnohmotných těl. Jemnohmotná těla mohou v podmínkách Země existovat pouze v symbióze s živým fyzickým tělem. Jemnohmotná těla jsou primární vzhledem k fyzickému tělu. Člověk vznikl ve Vesmíru jako informačně-energetická forma života. Čas, podmínky a mechanismy vzniku a tvorby člověka nejsou lidstvu zcela známé.
V jedné odpovědi, jak by nebyla obsáhlá, není možné popsat všechno to, co člověku pootevřela a nabízí enioanatomie. O tom je možné si přečíst v pěti monografiích Doc. Anatolije Vasiľčuka, CSc., v jeho vědeckých článcích a v jiné moderní literatuře. Poznejte sebe, poznáte svět.
 
2. Jaký rozsah služeb je nabízen?
Rozsah služeb je popsán v odkazu „Služby“. V něm jsou uvedeny některé činnosti, které docent Vasiľčuk v současné době provádí. Jedná se o přibližně 40% z celkového objemu služeb. Zbylých neuvedených 60% se provádí pouze po individuální osobní konzultaci.
 
3. Proč jsou uváděna tak složitá pojmenování činností?
Konkrétní pojmenování služeb je voleno na základě dvou kritérií, která se navzájem prolínají. Prvním z nich je snaha co nejpřesněji vyjádřit obsah každé služby, druhým důvodem je nutnost držet se pojmenování vycházejících z platných právních norem České republiky. Pojmenování a texty popisující prováděné činnosti jsou kompromisem mezi přesným odborným a obecně srozumitelným jazykem. Doporučujeme odbornou literaturu, některé pojmy objasňuje „terminologický slovník“.
 
4. Co mi přinese eniopsychologem provedená informačně-energetická aplikace?
Odpověď na tuto otázku je zároveň velmi jednoduchá i složitá. Jednoduchá odpověď – poznání sebe, klid, duchovní pohodu, harmonii, zdraví, zvýšení lidského potenciálu, informačně-energetické očištění, informačně-energetickou ochranu apod. Lidem, kteří vnímají svět především pragmaticky, je možno říci, že člověk se během aplikace cítí uvolněný, nezažívá stresy, nemocný člověk začíná cítit, že se uzdravuje, zvyšuje se jeho psychická odolnost a výkonnostní potenciál, mohou být otevřeny a aktivovány jeho skryté potenciály, psychické, intelektuálně-mentální, PSI-fenomenální, duchovní a jiné schopnosti. Pokud je člověk nemocný, je průběh jeho nemoci vždy o několik řádů nižší, než by byl za normálních okolností, zmenšuje se riziko onkologických onemocnění, infarktu, mrtvic, alergií atd. Složitá odpověď – informačně-energetická aplikace naplňuje jemnohmotná těla přírodně čistými a duchovními informačně-energetickými hmotami, člověk může dosáhnout své přírodní a duchovní čistoty. Zrychluje se pozitivní evoluční vývoj člověka. Zastavují se degenerativně-destruktivní změny organismu. Člověk může dosáhnout extrasenzorického, informačně-energetického, mimosmyslového a duchovního přijímání světa, nabýt informačně-energetického a duchovního vědomí, začít pozitivně a integrálně myslet. Může začít vytváření informačně-energetického základu více progresivního, pozitivního a duchovního fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka. Je důležité vědět, že aplikace jemnohmotných těl vždy přinášejí člověku pozitivní smysl života, posilují jeho informačně-energetickou identitu, individualitu, imunitu a homeostázi, napomáhají člověku dosáhnout žádoucí sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské seberealizace.
 
5. Jak může eniopsycholog přesvědčit percipienta, že to, co se při aplikaci uskutečňuje, není jen iluze, kterou dovede chytře vytvořit?
Člověk jako takový je součástí objektivní reality. Jaká ve skutečnosti tato realita je, nikdo v plném rozsahu neví. Existují metody, jak docílit vnímání velmi jemných pocitů, vjemů a uvědomování složité objektivní reality, která leží mimo smyslové orgány fyzického těla. Jednou z takovýchto metod je holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka. Problém zatím zůstává v nedostatečnosti vývoje jemnohmotných těl člověka, jejich naplněním pro člověka nepřírodními a biopatogenními informačně-energetickými hmotami, v jejich neoptimálním umístění, v různých deformacích jejich tvarů a struktur, v jejich stavu neodpovídajícímu strukturálně-funkčním normám a v mnohém jiném, což člověku znemožňuje adekvátně si uvědomovat každý okamžik reality takovou, jaká ve skutečnosti je. Lidé vidí, jak se provádí aplikace, vidí, že nejsou využívány žádné doplňující prostředky, vidí a slyší, že eniopsycholog má zavřené oči, provádí aplikaci mlčky a nic neříká, vidí, že eniopsychologovi nikdo nepomáhá. Za takovýchto podmínek není možné vytvořit iluzi. A o tom, že to není iluze, svědčí všechny změny psychofyziologických, psychoemociálních, extrasenzorických, mimosmyslových, PSI-fenomenálních a duchovních stavů, pocitů, vjemů, emocí a prožitků, které se vyskytují během aplikace a po jejím ukončení. Je doporučeno číst odbornou literaturu věnovanou eniologii, eniopsychologii, enioanatomii, eniomedicíně, duchovní medicíně, léčitelství, psychotronice, parapsychologii, reflexologii, kineziologii apod. V ní lze najít mnoho vědeckých potvrzení eniopsychologických fenoménů. V dnešní době je již k dispozici dostatek vědeckých informací o eniologii, každý člověk může být objektivně informován a využít ji ve svůj prospěch.
 
6. Kolik lidí využívá informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl? Je možné uvést konkrétní příklady těch, kterým bylo pomoženo?
Přesné souhrnné statistiky bohužel neexistují. Proto v tomto ohledu, a především z hlediska morálně-etických norem, není možné uvést jakékoliv konkrétní údaje. Jedná se o mnoho tisíc lidí, zvláště jsou to ti, kteří využili skupinových aplikací. Je možno říci, že toto závisí na obeznámenosti lidí v tom či onom státě. V jedněch státech přicházejí na skupinové aplikace tisíce lidí, v jiných stovky a bývá to i tak, že přijde jen několik lidí. Přesto lze obecně konstatovat, že se mnoho lidí na eniopsychologa obrací až v případě, kdy selhaly jiné pedagogické, psychologické, medicínské aj. metody řešení jejich problémů. Je to škoda, protože při včasném kontaktu a v nejlepším případě i ve spolupráci s jinými odborníky, by mohly být problémy vyřešeny včas, mnohem dříve, bez sociálně-biologických a zdravotních komplikací. Je také mnoho těch, kteří se ostýchají obrátit na eniopsychologa. Když to udělají, zjistí, že měli strach naprosto zbytečně. Eniopsychologové jsou lidé jako všichni ostatní, jen mají mimořádné schopnosti, které využívají vždy jen ve prospěch lidí. Obecně lze též uvést, že účinnost holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl člověka je velmi vysoká, může být stoprocentní – záleží jen na charakteru informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl percipienta, na přání člověka přeorientovat svůj vývoj, rozšířit své vědomí, na vůli k uzdravení, na jeho ochotě změnit postoj k životu, k realitě a k sobě samému. Co se týká konkrétních příkladů pomoci, jména lidí není možné uvést z etických důvodů. Aplikace mají vysokou účinnost ve výchově, výuce, při regeneraci, harmonizaci, přeorientaci člověka od neúspěšného života k maximální sociálně-biologické a profesionální seberealizaci, od antiduchovnosti k duchovnosti, v léčbě, při uzdravování se z většiny nemocí, zvláště onkologických, po mrtvici, infarktu myokardu, vředových onemocnění, nefrolitiázy, cholelitiázy, impotence, depresí, fobií a z jiných nemocí. Dobrý výsledek je vždy, když nastane spolupráce s lékařem nebo jinými odborníky.
 
7. Proč léčitelé nespolupracují s lékaři a lékaři nedůvěřují léčitelům?
Zda budou léčitelé a lékaři spolupracovat, je závislé na mnoha okolnostech. Je nutno se podívat na profesionalismus, na systém profesního vzdělávání, na možnosti vědeckého výzkumu, možnosti obhajovat práce vědeckých stupňů, na státní podporu, na finanční a technické zabezpečení aj. Z těchto pozic vyplývá, že se léčitelé nacházejí v nevýhodné pozici. Ve všech směrech výuky a praktické činnosti léčitelů to jsou vždy jen jejich starosti a problémy, které řeší samostatně, bez jakékoliv podpory státu, přičemž všechny zákonem dané výdaje hradit musí. I za takovýchto podmínek dosahuje mnoho léčitelů vysoké profesionality a terapeutické účinnosti. Lékaři se nacházejí v diametrálně odlišné pozici. Proto je mezi nimi mnohem více vysoce profesionálních medicínských specialistů Situace je taková, že jejich hlas převládá. Problém je ještě i v tom, že rozdělili medicínu na oficiální, netradiční a lidovou, avšak medicína je jediná – celostní. Z tohoto je nutné vycházet při profesionální výuce lékaře. Pro lékaře a léčitele musí být stejný základ medicínského vzdělání a specializace pak odlišná. A co je dnes? Lékaři studují anatomii, cytologii, histologii, fyziologii, psychologii, biochemii, terapii a mnoho jiných speciálních medicínských disciplín na vysokých školách a léčitel všechno toto musí nastudovat a poznat samostatně. Při tomto lékaři nestudují eniologii, enioanatomii, eniofyziologii, eniopsychologii, eniomedicínu, psychotroniku, parapsychologii, duchovní medicínu, informačně-energetické, bioenergetické metody léčby a mnoho jiného. V profesionální výuce léčitele toto dominuje. Všechno to je pouze profesionální rozdílnost, kterou však bude těžké překonat a k jejímu zdolání bude zapotřebí mnoho času. Od čeho začít? Nejlepší by bylo při lékařských univerzitách, akademiích a vysokých školách otevřít fakultu eniomedicíny a speciální programy výuky lidí, kteří ovládají PSI-fenomenální a léčitelské schopnosti.
Z praktického hlediska se jedná především o ochotu spolupracovat, samozřejmě o odbornou způsobilost lékařů a léčitelů, o souhlas pacienta, o možnostech jednotlivých odborníků, okolního prostředí atd.
A ještě něco. Diskuze, kdo je lepší, kdo se dopouští více chyb, kdo má více práv na existenci a vývoj atd. jsou zcela bezpředmětné, nepodstatné, bezvýsledné, neperspektivní a neodhalují podstatu problému. Pacient potřebuje celostní medicínu, která by byla ve stejné míře úspěšná na biologických, informačně-energetických, duchovních a duševních úrovních člověka.
 
8. Co lze dělat, když si člověk myslí, že má schopnosti k léčitelství nebo k jiným PSI-fenomenálním činnostem?
Jednoduše řečeno: studovat, studovat, studovat, celoživotně provádět eniopsychologickou a duchovní koncentraci, imaginaci, vizualizaci, meditaci, rytmické dýchání, speciální informačně-energetický, eniopsychologický a duchovní trénink, je nutno dosáhnout ekologicky čisté a dietní výživy, pozitivního myšlení, kontrolu psychoemociálních projevů, a co je neobyčejně důležité, všestranného vývoje jemnohmotných těl, dodržování božích přikázání a morálně-etických norem společnosti.
Hodně záleží na tom, jaká nebo jaké PSI-fenomenální schopnosti se u člověka projevují. Pokud to je schopnost k léčitelství, mohou být tři cesty jejího profesionálního vývoje.
První cesta – pro mladé lidi. Je jí nutno zahájit svou vlastní duchovní výchovou, vývojem svých jemnohmotných těl, vysokoškolským vzděláním, lépe na lékařské nebo biologické, psychologické, tělovýchovné, pedagogické, teologické aj. fakultě, na kterých se podrobně vyučuje o člověku. Volný čas věnuje speciálnímu tréninku, studiu eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, psychotroniky, reflexoterapie, bioenergoterapie, psychoenergetické, informačně-energetické, mentální, duchovní a jiných forem terapií.
Druhá cesta – pro dospělé lidi. Je to cesta pro lidi, kteří již mají určitou životní zkušenost, mají nejlépe vysokoškolské nebo jakékoliv jiné vzdělání a fenomenální přírodní léčitelskou schopnost, ale nemají lékařské, biologické a psychologické vzdělání. Musejí prostřednictvím systému státních a nestátních vysokých a jiných odborných škol a samostatně poznat anatomii, fyziologii, psychologii člověka, základy medicíny, eniologii, enioanatomii, eniopsychologii, bioenergetické, psychoenergetické, informačně-energetické, duchovní a jiné metody terapie a ovládnout metody extrasenzorické, informačně-energetické a duchovní sebevýchovy, sebevzdělávání a sebezdokonalování.
Třetí cesta – pro lidi s neobyčejnými PSI-fenomenálními léčitelskými schopnostmi. PSI-fenomenální a duchovní výchova, výuka, vývoj a zdokonalení těchto lidí se musí zakládat pouze na jejich individuálních zvláštnostech se spojením první a druhé cesty.
Nezávisle na cestě výchovy, výuky, vývoje a zdokonalení duchovnosti a PSI-fenomenálního léčitelství musí mít člověk duchovního učitele, může jich být několik. Bez duchovního učitele člověk nikdy nedosáhne duchovního a PSI-fenomenálního zdokonalení.
 
9. Co je nutno vědět a znát, aby bylo možné dosáhnout cíleně nasměrovaného vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka?
Aby bylo možné dosáhnout cílenasměrovaného vývoje PSI-fenomenálních schopností, vysoké účinnosti jejich praktické realizace a perspektivy v lidské činnosti, je nutno:
 • stanovit, která jemnohmotná těla a holografické integrace jemnohmotných těl jsou základními a doplňkovými pro PSI-fenomenální a jakékoliv jiné eniopsychologické vlastností a schopnosti;
 • stanovit varianty kompozice jemnohmotných těl, jejich pásma elektromagnetického spektra, na informačně-energetickém základě kterých se realizuje projev PSI-fenomenálních schopností;
 • určit míru vývoje jemnohmotných těl, čaker, sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů a jiných struktur, které umožňují projev PSI-fenomenálních schopností;
 • stanovit, které čakry a které čakerní kužely čaker se v největší míře funkčně aktivují při projevu určitých PSI-fenomenálních schopností;
 • určit, která jemnohmotná těla, které jejich struktury, jak dlouho a do jaké míry je nutno vyvíjet, aby se u obyčejného člověka projevila schopnost k eniopsychologickým projevům a vlastnostem;
 • pokud člověk ovládá určité PSI-fenomenální schopnosti, určit, která jemnohmotná těla a ve kterých pásmech elektromagnetického spektra je prvotně nutno očišťovat, posilovat, zdokonalovat a funkčně aktivovat pro to, aby byl jejich projev více objektivním a prakticky účinným;
 • stanovit, jak musí být vyvinutá jemnohmotná těla člověka, aby bylo možno dosáhnout integrálního projevu jakékoliv eniopsychologické (PSI-fenomenální) schopnosti;
 • určit, od jakého věku začít specializovaný vývoj a zdokonalení jemnohmotných těl pro projev určitých eniopsychologických vlastností.
Metodologie, metody a způsoby vývoje jakékoliv eniopsychologické schopnosti nemohou být efektivními, pokud jejich základem nejsou jemnohmotná těla člověka. Jemnohmotná těla člověka jsou informačně-energetickým základem, který umožňuje projev eniopsychologických vlastností. Známé metody vývoje eniopsychologických vlastností nejsou rozpracované na základě funkční anatomie jemnohmotných těl, proto jsou ve většině případů málo efektivní a s jejich pomocí se nedosahuje žádoucího vývoje eniopsychologických vlastností. Projev eniopsychologických vlastností se vždy uskutečňuje v komplexu identických a odlišných (individuálních) funkčních aktivit jemnohmotných těl člověka.
Na základě znalostí funkční anatomie jemnohmotných těl člověka je nutno:
 • vynechat chyby, korigovat nepřesnosti, opravit a přepracovat známé metodologie, metody, prostředky vývoje jemnohmotných těl a eniopsychologických schopností člověka;
 • vypracovat celkovou metodologii vývoje jemnohmotných těl s cílem vytvoření informačně-energetického základu vývoje všech eniopsychologických vlastností člověka;
 • na základě celkové metodologie vypracovat speciální a individuální metodologie, metody a prostředky akcentovaného vývoje určitých jemnohmotných těl a určitých eniopsychologických vlastností;
 • vypracovat metodologii integrálního vývoje eniopsychologických schopností člověka.
To jsou orientační znalosti, které umožňují cílenasměrovaný vývoj PSI-fenomenálních schopností člověka a jejich efektivní praktické využití. Tyto znalosti otevírají neomezené možnosti pro pedagogiku, psychologii, eniopsychologii, biologii člověka, medicínu, eniomedicínu, duchovní medicínu, sociologii, kulturu, umění, vrcholový sport a všechny jiné obory, které jsou spojeny s výchovou, výukou, vývojem, zdokonalením, léčením, regenerací, rehabilitací, rekondicí sociálně-biologických aspektů života člověka a jiných směrů lidské činnosti.
Na základě obdržené informace se stane srozumitelným, jaké je nutno vypracovat metodologie, metody, prostředky a technologie výchovy, výuky, vývoje a zdokonalení PSI-fenomenálních schopností člověka. Pokud to bude realizováno, tento výsledek převýší všechno to, co bylo kdy dosaženo v poznání člověka.
 
10. Je nutné pro výuku a znalost jemnohmotných těl studovat anatomii fyzického těla člověka?
Určitě ano, protože fyzické tělo je sekundární a jemnohmotná těla primární. Morfogeneze fyzického těla se uskutečňuje podle matrice integrálního hologramu vnitřních částí jemnohmotných těl. Makro-, mikro- a submikroanatomomorfologické charakteristiky fyzického těla člověka jsou identické nejenom integrálnímu hologramu vnitřních částí jemnohmotných těl, ale i vnitřním částem každého jemnohmotného těla. Ve vnitřních částech každého jemnohmotného těla všechny buňky, tkáně, orgány, systémy organismu a fyzické tělo celkem přírodně informačně-energeticky existují v červeném, světle zářivě červeném, oranžovém, světle zářivě oranžovém, žlutém, zeleném, světle zářivě zeleném, blankytném, tyrkysovém, modrém, šeříkovém, fialovém, růžovém, bílém a zlatém pásmu elektromagnetického spektra. Je to přírodní základ patnáctinásobného představení fyzického těla ve vnitřních částech jemnohmotných těl. Od tohoto základu vzniká odvozené 162 násobné opakování fyzického těla a jeho struktur: 57 krát jako komponentní existence a 105 krát jako identická existence. Lidské fyzické tělo a jeho struktury jsou na informačně-energetických úrovních 177 krát přítomny ve vnitřních částech jemnohmotných těl ještě před počátkem biologického vzniku fyzického těla člověka. Proto poznávajíce anatomii fyzického těla zároveň poznáváme anatomii vnitřních částí jemnohmotných těl, Doplňkově studujíce anatomii sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů, meridiánových biologicky aktivních bodů, čakerních anastamózních uzlů (brán), vněstrukturních sítí subultrakanálů, vnitřněstrukturních sítí subultrakanálů, systému kanálů, vnitřních obalů vnitřních částí jemnohmotných těl, individuálně-univerzální životní informačně-energetickou bioplazmu, individuálně-specifické životní informačně-energetické bioplazmy a jejich funkce poznáváme anatomii vnitřních částí jemnohmotných těl člověka.
 
11. Co představují jemnohmotná těla člověka?
Jemnohmotná těla člověka jsou primární informačně-energetický hologram člověka, který je Bohem (Vesmírem) vytvořený z informačně-energetických hmot protoenergoinformačního pole Vesmíru. Jemnohmotná těla jsou informačně-energetickým základem člověka, jeho fylogenetického, ontogenetického, evolučního, sociálně-biologického, fyzického, psychického, intelektuálního, mentálního, emociálního, morálního, etického, estetického, PSI-fenomenálního, duchovního, duševního a božského vývoje, zdokonalení a projevů.
Od okamžiku vzniku člověka na Zemi se začaly na stavbě jemnohmotných těl podílet informačně-energetické hmoty lidského a pozemského původu z minulého, přítomného a budoucího času. V dnešní době jsou jemnohmotná těla budována informačně-energetickými hmotami lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního původu.
Klasifikace jemnohmotných těl se může provádět na základě různých znaků. Jemnohmotná těla se dělí podle:
 • posloupnosti vzniku na primární a sekundární;
 • času existence ve Vesmíru na věčná a dočasná;
 • barvy na červené, světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené, světle zářivě zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté jemnohmotné tělo;
 • barevného složení na monochromatická, bichromatická, polychromatická a achromatické;
 • komponentity informačně-energetických hmot na monokomponentní, bikomponentní a polykomponentní; ze základních bikomponentních a polykomponentních jemnohmotných těl pocházejí z nich odvozená komponentní jemnohmotná těla;
 • hustoty informačně-energetických hmot na propustná (pronikající) a nepropustná (nepronikající); nepropustné jemnohmotné tělo při pronikání přes jiné jemnohmotné tělo opakuje jeho tvar a strukturu, čímž vytváří identické jemnohmotné tělo;
 • pásem elektromagnetického spektra na monopásmová, třípásmová a polypásmová;
 • frekvence jejich fungování na monofrekvenční, trifrekvenční a polyfrekvenční;
 • podle informačně-funkčního obsahu na monomarginální, trimarginální a polymarginální; marginálnost jemnohmotného těla závisí na stupni jeho vývoje; jakékoliv jemnohmotné tělo, které dosáhlo všestranného vývoje, nabývá polymarginálnosti, protože je schopno ve svém (svých) pásmu (pásmech) elektromagnetického spektra zajistit informačně-energetickou vzájemnou výměnu s většinou informačně-energetických polí lidí, živočichů, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu Vesmíru, čímž umožňuje vývoj vlastností a schopností člověka, ve kterých se bude odrážet specifičnost různých kultur a bytí.
12. Jaký význam pro lidstvo mají znalosti anatomie jemnohmotných těl člověka?
Znalostí anatomie jemnohmotných těl dávají každému člověku možnost:
 • nalézt individuální cestu duchovního poznání, vývoje a projevů v sociálně-biologickém životě;
 • vytvořit informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl;
 • dosáhnout přírodní informačně-energetické podstaty a čistoty jemnohmotných těl;
 • přeorientovávat a měnit charakter informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl;
 • realizovat všestranné, harmonické a vybalancované fungování všech těl;
 • ve svých jemnohmotných tělech vytvořit informačně-energetické podmínky pro projev duchovních vlastností lidstva, přírody, Země, Vesmíru, Panny Marie, Ježíše Krista, Ducha Svatého a Stvořitele;
 • vyvíjet celkovou extrasenzorickou citlivost, duchovní informačně-energetické vědomí, schopnost rozumět charakteru informačně-energetických polí vnějšího prostředí (Země, biosféry, noosféry, morfogeneze, Vesmíru, duchovního bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu);
 • přesně si mentálně představit a vizualizovat jemnohmotná těla, fyzické tělo, biologické tkáně, fyzikální hmoty, biologické a informačně-energetické strukturálně-funkční jednotky (organely buněk, buňky, tkáně, orgány, systémy, čakry, sušumnu, merudandu, idu, pinhalu, hvězdné kanály, meridiány, meridiánové (akupresurní) body, kundalini šakti, různobarevné světlo, energii, bioplazmy aj.) na makro-, mikro-, ultra-, a subultrastrukturálních úrovních;
 • dosáhnout dobrého stavu zdraví, uzdravení se z většiny těžkých, chronických dlouholetých nemocí;
 • zpomalit proces stárnutí a prodloužit pozemský život;
 • dosáhnout životní harmonii, duchovní, duševní a božské seberealizace;
 • rozšířit vědomí, dosáhnout integrálního stavu vědomí a integrálního myšlení;
 • neumožnit mutaci, negativní informačně-energetické změny vlastní individuality, identity, homeostáze, imunity a jakékoliv biopatogenní informačně-energetické změny;
 • korigovat osobní vývoj v jakékoliv etapě vývoje a zdokonalení;
 • upravit metodologie, metody a prostředky diagnostiky, relaxace, koncentrace, vizualizace, mentální imaginace, meditace, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení aj.;
 • zdokonalit vlastní PSI-fenomenální schopnosti;
 • rozšířit aspekty profesního a profesionálního využití PSI-fenomenálních schopností;
 • zkorigovat osobní metody využití PSI-fenomenálních schopností, vyvarovat se chyb a jejich neperspektivního vývoje;
 • ovládat projev PSI-fenomenálních schopností;
 • vyhnout se antiduševnímu, antiduchovnímu a antibožskému vývoji;
 • změnit charakter a informačně-energetický obsah negativních příčinně-následkových (karmických) zákonitostí vlastního vývoje;
 • minimalizovat projev negativních příčinně-následkových programů osobního rozvoje a života;
 • přeorientovat své sociálně-biologické schopnosti tak, aby je mohl maximálně realizovat v průběhu pozemského života aj.
Znalosti anatomie jemnohmotných těl umožňují využít eniologii, eniopsychologii, psychotroniku, duchovní, informačně-energetické a bioenergetické terapie v medicíně, pedagogice, sociologii, ve sportu, teologii a jiných disciplínách spojených s výchovou, výukou, léčbou, rehabilitací člověka aj.
 
13. Je možné uskutečňovat vývoj, zdokonalení a projev člověka pomocí jeho jemnohmotných těl?
Ano, vývoj, zdokonalení a projev člověka, jeho vlastností, specifik a schopností je možno cílevědomě uskutečňovat pomocí jemnohmotných těl speciálními informačně-energetickými a duchovními metodami. Za podmínky všestranně harmonicky vyvinutých všech jemnohmotných těl, jejich vybalancovaných informačně-energetických a strukturálně-funkčních holografických integrací, vytvoření jemnohmotnými těly společně s fyzickým tělem biologicko-fyzicko-energoinformačního kosmicko-pozemského hologramu člověka umožňuje člověku plnou měrou využít všech informačně-energetických potenciálů člověku přirozených a nepřirozených pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí lidstva, přírody, živočichů, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista a Panny Marie pro nekonečnost evolučního vývoje lidských vlastností, specifik, schopností a funkčních možností.
 
14. Je možné pomocí informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl ovlivnit vzrůst fyzického těla člověka?
Je to možné. Je nutno vytvořit integrální informačně-energetický hologram růstu člověka, který se poté aplikuje do jeho jemnohmotných těl. Sám člověk může pro svůj růst udělat následující:
 • autosugesce, koncentrace, vizualizace, imaginace, meditace s vizualizací procesů růstu epyfizálních konců kostí a holografické informačně-energetické aplikace růstu fyzického těla;
 • tělocvik v režimu natahování, zvláště růstových zón kostí;
 • upravit jídelníček tak, aby spotřeba bílkovin mírně překračovala normu;
 • 40 minut denního spánku;
 • žádný alkohol, nikotin, drogy, sledování televize maximálně 30 minut denně.
Každý z těchto bodů vyžaduje vypracování individuálního programu. Bez kvalitní eniopsychologické pomoci je obtížně tyto metody samostatně provádět. Vypracování individuální metody je velmi náročná práce, jedná se o metodu, která je vysoce specifická, vyžaduje přesné, hluboké znalosti organismu konkrétního člověka. Metoda růstu (prodloužení kostí) je nejvíce účinná přibližně do 25 let života člověka. Je to však vždy individuální záležitost.
 
15. Je možné využít informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl pro normalizaci ovogeneze a pro úspěšné početí?
Holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl značně posilují komplexní léčbu, vedou k normalizaci procesu ontogeneze, ovogeneze a početí. Mohou se kombinovat s jakýmikoliv terapeutickými technologiemi a netradičními metodami nasměrovanými na mikro-, ultra- a subultrastruktury vajíčka a na fyziologické procesy spojené s jeho tvorbou. Informačně-energetické aplikace umožňují okamžité mnohaúrovňové a současné informačně-energetické působení nejenom na mikrostruktury vaječníku a vajíčka, ale i na všechna jemnohmotná těla. Problematika je to složitá, ve většině případů vždy pozitivně řešitelná při disciplinované spolupráci pacientky a s potřebnými lékařskými odborníky.
 
16. Je možné provádět diagnostiku jemnohmotných těl člověka?
V roce 2003 se tím, že byly vydány monografie o funkční anatomii jemnohmotných těl značně zvýšili možnosti provádění diagnostiky jemnohmotných těl člověka. Stalo se více srozumitelným, na co se dívat, což umožňuje určit informačně-energetické a strukturálně-funkční stavy jakýchkoliv struktur jemnohmotných těl, správnost jejich umístění, tvaru, morfologických charakteristik, míry jejich vývoje, funkčních možností, vzájemnou vztažnost a tolik jiného, že to vychází za meze PSI-fenomenálního intelektu vysoce kvalifikovaného eniopsychologa. Diagnostiku jemnohmotných těl je možné provádět pomocí metod biolokace (radiestezie), mimotělesné projekce žlutého (astrálního) jemnohmotného těla, pomocí jasnovidění, psychometrie a jiných metod. Obdržená informace o jemnohmotných tělech člověka může být využita pro vypracování individuálních programů jejich vývoje, programů informačně-energetického očištění, regenerace, léčení, duchovního, duševního, PSI-fenomenálního a sociálně-biologického vývoje člověka, jakýchkoliv jeho zvláštností, vlastností, schopností a funkčních možností. Je možné obdržet velké objemy informace o jemnohmotných tělech. Tato informace je neznámá, nová, otevírá nevídanou, neznámou a neprozkoumanou informačně-energetickou součást člověka. Kromě toho všeho tato informace značně prohlubuje pochopení podstaty člověka jako výtvoru Otce Stvořitele, jako kosmického fenoménu a také jako výsledek evoluce v průběhu milionů let.
 
17. Jaký je rozdíl v účinnosti vlivu kontaktní a telepatické informačně-energetické aplikace na jemnohmotná těla člověka?
Účinnost kontaktní a telepatické holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl je fakticky stejná. Během více jak desetiletého pozorování nebyl v tomto smyslu zaznamenán žádný značný rozdíl mezi kontaktními a telepatickými aplikacemi. V kontaktní i telepatické aplikaci bylo vždy dosaženo stejných pozitivních výsledků při řešení problémů. V některých případech byl pozorován rozdíl v síle, intenzitě a kontrastu vzniku pocitů, vjemů, emocí a prožitků. Při telepatických aplikacích málokdy vznikají velmi silné, intenzivní a kontrastní pocity, vjemy, emoce a prožitky. Subjektivně nepříjemné a negativní pocity, vjemy, emoce a prožitky u většiny lidí vznikají při kontaktních aplikacích, což může svědčit o tom, že rozdíl je v intenzitě a objemu informačně-energetického očištění jemnohmotných těl. Nevýznamný rozdíl v psychoemociálních reakcích percipientů při kontaktních a telepatických aplikacích je ve značné míře závislý na individuálních zvláštnostech percipientů a na informačně-energetických podmínkách vnějšího prostředí ve chvíli provedení aplikace. Telepatické aplikace vyžadují od eniopsychologa značně větší profesionální kvalitu, více posílený vývoj jeho jemnohmotných těl, větší objem přírodně čistých informačně-energetických hmot v jemnohmotných tělech, větší duchovní vývoj, trvalejší a větší koncentraci než kontaktní aplikace. Pro eniopsychologa znamenají telepatické aplikace mnohem větší zátěž a pro percipienta více komfortu, méně starostí, úsporu času, neměnnost obvyklého rytmu života, absolutně diskrétní řešení jeho problémů a mnoho jiných výhod.
 
18. Proč musí vysoce kvalifikovaní duchovní učitelé a léčitelé pokračovat ve vývoji svých jemnohmotných těl?
Bez pokračování vývoje jemnohmotných těl, zvláště u vysoce kvalifikovaných duchovních učitelů a léčitelů, není možné:
 • udržet přírodní a duchovní čistotu individuálního informačně-energetického základu jemnohmotných těl;
 • uchovat dosažený všestranný, vybalancovaný a harmonický vývoj jemnohmotných těl;
 • prohloubit a rozšířit individuální duchovní vývoj, dosáhnout duchovní harmonii a maximální duchovní seberealizaci;
 • uniknout negativnímu informačně-energetickému vlivu biopatogenních informačně-energetických hmot vnějšího prostředí, zvláště pak antisvětu;
 • předejít pronikání provokačních, dezorientujících a neidentických informací do jemnohmotných těl;
 • zachovat vysokou úroveň funkčních informačně-energetických možností jemnohmotných těl a mnoho dalšího.
Vysoce kvalifikovaní duchovní učitelé a léčitelé provádějí širokou duchovní praxi, která může být dlouhodobě úspěšně a bez újmy na zdraví prováděna, pokud systematicky vyvíjejí svá jemnohmotná těla. Vývoj jemnohmotných těl může být uskutečňován pasivně, aktivně nebo kombinací obojího. Aktivní vývoj jemnohmotných těl podmiňuje hluboké poznání funkční anatomie jemnohmotných těl člověka s korekcí individuálních metod a prostředků relaxace, koncentrace, mentální imaginace, vizualizace, meditace, dále pak speciální duchovní eniopsychologický trénink aj., což vyžaduje mnoho času a co je důležité – dostatečnou zásobu let života, kterou většina praktikujících duchovních učitelů a léčitelů nemá. Proto musí zvolit pasivní vývoj jemnohmotných těl, který cílevědomě provádí duchovní učitel s hlubokými znalostmi anatomie jemnohmotných těl.
 
19. Jak poznat sebe a co člověk znamená, když se cítí být vyvoleným nebo spasitelem a zároveň ovládá jasnovidění?
Člověku je těžké poznat sebe samotného. Poznáš sebe, poznáš svět. Když člověk nemá určité znalosti a určitou výuku, ale dosáhl informačně-energetické citlivosti, stavu jasnovidění, vidění aury, energií, jemnohmotného světa a ve stavu jasnovidění má určité pocity, vjemy, emoce a prožitky, pak nemůže všemu správně porozumět, vše toto adekvátně lidským potřebám interpretovat, správně využít, neví, co s tím vším má dělat a mohou u něho vznikat negativní a nežádoucí psychoemociální reakce a chování, které neodpovídá normám sociálního života. Takový člověk je schopen přijímat a reagovat na jemné informace fyzického a jemnohmotného světa. Jejich pravdivá interpretace závisí pouze na úrovni vzdělání člověka. Schopnost jasnovidění ne vždy umožňuje objektivní a přesnou interpretaci toho, co člověk vidí. Stav rozšířeného vědomí a jasnovidění nejenom energeticky vyčerpává jemnohmotná těla a organismus, ale působí i na vznik nezvyklých pocitů, vjemů, emocí a prožitků. Aby se člověk nevystavoval informačně-energetickému a psychoemociálním nebezpečí, riziku vzniku nemocí, je nutné, aby prošel speciální eniopsychologickou a duchovní výukou, začal vyvíjet svá jemnohmotná těla tak, aby byla schopna automaticky, v potřebných pásmech elektromagnetického spektra obnovovat svůj informačně-energetický potenciál. Člověk pak bude postupně poznávat sebe, bude adekvátně reagovat na projev rozšířeného stavu vědomí, informačně-energetické citlivosti, mimosmyslového vnímání a jasnovidění, porozumí tomu, co se děje a pochopí, že je jen člověk, jenž ovládá PSI-fenomenální jasnovidění a tato schopnost na něho nakládá zvýšenou duchovní a morálně-etickou odpovědnost. Člověk taktéž pochopí, že praktické využití rozšířeného stavu vědomí, informačně-energetické citlivosti a jasnovidění potřebuje celoživotní usilovnou výuku, duchovní výchovu, speciální eniopsychologický a duchovní trénink, zvýšenou sebedisciplínu, pracovitost a zodpovědnost před lidmi. Pocit, že je člověk vyvolený a spasitel bude transformován do pocitu nutnosti oddaně pracovat na řešení lidských a celocivilizačních problémů.
 
20. Jak dlouho může pokračovat informačně-energetický vliv na člověka po ukončení informačně-energetické aplikace jeho jemnohmotných těl?
Po ukončení aplikace jemnohmotných těl může její informačně-energetický vliv pokračovat ještě hodinu, den, týden, měsíc, rok nebo více let. Záleží to na informačně-energetickém obsahu jemnohmotných těl, na vývoji jemnohmotných těl, na porozumění těmto procesům ze strany percipienta a co je nejdůležitější – na jeho přání. Když člověk nerozumí vzájemným informačně-energetickým vlivům, má obavy, zda jsou kladné, nedůvěřuje eniopsychologovi, pak se informačně-energetický vliv aplikace zastavuje během jejího provedení nebo v okamžiku, kdy si percipient nepřeje, aby na něho měla informačně-energetický vliv. V těchto případech, kdy se u percipienta ještě nestačila zcela zformovat myšlenka o nepřání si informačně-energetického vlivu, se tento zastavuje bez jakýchkoliv negativních následků pro percipienta a percipient nabývá pro něho přírodního stavu informačně-energetické vzájemné výměny a vzájemného vlivu s vnějším prostředím. Zcela jinak se všechno toto uskutečňuje v případě, kdy percipient rozumí pozitivnímu významu aktivního informačně-energetického vlivu, je otevřený, důvěřivý, ovládá návyky řízení informačně-energetických hmot, dosáhl informačně-energetické citlivosti, je duchovně vyvinutý. V tomto případě může člověk celoživotně podržet pozitivní informačně-energetický vliv aplikace svých jemnohmotných těl. Aby dlouhodobě pokračoval pozitivní vliv aplikace jemnohmotných těl, stačí být důvěřivým, otevřeným, dobrým, bez projevů negativních emocí, bezduchovnosti a bezduševnosti. Nedůvěra percipienta kolem něho tvoří takové informačně-energetické prostředí, které nedovoluje jeho jemnohmotným tělům aktivní informačně-energetickou vzájemnou výměnu s vnějším prostředím a eniopsychologem. Mimo tohoto nabývá hlavní mozek takového stavu, při kterém není možný projev informačně-energetické citlivosti, informačně-energetických vjemů, emocí, prožitků a projevů. Člověk se stává jakoby hluchým k vnějšímu prostředí. Trvalost informačně-energetického vlivu na člověka po ukončení aplikace jemnohmotných těl je fakticky závislá na něm samotném a na charakteru informačně-energetického prostředí kolem člověka.
 
21. Mohou se informačně-energeticky přenášet nemoci a cokoliv negativního z jednoho člověka na druhého během skupinových informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl lidí?
Během informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl se kolem člověka vytváří přírodně čisté informačně-energetické prostředí, jemnohmotná těla aktivují identifikaci informačně-energetických hmot vnějšího prostředí, zrychlují pohlcování identifikovaných informačně-energetických hmot, rychle doplňují a posilují své informačně-energetické potenciály, začíná jejich informačně-energetické očištění až do přírodní čistoty, posiluje se jejich informačně-energetická identita, imunita a homeostáze a začínají fungovat v pouze pro ně vlastních frekvencích, vlnových délkách, amplitudách vlnění a korpuskulárních charakteristikách. Tím se dosahuje nejenom absolutní informačně-energetické individuálnosti jemnohmotných těl a individuálnosti informačně-energetického fungování jemnohmotných těl, ale se i znemožňuje informačně-energetický přenos nemocí z jednoho člověka na druhého během informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl. Když se vezme v úvahu to, že informačně-energetické hmoty nemocí nejsou identické a přírodní pro jemnohmotná těla a ta na ně nereagují a neidentifikují je, pak je ani nepohlcují. Tak se stává pochopitelným, že informačně-energetické hmoty nemocí nemohou být během aplikací jemnohmotných těl přeneseny z jednoho člověka na druhého. Lepší by bylo poznat podmínky, za kterých může vzniknout riziko informačně-energetického přenosu nemocí. Takováto možnost může hypoteticky nastat, pokud percipient nedůvěřuje eniopsychologovi, nedodržuje jeho doporučení, málo vyvinutá jemnohmotná těla, jsou přítomny jejich strukturálně-funkční nedostatečnosti, nastal u nich stav informačně-energetického vyčerpání, podléhá obavám, strachu a beznaději. Přesto i za takovýchto podmínek nemohou jemnohmotná těla percipienta ztratit svoji informačně-energetickou identitu, nemohou dosáhnout celkového informačně-energetického obsahu identického nemoci a přejít na informačně-energetickou vzájemnou výměnu s informačně-energetickými hmotami nemocí. Pokud toto u percipienta nastalo a on ještě stále věří v poslední naději a včas se svěří vysoce kvalifikovanému eniopsychologovi, pak má šanci pozitivně vyřešit své problémy. Skupinové informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl v sobě nemají nebezpečí informačně-energetického přenosu nemocí z jednoho člověka na druhého, naopak takovou možnost eliminují k nule a při všech podmínkách jsou pro člověka vždy pozitivními. Čím více člověk absolvoval skupinových informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl, tím lépe jeho jemnohmotná těla fungují, rychleji se očišťují, dosahují přírodní informačně-energetické čistoty, posilují se jejich holografické integrace, vytváří se informačně-energetický základ jejich všestranného, harmonického a vybalancovaného vývoje.
Existují podmínky, ve kterých je možný informačně-energetický přenos nemocí z jednoho člověka na druhého. Odpověď na to vychází nejenom za rámec této otázky, ale i této knihy. Je to zvláštní téma, které musí být prozkoumáno, všestranně objasněno a zapracováno do metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení eniopsychologa a duchovního léčitele, do praxe informační medicíny, duchovní medicíny, léčitelství, duchovně-pedagogické a praktické činnosti duchovního učitele.
 
22. Jaké jsou příčiny psychických stavů depersonalizace a derealizace z hlediska funkční anatomie jemnohmotných těl člověka?
Z hlediska funkční anatomie jemnohmotných těl člověka mohou být příčinami depersonalizace a derealizace:
 • rozbalancovanost polohy, porušení topografie (umístění), tvaru, stavby, struktury a funkcí jemnohmotných těl člověka;
 • nesprávná identifikace informačně-energetických hmot vnějšího prostředí jemnohmotnými těly;
 • výměna přírodních informačně-energetických hmot v jemnohmotných tělech za nepřírodní; charakter informačně-energetického obsahu nepřírodních informačně-energetických hmot v jemnohmotných tělech podmiňuje zvláštnosti projevu sebeodcizení, odosobnění, pocitu, že okolní svět je cizí, změněný, neskutečný, agresivní, že člověk nepatří do lidského světa atd.;
 • dlouhotrvající nebo stálá mimotělesná projekce žlutého (astrálního, emociálního) jemnohmotného těla do kosmického časoprostoru;
 • mimotělesná projekce žlutého jemnohmotného těla se současným obsazením jeho místa žlutým tělem jiné osoby;
 • přítomnost dvou žlutých těl, svého a cizího;
 • přítomnost cizí informačně-energetické bioplazmatické osoby v jemnohmotných tělech člověka;
 • stálá informačně-energetická vzájemná výměna jemnohmotných těl člověka s pro ně neidentickými a nepřírodními informačně-energetickými poli vnějšího prostředí;
 • hyperfunkční aktivita čakry antisvěta se současným nedostatečným fungováním základních a životně důležitých čaker;
 • informačně-energetické blokády kanálů hlavního mozku a hlavy;
 • informačně-energetická nedostatečnost jemnohmotných těl;
 • ztráta velkých objemů individuálně-univerzálních a specificko-univerzálních životních informačně-energetických bioplazem jemnohmotnými těly;
 • neschopnost jemnohmotných těl vytvořit funkčně potřebné objemy individuálně-univerzálních a specificko-univerzálních životních informačně-energetických bioplazem;
 • neschopnost jemnohmotných těl zabezpečit dostatečnou informačně-energetickou ochranu člověka před biopatogenními, negativními, neidentickými a nepřírodními informačně-energetickými vlivy vnějšího prostředí.
Je pochopitelné, že mohou být i jiné příčiny depersonalizace a derealizace, což si vynucuje další průzkum dané problematiky. Léčení a rehabilitace člověka musí být individuální, komplexní, musí sjednocovat metody klasické medicíny, informační medicíny, duchovní medicíny, eniopsychologie a jiné adekvátní metody léčení.
 
23. Proč někteří lidé, kteří se zúčastnili jedné nebo několika informačně-energetických aplikací jejich jemnohmotných těl, si nepřejí je dále přijímat?
Neobyčejně užitečná otázka! U některých lidí není během jedné nebo několika aplikací jemnohmotných těl dosaženo jejich informačně-energetického očištění, pouze se v jejich jemnohmotných tělech aktivují biopatogenní, neidentické a pro ně nepřírodní informačně-energetické hmoty. Nejhorší variantou je, když se v jemnohmotných tělech člověka nacházejí dvě žlutá jemnohmotná těla, vlastní a cizí, nebo strukturovaná nepřírodní informačně-energetická hmota ve formě hmyzu, kočky, psa, hada, člověku podobné bytosti atd. a bytosti, které nejsou identické člověku, jeho vědomí a duchovnosti, ale již ovládli vědomí člověka. Ve všech těchto případech během informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl člověka začíná vše, co je člověku neidentické, aktivně informačně-energeticky ovlivňovat vědomí a psychoemociální sféru člověka s tím, aby ve člověku vznikly nepříjemné a negativní pocity, vjemy, emoce, prožitky a zformovala se myšlenka o škodlivosti a nepotřebnosti aplikací a lépe přání se jich nikdy více nezúčastnit. Mnoho lidí neví o takovýchto informačně-energetických vzájemných vlivech v jejich jemnohmotných tělech a etiologové toto ne vždy mohou správně vysvětlit. Když se člověk dostane do podobné situace, ve většině případů se při informačně-energetickém vlivu jemu neidentických bytostí rozhoduje odmítnout aplikaci. Když na intuitivní rovině pochopí, že musí projevit sílu vůle, trpělivost, vytrvalost a pokračovat v informačně-energetické aplikaci jemnohmotných těl a bude je aplikovat, jeho jemnohmotná těla se budou postupně očišťovat, dosáhnou identické a přírodní čistoty. Všechno, co je nevlastní člověku a jeho jemnohmotným tělům bude jimi vyloučeno do vnějšího prostředí. Člověk dosáhne čistého a svobodného vědomí a vrátí sobě samému možnost rozhodovat se samostatně, bez jakéhokoliv jemu neidentickému vnitřního informačně-energetického vlivu.
V podstatě se jedná o informačně-energetický zápas o člověka, jeho lidskou identitu a duchovnost. Eniopsychologie nemá dostatečné znalosti této oblasti lidského života. Lidstvo nemá jednoduché a účinné metodologie, metody a prostředky informačně-energetického očištění jemnohmotných těl od informačně-energetických bytostí, které nejsou identické lidské duchovnosti.
 
24. Do jaké míry jsou eniopsychologické schopnosti člověka závislé na víře v Boha?
Eniopsychologie, psychotronika a parapsychologie jsou obory, které rozšiřují možnosti rozvoje člověka – zvláště jeho extrasenzorickou, informačně-energetickou, mimosmyslovou a duchovní citlivost, eniopsychologické (PSI-fenomenální) schopnosti, informačně-energetické a duchovní vědomí, poznání informačně-energetické reality, jemnohmotného světa a duchovního bytí. Tento rozvoj se v naprosté většině uskutečňuje v informačně-energetické a mimosmyslové sféře člověka na úrovni jeho jemnohmotných těl. V procesu eniopsychologické a duchovní výchovy, výuky a tréninku člověk začíná pociťovat informačně-energetickou součást své osoby, informačně-energetická pole objektů živé a neživé přírody, vnějšího prostředí, Země, Vesmíru, duchovního bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jiných duchovních bytostí. Přichází uvědomování nejenom toho, že jemnohmotná těla člověka jsou informačně-energetickým základem všech eniopsychologických a duchovních zvláštností, vlastností a schopností člověka, ale i toho, že jejich projev je zabezpečován aktivní informačně-energetickou vzájemnou výměnou jemnohmotných těl s informačně-energetickými poli duchovního bytí. S vývojem jemnohmotných těl a návyky řízení informačně-energetických výměn člověk začíná více využívat informačně-energetické hmoty duchovního bytí pro vývoj svých eniopsychologických schopností.
Všechno toto samo o sobě vede k uvědomování toho, že bez víry v Boha není možný vývoj eniopsychologických schopností člověka a jejich úspěšné využívání. Společně s vírou jako přírodní duchovní vlastnosti člověka se formuje profesionální víra a v dalším vývoji člověka se přírodní a profesionální víra sjednocují a vzniká kvalitativně nová víra – božská víra. Čím většího profesionalismu nabývají eniopsychologické schopnosti člověka, tím ve větší míře je pozorována jejich přímá závislost na víře v Boha. A nejenom to, ale i to, že bez víry v Boha není možné hluboké poznání eniopsychologie, parapsychologie, psychotroniky, duchovní medicíny, jemnohmotného světa a duchovního bytí. K absolutnímu poznání reality člověkem vede velmi dlouhá cesta přes tisíciletí a bez víry jí není možné projít.
 
25. Je nutné, aby eniopsycholog věřil v Boha? Proč?
To je otázka! Víra nepotřebuje důkazy. Člověk vždy věří v existenci Boha nebo v něco nadpřirozeného, mohutného, nedosažitelného, čistého, naplněného láskou. A proč? To sám neví. Je to proto, že víra je přírodní duchovní vlastností člověka. Víra je nebo není. Práce s jemnými informačně-energetickými hmotami, jemnohmotnými těly, zvláště s PSI-fenomenálními vlastnostmi člověka, přesvědčivě utvrzuje eniopsychologa v existenci Boha, Kosmického rozumu, Absolutna, Božsko-duchovního bytí, jemnohmotného světa a informačně-energetických polí vnějšího prostředí. Kolem člověka a v něm samém je tak mnoho neznámého, záhadného, uskutečňují se takové děje a jevy, které vědomí člověka není schopno obsáhnout a moderní věda je není schopna objasnit. Jejich poznání prostřednictvím extrasenzorického, informačně-energetického, mimosmyslového a duchovního přijímání a uvědomování je doprovázeno vývojem nejvyšší božské víry založená na objektivitě existence Boha a na skutečnosti, že jeho existence je přírodní vlastnost Vesmíru. Bez této přírodní vlastnosti Vesmíru není možný uspořádaný, nepřetržitý, vyvážený progresivní evoluční vývoj Vesmíru, všeho toho, co je ve Vesmíru, vznik života a jeho nejvyšší formy – člověka. Sám člověk je neoddělitelnou součástí božsko-duchovního bytí, které je v člověku představeno jemnohmotnými těly. Poznání jemnohmotných těl člověka upevňuje víru věřících a nevěřící ji nabývají. Je to cesta poznání duchovní čistoty člověka, nacházení se člověka v přirozeném stavu víry, poznání božsko-duchovních základů původu člověka, uvědomování existence Boha, toho, že člověk je neoddělitelnou informačně-energetickou součástí Boha, je to cesta dosažení informačně-energetické jednoty s Bohem.
 
26. Proč různá náboženství tvrdí, že nás Bůh ochraňuje, a přesto máme těžké nemoci, svět je plný násilí a válek?
Toto je velmi zajímavé a zároveň časově velmi náročné téma na vysvětlení. Zde je uvedeno pouze zjednodušené a stručné nastínění výkladu bez detailního vysvětlování. Toto téma je možné vyložit z hlediska enioanatomie a eniopsychologie, odpověď z této pozice může být velmi zajímavá. Základní podstatou potřebnou k objasnění této problematiky je reálná existence člověka, Země, Vesmíru, duchovního světa, antisvěta, příčinně-následkového zákonu, dualismu, fixovaných příčinně-následkových (karmických) informací v jemnohmotných tělech člověka, věčnost existence informace a mnoho jiného. Výraz duchovní svět si každý může nahradit synonymem Bůh, Absolutno, Vesmírná inteligence, Absolutní rozum, Pravda, duchovno, láska, protoenergetické pole Vesmíru, univerzální psychické pole Vesmíru atd. Záleží jen na stadiu vývoje člověka, jeho světonázoru, náboženském vyznání, prostředí, ve kterém žije apod. Stejně je možné vyjmenovat mnoho symbolů pro výraz antisvět. Patří k nim zlo, nenávist, závist, agrese, zlost, antiduchovnost, antiduševnost, antibožskost, nenávist k člověku, násilí atd. Podobně jako i v kvantové fyzice existují částice a antičástice. Lidstvo dodnes neví, jaký vliv mají částice a antičástice na vývoj člověka, jeho duchovní a sociálně-biologické projevy. Toto vše jsou jen malé části existence reality, kterou člověk v běžném životě vnímá jen velmi málo. V procesu myšlení, projevů emocí, přání, sociálně-biologické a duchovní činnosti člověka se vytvářejí informace jako mikročástice, které jsou nejenom vyzařovány do vnějšího prostředí a fixují se v jemnohmotných tělech, ale se i věčně zachovávají v informačně-energetických polích vnějšího prostředí a v jemnohmotných tělech člověka. Takové, jaké je myšlení, jaké jsou emoce, přání, jaká je sociálně-biologická, duchovní a antiduchovní činnost člověka, takový také bude charakter informace. Informace má jako částice schopnost spojovat se, koncentrovat se, nabývat určité formy, struktury a určitým způsobem účinkovat. Její činnost a projev se uskutečňuje tam, kde je identická informace. Zde je pak jeden z pramenů lidských problémů. Sami lidé tvoří negativní příčinně-následkovou informaci, která člověka ovlivňuje současně z vnitřního prostředí jeho jemnohmotných těl a z vnějšího prostředí a posiluje se informací antisvěta podmiňující charakter myšlení a činnosti člověka. Nahromadění kritického objemu negativních příčinně-následkových informací je doprovázeno nemocemi, životními neúspěchy, neradostným a nešťastným životem člověka, sociálními konflikty, válkami a dokonce i přírodními katastrofami (záplavy, sucha, zemětřesení, vulkanická činnost, tsunami atd.). Může za to Bůh? Co s tím má společného? Proč musí člověka chránit před zlem člověkem vytvořeným? Bůh člověka nenutí tvořit zlo, člověk ho sám vytváří a koná, proto je to problém člověka a lidská civilizace se musí s tímto lidským zlem vypořádat sama. Velmi zevrubně lze konstatovat, že všechny lidské problémy pozemského světa jsou vědomě nebo nevědomě zapříčiněny spoluprací člověka s antisvětem. Je ovšem nutno důrazně a srozumitelně říci, že je v moci každého člověka nepřipustit agresivně-destruktivní myšlení, negativní emoce, neadekvátní přání, zlo, nenávist, antiduchovnost, antiduševnost, antibožskost a nepřipustit, aby byl pod informačně-energetickým vlivem antisvěta. Většina lidí je sama schopna toto nedovolit, mnoha lidem je nutno pomoci, jsou ale i takoví, kteří jsou stoprocentně ovládnuti antisvětem.
V této problematice je nutné připomenout dualismus a pamatovat, že na informačně-energetické úrovni jsou v jemnohmotných tělech obsaženy informace dobra a zla, lásky a nenávisti, mírumilovnosti a agresivity, duchovnosti a antiduchovnosti, duševnosti a antiduševnosti, božskosti a antibožskosti atd. Co člověk svým vědomým myšlením aktivuje, to se také bude projevovat. Je to jen na člověku a na jeho svobodné volbě záleží, bude-li láska nebo nenávist, dobro nebo zlo, zdraví nebo nemoc, radost nebo smutek, mír nebo válka, duchovnost nebo neduchovnost jeho pozemského života. Závěrem je možné říci, že všechno dobro a zlo pozemského a lidského života je v současné době pod informačně-energetickým vlivem duchovního světa i antisvěta. Co si člověk zvolí, to i nastane. Z tohoto se člověk musí poučit, pracovat na svém rozvoji, dosáhnout své přírodní informačně-energetické čistoty a božské duchovní podstaty.
 
27. Co znamená duchovní cesta člověka a etapy duchovního vývoje člověka?
Duchovní cesta člověka znamená vyvíjet v sobě schopnosti založené na duchovních hodnotách neprojeveného univerzálního psychického pole Vesmíru, univerzálního protoenergetického pole, informačně-energetických polí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie, psychického pole Země a lidstva. Na této cestě se u člověka může vyvinout schopnost bytí v univerzálním psychickém poli Vesmíru se zachováním individuálního duchovního „Já“, člověk se může naučit ovládat konkrétní realitu a svá těla (fyzické a 15 jemnohmotných). Duchovní cesta člověka musí začít od dosažení v něm psychoenergofyziologické harmonie (harmonie psychoenergofyziologická). Člověk, který za svého života splyne s neprojeveným univerzálním psychickým polem Vesmíru – Stvořitelem, se stává duchovně i informačně-energeticky nesmrtelným. Takový člověk může podle svého přání vcházet a vycházet do všech známých polí Vesmíru, Země, přírody, lidstva, jednotlivých lidí, živočichů a rostlin za účelem jejich poznání. V okamžiku smrti fyzického těla může člověk svými věčnými duchovními těly proniknout do univerzálního psychického pole Vesmíru, s věčným zachováním svého individuálního psychického pole a individuálního duchovního vědomí. Část individuálního psychického pole fyzického těla a dočasných (astrálních) jemnohmotných těl je pohlcena psychickým polem Země. Člověk, který neprošel duchovní cestou a nedodržoval duchovní normy, nemůže dosáhnout duchovního vývoje svého individuálního psychického pole, které podle svých informačně-energetických charakteristik nemá schopnost zachránit se, nemůže splynout s neprojeveným univerzálním psychickým polem a univerzálním psychickým polem Vesmíru a transformuje se do energetického pole Země, se ztrátou svého individuálního obsahu jako formy života živočichů a rostlin
Etapy duchovního vývoje člověka jsou jednotlivé autonomní periody a jednotlivá stadia vývoje odpovídajících duchovních vlastností člověka. Každá etapa má svůj specifický autonomní význam, své metodologie, metody, prostředky a technologie postupné přípravy člověka k vyššímu duchovnímu vývoji. Posloupnost period a stadií duchovního vývoje člověka:
 1. výchova a výuka nejdůležitějším základům duchovního vývoje člověka s celoživotním samostatným poznáváním metodologií a technologií duchovního vývoje a s jejich transformací do individuálních fyzických a informačně-energetických charakteristik fyzického těla, organismu, jemnohmotných těl, psychologických, intelektuálních, mentálních, emociálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duševních, duchovních, božských, sociálně-biologických aj. projevů své osobnosti;
 2. dosažení psychoenergofyziologické harmonie pomocí všestranného, harmonického a vybalancovaného vývoje fyzického těla, jemnohmotných těl a individuálního psychického pole;
 3. dosažení schopnosti psychofyziologické, psychofunkční, informačně-energetické a transové samočinné cílevědomé regulace fyzického těla, organismu, jemnohmotných těl, hluboké relaxace, koncentrace, vizualizace, mentální imaginace, bezmyšlenkového stavu, meditace, formování informačně-energetických hologramů s určitými charakteristikami a účely, jakéhokoliv strukturálně-funkčního stavu čaker a řízení jejich fungování, řízení informačně-energetické vzájemné výměny ve všech pásmech elektromagnetického spektra mezi jemnohmotnými těly, mezi fyzickým tělem a jemnohmotnými těly a mezi všemi těly a vnějším prostředím aj.;
 4. dosažení souladu individuálního psychického pole s psychickým polem Země, univerzálním psychickým polem Vesmíru, neprojeveným psychickým polem, univerzálním protoenergetickým polem, informačně-energetickými poli Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a kdykoliv s nimi navazovat informačně-energetické spojení a vzájemnou výměnu s naplněním svých jemnohmotných těl jejich informačně-energetickým obsahem za účelem vývoje osobních vlastností, schopností a funkčních možností podle jejich duchovního informačně-energetického obsahu;
 5. dosažení takového vývoje jemnohmotných těl, jejich informačně-energetického potenciálu a obsahu, který by v nich umožnil projev Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie, univerzálního psychického pole Vesmíru, psychického pole Země, neprojeveného psychického pole a univerzálního protoenergetického pole;
 6. zvládnutí mimotělové projekce žlutého (astrálního) jemnohmotného těla, jeho proniknutí do informačně-energetických polí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie, univerzálního psychického pole Vesmíru, psychického pole Země, neprojeveného psychického pole a univerzálního protoenergetického pole Vesmíru, bytí v nich, jejich poznávání, zvládnutí informačně-energetické výměny s nimi a návratu do svého původního místa;
 7. transformace svého individuálního psychického pole do psychického pole Země, univerzálního psychického pole Vesmíru, neprojeveného psychického pole, univerzálního protoenergetického pole, informačně-energetických polí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie s dosažením nejvyššího duchovně-božského vývoje člověka.
Všechny periody a stadia jsou vzájemně závislé. Podstatou duchovní cesty člověka je dodržování duchovních zákonů.
 
28. Jaký význam pro lidi a vnější prostředí mají duchovní učitelé, vysoce kvalifikovaní eniopsychologové, psychotronici, duchovní léčitelé a jiní podobní odborníci?
Řečeno obrazně, oni jsou jako světlo ve tmě, jsou světlem lidstva. Pokud by tito lidé pouze zdokonalovali svá jemnohmotná těla, PSI-fenomenální a duchovní vlastnosti, stačilo by to již k tomu, aby jim lidstvo bylo vděčné. Někdo může mít pochybnosti a položí otázku „Proč?“. Pouze svým životem jejich jemnohmotná těla vyzařují sto a tisíckrát větší objemy informačně-energetických hmot, které se nejenom podílí na tvorbě životního informačně-energetického prostředí lidského života, univerzálních psychických polí Země a Vesmíru, ale i svým vysoce duchovním, vysoce profesionálním, PSI-fenomenálním informačně-energetickým obsahem obohacují životní informačně-energetické prostředí, univerzální psychická pole Země a Vesmíru, která prostřednictvím informačně-energetických vzájemných výměn toto všechno vrátí lidstvu, ale v daleko větších kvalitativních a kvantitativních charakteristikách lidských zvláštností, vlastností, schopností a funkčních možností, což umožňuje progresivní, všestranný a harmonický evoluční vývoj lidstva. Opět někdo může položit otázku „Proč lidstvo nedosáhlo všestranného, harmonického a vysoce duchovního vývoje?“. Je to proto, že od okamžiku vzniku člověka na Zemi nebylo lidstvo pro sebe schopno vytvořit vysoce duchovní, morálně-etická, všestranná, harmonická, informačně-energeticky čistá univerzální psychická pole Země, Vesmíru a životního informačně-energetického prostředí. Lidstvo bohužel vytvořilo informačně-energetická pole, hologramy a egregory zla, nenávisti, násilí, agrese, nenávisti k člověku, válek, konfliktů, závisti, žárlivosti atd., což také informačně-energeticky ovlivňuje každého člověka na Zemi, pomáhá posílení antisvěta, regrese, antiduchovnosti, antiduševnosti a mutaci lidské identity.
Duchovní učitelé, vysoce kvalifikovaní eniopsychologové, psychotronici, duchovní léčitelé a jiní podobní odborníci nejenom jako první pociťují informačně-energetické nebezpečí, agresi, nesoulad lidské identity, morálně-etických norem, duchovní, duševní, božské podstaty člověka, Země a Vesmíru, ale i jako první zahajují informačně-energetický boj za čistotu lidského informačně-energetického prostředí. Toto vše dělají dobrovolně, bezplatně, vystavujíce sebe informačně-energetickému nebezpečí, riskujíce své zdraví a život.
Ve všech místech, kde tito odborníci žijí a právě se nacházejí, se uskutečňuje informačně-energetické očištění, naplňování informačně-energetických polí jejich vysoce duchovními a PSI-fenomenálními informačně-energetickými hmotami, zlepšují se sociální vztahy, zázračně se uzdravují někteří lidé apod.
Nyní je čas připomenout všechnu tu jinou práci, kterou dělají a tím se stane srozumitelným jejich význam pro lidi a vnější prostředí.
 
29. Otázky bez odpovědí, k přemýšlení.
Je uvedeno několik otázek bez odpovědí, pro přemýšlení čtenáře. Pouze počtouce si tyto otázky, člověk přemýšlí nad tím, jak mnoho je před ním skryto pro něho samotného a jak mnoho je ještě třeba poznat, aby se přiblížil k integrálnímu pochopení své vlastní podstaty. 
 1. Co je to eniologie, eniopsychologie, enioanatomie, eniomedicína, informační, kvantová a duchovní medicína?
 2. Jaký význam má esoterika pro moderní eniologii?
 3. Proč moderní věda a náboženství neuznávají esoteriku?
 4. Proč moderní věda zahájila výzkum esoteriky?
 5. Co otevřela moderní věda v esoterice?
 6. Co může přinést člověku, lidstvu, přírodě, Zemi, Vesmíru a duchovnímu bytí eniologie?
 7. Čím se zabývá eniologie, enioanatomie a eniopsychologie?
 8. Má eniomedicína perspektivu?
 9. Ve kterých státech světa existují vědecké rady pro obhájení kandidátských a doktorských disertací v oboru eniologie?
 10. Existují vysoké školy eniologie?
 11. Kolik má člověk jemnohmotných těl?
 12. Kdy vznikají jemnohmotná těla člověka?
 13. Jak vznikají jemnohmotná těla člověka?
 14. Z jakých hmot se skládají jemnohmotná těla člověka?
 15. Jaký původ mají jemnohmotná těla člověka?
 16. Co tvoří informačně-energetický základ člověka?
 17. Co je to informačně-energetická hmota?
 18. Jaký je rozdíl mezi informačně-energetickou substancí a bioplazmou?
 19. Jaké informačně-energetické hmoty patří k monochromatickým, bichromatickým, polychromatickým a achromatickým?
 20. Jaké informačně-energetické hmoty patří k monofrekvenčním, trifrekvenčním a polyfrekvenčním?
 21. Jak rozumět marginálnosti informačně-energetických hmot a jemnohmotných těl člověka?
 22. Z čeho se skládají informačně-energetické hmoty?
 23. Jaké informačně-energetické hmoty jsou pro člověka přírodní a nepřírodní?
 24. Ze kterých informačně-energetických hmot se skládají dočasná a věčná jemnohmotná těla člověka?
 25. Jaké informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v jemnohmotných tělech člověka?
 26. Je možné využít informačně-energetické hmoty pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, regeneraci a léčení člověka?
 27. Jaké existují cesty vstupu informací do center hlavního mozku člověka?
 28. Co znamená příčinně-následková informace?
 29. Je vývoj a projev člověka příčinně-následkově podmíněn?
 30. Co podmiňuje charakter psychoemociálních reakcí člověka?
 31. Mají informačně-energetické hmoty vliv na strukturálně-funkční stavy jemnohmotných těl, psychofyziologické a psychoemociální reakce člověka?
 32. Které informačně-energetické hmoty mají na člověka vliv uklidňující, povzbuzující, mobilizační a depresivní?
 33. Je kolem člověka informačně-energetické bioplazmatické pole (biopole)?
 34. Co je to aura, informačně-energetické bioplazmatické pole a jemnohmotná těla člověka?
 35. Co tvoří informačně-energetické bioplazmatické pole a auru člověka?
 36. Byly prováděny vědecké výzkumy informačně-energetického bioplazmatického pole a aury člověka?
 37. Je možné využít auru člověka pro diagnostiku nemocí, psychofyziologické a psychoemociální stavy člověka?
 38. Která těla člověka jsou primární a která sekundární?
 39. Co je primární – jemnohmotná těla, informačně-energetické bioplazmatické pole nebo aura člověka?
 40. Které jemnohmotné tělo člověka se může odpojit od fyzického těla a ostatních jemnohmotných těl?
 41. Která jemnohmotná těla člověka je možné využít pro mimotělesné projekce a kosmické cestování?
 42. Je možný lidský život bez jemnohmotných těl?
 43. Co se děje s člověkem, když ztratí jedno nebo několik jemnohmotných těl?
 44. Je možné, aby se v jemnohmotných tělech člověka nacházela bytost člověku neidentická?
 45. Jaké změny se dějí v člověku, když má své a cizí žluté (astrální) jemnohmotné tělo?
 46. Co se děje s člověkem, pokud ztratí více jak polovinu své životní informačně-energetické bioplazmy?
 47. Co zabezpečuje člověku jeho informačně-energetickou jednotu s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 48. Které struktury člověka zabezpečují největší objemy informačně-energetické vzájemné výměny s vnějším prostředím?
 49. Které struktury člověka zabezpečují největší intenzitu informačně-energetické vzájemné výměny s vnějším prostředím?
 50. Ve kterých pásmech elektromagnetického spektra se uskutečňují informačně-energetické vzájemné výměny jemnohmotných těl člověka s vnějším prostředím?
 51. Je možné, aby byl člověk informačně-energeticky izolován od informačně-energetických polí vnějšího prostředí? Pokud ano, co v tom případě nastane?
 52. Co představují pocity, vjemy, emoce a prožitky člověka a proč vznikají?
 53. Mohou vznikat pocity, vjemy, emoce a prožitky člověka při informačně-energetickém působení na jeho jemnohmotná těla?
 54. Co je to extrasenzorická, informačně-energetická, mimosmyslová a duchovní citlivost a vědomí člověka a jaký je mezi nimi rozdíl?
 55. Co je to duchovnost, duševnost, božskost a PSI-fenomenalita člověka?
 56. Proč mnoho lidí nedůvěřuje všemu, co se nachází ze mezemi jejich smyslových orgánů?
 57. Může mozek člověka tolerovat všechno to, co se nachází za mezemi jeho porozumění?
 58. Může mozek člověka přijmout všechno to, co se nachází za mezemi potenciálu jeho porozumění?
 59. Proč mnoho lidí začíná vidět různobarevné světlo během informačně-energetických aplikací jejich jemnohmotných těl?
 60. Proč se aktivuje extrasenzorická, informačně-energetická, mimosmyslová a duchovní citlivost a vědomí člověka během informačně-energetické aplikace jeho jemnohmotných těl?
 61. Za jakých podmínek může člověk dosáhnout extrasenzorické, informačně-energetické, mimosmyslové a duchovní citlivosti?
 62. Jaký vliv na člověka mají extrasenzorické, informačně-energetické, mimosmyslové a duchovní pocity, vjemy, emoce a prožitky?
 63. Může se v člověku projevovat Stvořitel, Duch Svatý, Ježíš Kristus, Panna Marie a jakákoliv jiná duchovní bytost?
 64. Proč může vznikat pocit létání během informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl člověka?
 65. Co znamená procítění prostoru a času a proč takovéto pocity vznikají během informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl člověka?
 66. Proč tak mnoho lidí nedůvěřuje různorodým eniopsychologickým, mentálním a duchovním informačně-energetickým metodám výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace a léčení?
 67. Proč někteří lidé kategoricky odmítají absolvovat informačně-energetické aplikace za účelem léčení nebo vývoje svých jemnohmotných těl?
 68. Jak vysvětlit to, že člověk byl informačně-energetickými aplikacemi vyléčen z těžké nemoci nebo dosáhl určitého duchovního vývoje a vývoje jemnohmotných těl a přesto nevěří v objektivitu a účinnost lidského informačně-energetického vlivu?
 69. Ve kterých směrech se mohou využívat informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl člověka?
 70. Je možné využívat holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl pro léčbu lidí, živočichů a rostlin?
 71. Při kterých nemocech jsou nejvíce účinné holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka?
 72. Způsobují a aktivují holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka placebo efekt?
 73. Proč je nutné, aby děti, lidé reproduktivního věku, lidé seniorského věku, nemocní a zdraví lidé navštěvovali holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jejich jemnohmotných těl?
 74. Je možné pomocí holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl posilovat, přeorientovávat, měnit charakter a dosahovat žádoucích výsledků v sociálně-biologických činnostech člověka?
 75. Je možné využívat holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl pro profesní přípravu?
 76. Je možné holografickými informačně-energetickými polymorfofunkčními aplikacemi jemnohmotných těl zrychlit výuku, zlepšit paměť a zapojit je do pedagogického procesu výchovy a výuky?
 77. Jaký význam mají pro vývoj lidí a lidské civilizace holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jejich jemnohmotných těl?
Bylo by možné pokračovat ve výčtu otázek, ale již tyto položené otázky jsou dostatečnými pro to, aby se člověk zamyslel, projevil zájem a začal ve větší míře poznávat informaci o eniologii, eniopsychologii, enioanatomii, eniomedicíně a jak je možné tyto obory využít ve svůj prospěch.
 
30. Jsou pořádány veřejně přístupné přednášky?
Ano, jejich seznam je uveden v odkazu „Kalendář akcí“.
 
31. Proč se většina lidí neléčí u léčitelů?
Toto je velmi zajímavá otázka a ještě zajímavější je odpověď. Možná Vás překvapí informace, že přibližně 75% občanů České republiky již někdy využilo služeb netradiční, lidové nebo alternativní medicíny. Mnoho lidí se nerado svěřuje svému okolí, že využívají jakékoliv netradiční metody. Důvodem existence tohoto stavu jsou následky vývoje společnosti v několika minulých desetiletích. Dokud nebudou netradiční metody podrobeny serióznímu vědeckému výzkumu a objektivně posouzeny, dokud nebude existovat rozvinutá síť výuky až do vysokoškolského stupně a dokud nebude jejich praktická aplikace umožněna adekvátními zákony, bude jejich oficiální prosazování vždy velmi ztíženo. Léčí vždy jen lékař, léčitel pomáhá. To ale neznamená, že není schopen samostatně vyléčit jakoukoliv nemoc. Kdy, jak a u koho se člověk léčí, je vždy jeho svobodné rozhodnutí.
 
32. Jaké jsou ceny služeb?
Podrobný popis služeb poskytovaných jednotlivým subjektům je velmi rozsáhlý. Každý člověk potřebuje různou kombinaci, intenzitu a četnost působení ke zdárné realizaci jeho požadavku. To vše je dáno především jeho zdravotním stavem, stupněm jeho fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje a celou řadou dalších faktorů závislých na konkrétních požadavcích na jednotlivé služby. Proto se ceny stanovují individuálně podle potřeb každého zákazníka a vycházejí z úrovně pro Českou republiku adekvátního ohodnocení vysoce vzdělaných a schopných odborníků.
Platí možnost provádění služeb charitativním způsobem. Pořadatel hradí pouze náklady spojené s dopravou a zajistí prostory pro činnost. Charitativní akce provádíme především pro domovy důchodců, DPS, ústavy pro mentálně postižené, nemocnice, dětské domovy apod.
Zvláštním způsobem se řeší mimořádné situace, kdy je člověk v bezprostředním ohrožení života (autonehody, úrazy, otravy, mrtvice, infarkty, kóma – zde je působení nejefektivnější apod.). V těchto případech, kdy se člověk obrací na kvalitní rychlou lékařskou pomoc, která je jeho zdraví velmi prospěšná, může tak učinit i přímo na docenta Vasiľčuka – vzdálenost nerozhoduje. V takovýchto případech rozhoduje čas. Organismus nemůže čekat, nemá čas vyčkat rychlé lékařské pomoci. Pomoc musí být okamžitá, aby mohl organismus přežít a zabránit vzniku možných těžkých zdravotních komplikací. Eniopsychologickými metodami je možné okamžitě, nezávisle na vzdálenosti a podmínkách, ve kterých se člověk nachází, adekvátně informačně-energeticky posilovat organismus a uzdravovat ho. Finanční stránka se řeší až následně.
Při telepatické individuální informačně-energetické aplikaci jemnohmotných těl na velké vzdálenosti se platba provádí předem, nebo po každé aplikaci pověřené osobě.
Při individuální aplikaci prováděné v přítomnosti docenta Vasiľčuka se platba provádí vždy po každém jednotlivém působení.
 
33. Kdo nejčastěji diskutuje s eniopsychologem o ceně jeho služeb?
Stručně řečeno lidé nekompetentní v oblasti eniologie, enioanatomie, eniopsychologie a duchovního léčitelství. K takovýmto lidem patří málo kvalifikovaní eniopsychologové, léčitelé a dále neobeznámení a význam eniopsychologické práce neznající zákazníci, a také ti, kteří neuznávají enioanatomii, eniopsychologii, léčitelství a vše, co je spojeno s duchovností člověka.
Pokud diskuzi o ceně vede neobeznámený zákazník nebo pacient, je možno litovat pouze jeho, jeho diskuze emocionálně ubližuje vždy jen jemu. Nemůže se rozhodnout a nemůže být klidný a spokojený z toho, jaká přijatelná suma může být zaplacena za služby eniopsychologa, za záchranu života, uzdravení se z dlouhodobé těžké nemoci a zbavení nemocného člověka komplikací a utrpení. V tomto případě kvalita vždy určuje cenu. Bohužel, kritéria kvality neexistují, je jen jedno kritérium uznávané všemi – absolutní uzdravení, což při některých nemocech a zdravotních stavech není možné. Vzniká otázka „Jak ohodnotit práci eniopsychologa při takovýchto situacích?“, zvláště, když eniopsycholog pracuje na maximum svých profesionálních možností a možností, které mu umožňuje jeho organismus, vystavujíce sebe samotného nebezpečí. Tuto záležitost neberou tito lidé v úvahu při stanovení hodnoty práce eniopsychologa. Je to jedna stránka této otázky. Čtyřicetiletá praktická zkušenost svědčí o tom, že pro neobeznámené lidi cena význam nemá. Bude-li tento člověk platit symbolických 20 Kč nebo od 4 do 20 tisíc Kč nebo jakoukoliv jinou částku, stejně je to pro něho nepřijatelné, protože neví, jakou zátěž má eniopsycholog během své práce a co znamená práce eniopsychologa pro nemocného člověka a nevěří tomu, že člověk může být uzdraven eniopsychologickými metodami, že tyto metody mohou být prospěšné pro jeho výchovu, výuku, zdokonalení, prospěšné životu aj. Takovýto člověk na spolupráci nikdy nepřistoupí, což je škoda. Existují takové problémy zdraví, psychiky, duchovnosti, duševnosti a sociálního života, které mohou být vyřešeny pouze metodami eniopsychologie nebo v komplexu s metodami medicíny, pedagogiky, sociologie nebo jinými metodami.
Horší variantou této diskuze je stav, kdy je hodnota práce vysoce kvalifikovaných eniopsychologů a léčitelů odůvodňována málo kvalifikovaným eniopsychologům a léčitelům. Málo kvalifikovaní odborníci stanovují za svoji práci pro pacienta přijatelnou cenu, která u něho nevzbuzuje zklamání v případě, když se i projeví malá účinnost a prospěšnost působení tohoto eniopsychologa. Je to taková suma, která z eniopsychologa snímá jakoukoliv zodpovědnost za účinnost jeho práce. Co je zajímavé – u takovéhoto odborníka je vždy mnoho lidí, kteří jsou nalákání nízkou cenou služby. V těchto situacích je škoda mnohonásobná. První – pacientovi se nedostane žádoucího výsledku, je rozčarovaný a zklamaný, ale nemůže žádat zpět zaplacené peníze, protože nejsou velké. Druhá – málo kvalifikovaný eniopsycholog nebo léčitel není motivován k profesnímu sebezdokonalování. Třetí – jsou diskreditováni eniopsychologové a léčitelé jako celek, vznikají bezpředmětné diskuze, ve kterých jsou eniopsychologie a léčitelství převážně bezdůvodně kritizovány a diskreditovány. Čtvrtá – zklamaný člověk šíří nepravdivou informaci o účinnosti práce eniopsychologů a léčitelů. Tímto způsobem neumožňuje lidem s těžkými problémy obrátit se na eniopsychologa a léčitele a úspěšně je řešit eniopsychologickými metodami. Přitom se i problém pacienta pouze zhoršuje a podle míry jeho zhoršení takový člověk ještě více nadává na eniopsychology a léčitele, nemůže pochopit prostou myšlenku, že problém je v kvalitě práce. Kvalita určuje výsledek, který musí být adekvátně zaplacen. Pátá – málo kvalifikovaný eniopsycholog, rozčarovaní zákazníci a pacienti formují negativní společenský názor na práci eniopsychologů a léčitelů. Šestá – v málo účinné práci eniopsychologa a léčitele vidí někteří lidé šarlatánství, podvod, mystiku a snaží se z toho vyvolat společenský skandál, což fakticky neumožňuje práci začátečníků a mladých odborníků, kteří jsou zbytečně vystaveni tvrdému sociálnímu postoji a to zpomaluje přípravu vysoce kvalifikovaných a elitních eniopsychologů a léčitelů. Bylo by možné uvést škody i v jiných směrech vztahu eniopsycholog, pacient, společnost a cena služeb. To však nevyřeší problémy diskuzí o ceně. Aby podobné diskuze nevznikaly, musí mít společnost informaci, co znamená eniopsychologická práce pro člověka, který ji odvádí, pro člověka, kterému je věnována, pro jeho rodinu, společnost, přírodu, Zemi a Vesmír.
Nekompetentnost je jako lžíce dehtu v sudu s medem.
 
34. Proč většina eniopsychologů, psychotroniků, léčitelů apod. vybírá peníze za jimi poskytované služby, když jim byli jejich schopnosti "dány shůry"?
Odpověď na tuto často kladenou otázku je nutno rozdělit do dvou rovin. Z hlediska duchovního jsou tito lidé povinni věnovat se každému člověku, který se na ně obrátí – a to také činí. Nesmí poskytovat své služby jen úzké skupině lidí. Proto jsou pořádány charitativní seance, duchovní relaxace pro širokou veřejnost, kam má i z finančního hlediska přístup každý atd. Když se podíváme na druhou – pozemskou rovinu tohoto tématu, musíme si uvědomit, že takřka žádný člověk v naší společnosti nežije izolovaně od ostatních - každý musí platit za byt, potraviny, vzdělání, lékařskou péči apod. Má tedy, stejně jako ostatní lidé, právo na uspokojování svých pozemských potřeb. Superšpičkový odborník v jakékoliv oblasti lidské činnosti má právo na odpovídající odměnu za vykonanou práci, ve které se celý život neustále zdokonaluje a vzdělává. Schopnost daná „shůry“ je jen schopnost jako každá jiná. Vyvíjí se velmi těžkou prací - zvláště v tomto oboru – kde je tato činnost eniopsychologovu životu nebezpečná. Lidem nikdy nehrozí žádné negativní následky realizovaných programů, ať jsou prováděny jakoukoliv metodou.
 
35. Měl by eniopsycholog vrátit pacientovi peníze za provedenou práci v případě neúspěchu léčby těžké nemoci, a to i v případě, že pacient maximálně spolupracuje?
Odpověď na podobné otázky musí vždy vycházet nejenom z pozice pacienta, ale i z pozice eniopsychologa, ze sociálně-ekonomických podmínek společnosti a z průměrných standardních plateb za světovou profesionální kvalitu eniopsychologů, psychotroniků, duchovních léčitelů a léčitelů jakéhokoliv směru. Vysoce kvalitní práce je vždy hodnocena dost vysoko. Moderní alternativní a lidová medicína není výjimkou. Lidstvo se nachází v takové době a v takových podmínkách, že všechny služby musí být zaplaceny člověkem, organizací nebo státem tomu, kdo jednotlivé služby provádí. Je neetické pokládat otázku ohledně bezplatné služby a obzvlášť přitom z morálního a etického hlediska vyčítat odborníkovi nutnost placení za jeho služby. Vždyť on také platí sociální, zdravotní a důchodové pojištění, platí nájem své ordinace, bytu, platí tisk svých vědeckých prací, cestovné, jídlo aj. Tento odborník nemůže vznášet požadavek, aby mu všechny jmenované služby byly dány zdarma. Pokud se vychází z tohoto a z profesionální etiky, pak je takto pacientem položená otázka ve velké míře sobecká a ponižující pro eniopsychologa. Je nezbytné vzít v úvahu i to, že každý eniopsycholog provádí velké množství humanitárních a charitativních akcí podporujících ty lidi, kteří se, většinou ne vlastní vinou, ocitli v tíživé životní situaci.
Tak pragmatickou a upřímnou otázku má právo klást pacient, pokud nezná charakter nemoci. Z lidského a osobního hlediska je to správné, z hlediska možností medicíny takto položená otázka občas překračuje možnosti medicíny a celého lidstva. Bohužel, o všech nemocech lidstvo nezná všechno, dnes je takový stav. Pokud pacient spolupracuje se specializovanými lékaři a léčiteli na svém uzdravení a seznámí se se svou nemocí, pak mu takto položená otázka neumožní dlouhodobou a účinnou spolupráci s jakýmkoliv odborníkem.
V tomto okruhu témat je možné položit otázku "Kdo lékaři či léčiteli kompenzuje čas, finanční náklady a práci na vytvoření individuálního programu léčby pacienta? A zvláště, pokud pracuje soukromě?" Jakákoliv otázka musí vždy brát v úvahu oboustranný zájem.
Na těžké nemoci neznámé etiologie, na kardiovaskulární, onkologické a jiné nemoci umírají milióny lidí. Nikoho nenapadne položit otázku, vznést požadavek, aby lékař musel vrátit měsíční plat, protože zemřel pacient a práce lékaře byla z hlediska zachování života pacienta neúspěšná. Pokud by na tomto základě vznikaly vztahy mezi státem, společností, lékařem a pacientem, nastal by chaos. Nebylo by možné poznávat nemoci, metodologie, metody, prostředky a technologie jejich léčby. S vývojem technologií léčby se bohužel oficiální, netradiční a lidová medicína nestává levnější, naopak se prodražuje – proto musí celá společnost finančně přispívat na vývoj medicíny. Člověk nemusí projevovat lakomost a sobeckost, zvláště zdravý a aktivně pracující, při tom, když platí zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění je nedostatečné na to, aby každý těžce nemocný, od narození invalidní, důchodce a děti, mohl dostávat všestranně vysoce kvalitní medicínské služby. Všichni lidé by museli přehodnotit vztah ke svému zdraví a medicíně. Není možné vyžadovat od praktického lékaře nebo léčitele, aby vždy bezplatně prováděl zdravotní služby. V opačném případě by nebyl schopen vykonávat své sociální povinnosti a nebylo by mu umožněno zdokonalovat svojí profesionalitu. Je to složitá otázka. Lidská společnost musí najít takové vztahy, které by vyhovovaly státu, nemocnicím, společnosti, lékařům, nemocným a zvláště zdravým lidem.
 
36. Pokud je cena za eniopsychologické služby pro většinu nemajetných lidí nedostupná, jak je tito lidé mohou využít?
Je to zajímavá a nejvíce kladená otázka. V problematice dané otázky mám osobní zkušenost, když jsem se snažil pro nemajetné lidi organizovat a dát jim vysoce kvalitní eniopsychologické služby světové úrovně za čistě symbolickou cenu 20 – 50 Kč nebo i zdarma a při tom moje náklady 2 – 4 krát přesahovaly příjem. Myslíte, že tito lidé projevili zájem? Řeknu Vám, že ne. Většina z nich si toho nevážila a v nejhorším případě neměla žádnou důvěru a nevěří v možnost pozitivního řešení jejich problému. Proč tomu tak je, na to již musí být dána jiná odpověď.
Jak by byl člověk nemajetný a chudý, pokud rozumí tomu, co to je, jaký má význam a co mu to může přinést, tak vždy nalezne možnost mít tyto služby. Ve většině případů může zdarma navštívit esoterické festivaly, v programu kterých mnoho eniopsychologů provádí humanitární služby. Druhou možností je navštívit skupinové přednášky věnované eniopsychologické problematice. Bohužel, v čase konání těchto přednášek je návštěvnost takovýchto lidí dost malá. Je natolik malá, že v okolních hospodách tráví čas 10 – 20 krát více lidí než na přednášce. V hospodě většina lidí nepokládá otázku, že pivo a jiné alkoholické nápoje jsou drahé a nevznáší barmanovi námitky a požadavky, že nemají peníze a chtěli by vypít několik piv zdarma. Je to realita a téma, o kterém se z duchovních a etických pozic málo diskutuje s obavou možného ublížení nebo ponížení člověka, který navštěvuje hospodu a jiná podobná zařízení. Vzniká zajímavá situace – když takový člověk přijde za eniopsychologem a chce mít služby světové úrovně, první, co udělá, upozorňuje eniopsychologa, že nemá peníze. Předtím ale neupozorňoval barmana, že nemá peníze na pivo. Jak brát a vysvětlit tuto situaci? Nechť každý člověk přemýšlí sám.
Moderní společnost nabízí unikátní možnosti vzdělání člověka. Pokud je člověk využije, dosáhne vysoké profesionality, i na úrovni obyčejného dělníka a bude mít možnost zaplatit určité služby.
Zvláštní vztah musí být k invalidům od narození, těžce nemocným osamělým lidem a k osamělým důchodcům. Jim jsou ve většině případů eniopsychologické služby prováděny během charitativních a humanitárních akcí.
Na závěr odpovědi je možné říci, že vše je závislé pouze na postoji člověka. Ve směru této problematiky musí být pamatováno na obsah desátého přikázání (viz Pátá kniha Mojžíšova „… ani nebudeš toužit … po čemkoliv, co patří tvému bližnímu“). Přesně řečeno „Nebudeš bezdůvodně brát čas, profesní intelekt, životní informačně-energetickou bioplazmu a mnoho jiného, co získal eniopsycholog celoživotní titánskou prací“.
 
37. Proč někteří eniopsychologové, psychotronici a duchovní léčitelé stanovují ceny za diagnostiku a léčení individuálně?
Nabízím odpověď z hlediska enioanatomie. Každý člověk má jiný informačně-energetický obsah svých jemnohmotných těl. U některých lidí má tento obsah tak velký negativní, agresivní, biopatogenní, antiduchovní, antiduševní, antisociální vliv na okolí a eniopsychologa, že spolupráce s takovým člověkem vždy vychází za rámec stanovených cenových standardů. Jaká může být cena, když je pacient ovládnut bytostmi antisvěta a během pomoci takovému člověku může eniopsycholog zemřít, ohrozit existenci své rodiny, dlouhodobě ztratit své zdraví, může být vystaven riziku změny své duchovní, emocionální, intelektuální a lidské identity? Jakou cenou je možné kompenzovat toto riziko nebo stav, do kterého se eniopsycholog dostane? Kdo může v této situaci pomoci eniopsychologovi? Jeho pacient v žádném případě ne. Je vůbec etické pokládat otázky ohledně ceny podobné služby? Jaké by musely být sociálně-ekonomické podmínky práce eniopsychologa, aby mohl dát lidem podobné služby a zbavit se těchto problémů? Bohužel, stát, společnost nebo jakákoliv organizace nemá zájem a nevytváří podmínky pro práci eniopsychologa. Je to jeden z možných směrů odpovědi, mohou být i jiné. Například při řešení stejného zdravotního, psychického, sociálního nebo jakéhokoliv jiného problému se může jeho informačně-energetický obsah u dvou lidí kardinálně lišit. Proto jsou nutné nejenom rozlišné technologie jeho řešení, ale i jiná míra koncentrace a jiný objem výdaje individuální životní informačně-energetické bioplazmy, což značně informačně-energeticky vyčerpává eniopsychologa, přináší mu velké riziko onemocnění a nebezpečí jeho ovlivnění biopatogenním informačně-energetickým obsahem svého pacienta.
Odpověď může být dána i v obecném významu vycházejíce z kvality odvedené práce. Kvalita vždy určuje cenu. Čím vyšší je kvalita, tím vyšší je cena. Čím větší je potřeba času k dosažení profesionalismu a kvality, tím je také vyšší cena. Vysoce kvalitním eniopsychologem, pokud i má člověk dar od Boha, se může stát po 25 – 35 letech vzdělávání, speciálního tréninku a praxe doprovázené vysokou disciplínou v životě a absencí většiny radostí života, které prožívá většina lidí.
Jak se eniopsycholog cítí, když vše, co vydělá ve svém životě, utratí za své sebevzdělávání a přichází k němu člověk, který všechnu životní a profesní snahu nasměroval na svůj blahobyt a zbohatnutí a pod různými záminkami finančně znehodnocuje práci eniopsychologa? Několik absurdních příkladů: první příklad: „Postavil jsem již třetí dům – pro svoji třetí, nejmladší dceru a nyní kolem něho stavím plot a na zahradě bazén. Proto nemám peníze na zaplacení Vaší práce.“; druhý příklad: „Jsem učitelka v důchodu, mám více než 7 000 Kč důchod, žiji s manželem, který má také důchod. Přišla jsem k Vám s nemocnými ledvinami, které mi jsou léčeny již více než čtyřicet let a v posledních pěti letech se stav zhoršil natolik, že se uvažuje o dialýze. Vím, že mám závažný problém. Již jsem se léčila u léčitelů a pomáhalo mi to. Chtěla bych zkusit Vaši léčbu, ovšem pokud ji budete provádět zdarma.“ Na mojí otázku, zda má děti, odpověděla, že má dceru a syna. Dcera je lékařka – gynekolog a syn je majitelem cihelny. Na moji otázku, zda dětem pomáhala při studiích na univerzitě, odpověděla, že ano a že jí to stálo hodně peněz. Na mojí otázku, proč jí nyní děti nemohou finančně pomoci při jakékoliv léčbě, odpověděla, že dcera jako gynekolog nic nevydělává a syn jako majitel cihelny nic nemá. Jak hodnotit takový postoj některých důchodců a jejich dětí? Eniopsycholog nemůže brát problémy většiny pacientů na sebe. Třetí absurdní příklad: přišla krásná mladá žena a stěžovala si na manžela, že má milenku, která mu chce vzít jeho firmu, peníze na účtu, rodinný dům a jí zařídit byt 1+1. Prosila, abych jí pomohl normalizovat rodinné vztahy. Když jsme začali jednat o cenách za podobné služby, řekla mi, že nemá peníze, protože je manžel všechny utrácí za milenku. Ještě více absurdní případy vznikají při řešení problémů drogově závislých lidí, když si rodiče stěžují na to, že za zahraniční léčbu zaplatili od 2 do 10 miliónů korun, léčba byla neúčinná a nyní nemají peníze na účinnou eniopsychologickou léčbu. Další příklad, který však již není absurdní. Přichází člověk důchodového věku a otevřeně říká, že svůj život a vše, co vydělal, věnoval svým dětem, které nyní mají dobré sociálně-ekonomické postavení. Děti na něho zapomněli. Má pouze malou zahrádku u svého domečku a pár ovocných stromů. Ví, že práce eniopsychologa je těžká a musí být nějak ohodnocena. "Mohu Vám nabídnout jen pár jablek a meruněk ze svých stromů, více nemám. Mohu si dovolit jednou měsíčně navštívit Vaši přednášku." Je to zcela jiný charakter jednání, je to lidská, duchovní bolest, otevřenost a čestnost. Při takovém jednání je takovým lidem vždy možné pomoci a pomáhá se. V takovýchto životních situacích je málokdy položena otázka, kolik stojí návštěva a léčení u eniopsychologa nebo léčitele. Svou humanitární zátěž určuje eniopsycholog samostatně a tato má také své meze. Když u mne nastal okamžik, že jsem takovouto pomoc prováděl 35 lidem denně, přičemž vyžadovali maximum času a životní energie, přivádělo mne to do úplného vitálního a energetického vyčerpání a finanční chudoby. Lidé si musí uvědomit jedno – vysoce kvalitní eniopsycholog je jen jeden a těch, kteří potřebují pomoc, je tak mnoho, že pokud by se eniopsycholog snažil pomoci všem humanitárním způsobem, dostal by se do absolutní chudoby, ztratil by své zdraví, neměl by možnost zdokonalení a normální lidský život. Zde jsme se dostali do jiného směru odpovědi na tuto otázku. Kolik je lidí, tolik je i problémů v obsahu této otázky. Myslím, že charakter odpovědi na jakoukoliv problematiku je srozumitelný a nepotřebuje dalšího vysvětlení.
Bylo by dobré provést vědecký a sociologický výzkum této problematiky, která je etickým a dosti citlivým problémem a není zcela objasněna. Vyskytuje se v soukromé sféře služeb, zvláště v sociologii, pedagogice, medicíně, léčitelství aj. Bylo by dobré na základě výzkumů obhájit kandidátské a doktorské práce, které mohou být základem pro většinu zákonů sociální sféry: školství, medicína, teologie, eniopsychologie, eniopedagogika, léčitelství, soukromý sektor vztahů aj. Takovéto zákony by mohly vytvářet sociálně-ekonomické podmínky práce vysoce kvalifikovaných eniopsychologů a umožnily by širokou dostupnost veřejnosti k eniopsychologickým službám.
 
38. Proč neexistují o Vašem eniopsychologickém vlivu žádné pozitivní informace?
Všechno velké se tvoří v tichosti, velké přichází v tichosti a stává se přirozenou součástí života jako samozřejmost, kolem velkého není halasu a reklamy. Etické a duchovní zásady eniologické práce mi neumožňují provádět prakticky žádnou sebepropagaci. Mohl bych uvést stovky neobyčejně zajímavých, téměř pohádkových příkladů pozitivního vyřešení zdravotních, psychických, sociálních, ekonomických, profesních a jiných problémů člověka. Existují pochopitelně i neúspěchy, a to bolí nejenom mě, ale i člověka – pacienta, zákazníka. Neřešitelný problém leží většinou za mezemi našeho duchovního vědomí a našich profesních možností. K vyřešení některých problémů není lidstvo duchovně a profesně připraveno.
Pokud mám odpovědět upřímně na takto upřímně položenou otázku, pak musím říci, že není pravda, že neexistují žádné pozitivní informace. … oni existují, je nutné si pozorně pročíst moji internetovou stránku, článek ve slovenském společenském časopisu týdeníku Plus 7 dní č. 19, ze dne 6.5.2005 „Jemnohmotná těla“, článek v časopisu Sféra č. 6/2005, ze dne 8.6.2005 „O enioanatomii a eniopsychologii“ a následné články v tomto časopisu, a zvláště je nutné si pozorně přečíst knihu Neznámé emoce, které jsem autorem. Nejlépe by bylo promluvit s mými pacienty a posluchači mých přednášek. Někteří lidé velmi negativně a agresivně odporují všemu, co se týká duchovnosti, netradičního a nového, jakým je eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniofyziologie, eniomedicína, duchovní medicína, eniopedagogika a jiné obory. Historie lidstva je bohatá na odpor k netradičnímu a novému. V od nás nedalekém dvacátém století byla zavrhována genetika, kybernetika, umělé oplodnění, transplantace orgánů, možnost kosmických letů, laser a mnoho jiného. A všechno toto dnes existuje a slouží ku prospěchu lidstva. Takovýmto lidem je možné odpovědět biblickou moudrostí: „Nedávejte svatého psům, a neházejte své perly před svině, aby je nepošlapali nohama svýma a neotočili se, aby nerozdrtili i vás“ (Evangelium Matěje 7.6.)
 
39. Nedůvěřuji informačně-energetickým, bioenergo-informačním, duchovním a podobným terapeutickým metodám léčby.
Důvěra je nejzákladnější duchovní vlastností člověka. Jako přírodní vlastnost mu dovoluje komunikovat ve společnosti. Člověk si kupuje si lék s důvěrou, že ho uzdraví, nastupuje do auta s důvěrou, že ho bezpečně doveze do cíle, nakupuje potraviny s důvěrou, že jsou ekologicky čisté. Při těchto vztazích nevzniká otázka důvěry a nedůvěry. Někdy vědomí člověka v těchto vztazích něco kontroluje. Stejně tak se i při vztahu k informačně-energetické a duchovní terapii musí projevovat důvěra. Jestliže ve člověku vzniká pocit nedůvěry, je vhodné seznámit se podrobně s informacemi o těchto metodách a jejich účinnosti. V okamžiku, kdy se s těmito informacemi seznámí, vznikne v něm na základě poznání více důvěry. Nedůvěra podobného charakteru je vždy osobní problém člověka, ne problém eniopsychologa a vzniká na základě neznalosti.
 
40. Proč eniopsychologové, psychotronici, léčitelé apod. razantněji neprosazují jimi používané metody do obecného povědomí a praxe? Bylo by to prospěšné všem lidem.
To, že by byly prospěšné všem lidem je pravda. Tyto metody jsou prosazovány v literatuře. V současnosti je k dispozici dostatek informací, které jsou zveřejňovány v k tomu určené speciální literatuře. Větší prosazování PSI-fenomenálních metod je limitováno finančními možnostmi lidí, kteří jsou jimi obdařeni. K tomuto prosazování je nutný náročný klinický výzkum, který bohužel není prováděn. Každý člověk, který používá a nabízí „neobyčejné“ schopnosti široké veřejnosti musí vždy jednat v souladu se zákony, duchovními, morálními a etickými normami společnosti, ve které žije. Vzhledem k tomu, že tito lidé mají intuitivní nebo nabyté schopnosti, které jim umožňují zasadit některé dnes „konečné“ pravdy do kontextu širšího poznání reality, musí s touto skutečností zacházet podle výše zmíněných pravidel. Tito lidé jsou omezeni v možnostech zveřejňovat některé poznatky a metody eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, parapsychologie, psychotroniky, informační, bioenergo-informační, mentální, duchovní aj. alternativní medicíny, ke kterým dospěla oficiální věda a prokázala je oficiálními vědeckými metodami. Tyto poznatky a metody jsou bohužel někdy nesprávně vykládány, používány a v některých případech i zneužívány proti člověku. Lidé s výjimečnými schopnostmi dokáží s větší či menší přesností tyto poznatky a metody zasadit do širšího kontextu poznání a přiblížit tak k realitě jejich skutečný užitek pro člověka. Je právě na lidech, kteří se zabývají oficiální vědou, aby se snažili metodami oficiální vědy seriózně prozkoumat PSI – fenomenální schopnosti, kterými jsou obdařeni někteří jedinci. Většina skutečností, jevů a metod a jejich skutečná existence a průkaznost je jen věcí citlivosti vědeckých přístrojů a především ochotou se takovými výzkumy zabývat.
 
41. Jak se dívat na vyvolávání duchů?
Zcela jednoznačně. Vyvolávání duchů je velmi nebezpečná, někdy i smrtelná zábava. A to nejen pro Vás, ale i pro Vaše nejbližší. Nikdy nevyvolávejte duchy! Umíte je vrátit zpět tam, odkud jste je přivolali? Měli jste k tomu souhlas? Umíte přesně popsat mechanismus vyvolávání a popsat strukturu prostředí odkud přicházejí? Pokud ano, určitě o tom napište odbornou knihu – bude to objev světového formátu. Pozor!!! Je velmi důležité odlišit aktivní vyvolávání duchů a možné vidění duchovních bytostí v průběhu duchovní relaxace. Jedná se o dva zcela odlišné jevy.
 
42. Při kterých nemocech je možné provádět relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, rekondici a rozvoj osobnosti?
Souhrn vybraných nemocí je popsán v odkazu „rozvoj osobnosti a udržení přirozené fyzické kondice v průběhu nemocí“. V této kapitole jsou popsány jen vybrané nemoci. Konkrétní požadavky jednotlivých lidí jsou s nimi vždy konzultovány. Omezení neexistuje.
 
43. V jaké míře se pacienti uzdravují placebo efektem?
Placebo efekt sám o sobě nikdy nevzniká, vždy ho něco vyvolá. Moderní medicína tuto otázku směřuje do oblasti psychologie člověka, což je správné, ale nekorektní. Placebo efekt se více spojuje s homeopatií a některými metodami přírodní léčby, reiki terapie, bioenergoterapie, eniopsychologie, reflexologie, duchovní terapie aj. Při jakékoliv metodě léčby vzniká placebo efekt vlivem informace, která je holograficky strukturovaná. Touto holografickou strukturou se implantuje do jemnohmotných těl a do fyzického těla. Mechanismy placebo efektu jsou v současnosti vědecky nedostatečně prozkoumány a popsány, neexistují metodologické technologie a metody jeho vyvolání při léčbě těžkých nemocí. Placebo efekt lze z hlediska eniopsychologie definovat jako informační programování procesu uzdravování, který odpovídá vývoji jemnohmotných těl a s těmito těly souvisejících patologií nemocí a účinků uzdravování. Člověk si je schopen sám takto pomoci jen do určité míry. „Zbytek práce“ za něho musí udělat lékař nebo eniopsycholog.
 
44. Vzniká závislost člověka na eniopsychologickém působení?
V žádném případě ne, nikdy a za žádných okolností. A to ani v průběhu několikaletých programů. Prováděné činnosti jsou založeny na duchovních principech, které nedovolují člověku stát se na nich závislým. Co je v tomto smyslu důležité? Informačně-energetická podstata člověka a její informační obsah je závislý pouze na vědomé a nevědomé činnosti člověka. Sám člověk určuje, zda na něho budou mít eniopsychologické aplikace vliv. Jemnohmotná těla člověka mají neobyčejně vysokou míru individuality informačně-energetických charakteristik a jejich funkční identifikace, dekódování a pohlcování informačně-energetických hmot z informačně-energetických polí vnějšího prostředí se uskutečňuje pouze ve prospěch člověka. Když se jemnohmotná těla nacházejí v normálním strukturálně-funkčním stavu, nedopustí informačně-energetickou závislost na eniopsychologickém působení. Svým fungováním jemnohmotná těla vytvářejí individuální informačně-energetický základ progresivního evolučního vývoje člověka, jeho sociálně-biologické a duchovní seberealizace, které jsou adekvátní jeho fylogenetickému vývoji. Když má člověk možnost obdržet vysoce profesionální a duchovní eniopsychologické informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl, jeho jemnohmotná těla se informačně-energeticky očišťují, posilují, normalizují se a zdokonalují se jejich struktury a funkce, dosahují přírodní informačně-energetické čistoty, rozšiřují se jejich funkční možnosti a v ještě větší míře se posiluje informačně-energetický základ duchovnosti, individuality, identity a nezávislosti člověka. Pomocí eniopsychologického vlivu má člověk možnost dosáhnout informačně-energetického osvobození od biopatogenního, negativního, antiduchovního, antiduševního a jiného nežádoucího informačně-energetického vlivu vnějšího prostředí, což mu umožňuje svobodnou informačně-energetickou komunikaci se světem a dosažení svobody v mezích lidského bytí odpovídající úrovni jeho fylogenetického vývoje, s možností širšího poznání Vesmírného bytí.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka