Homepage Application Význam aplikace
 VÝZNAM APLIKACE
 
Význam pro člověka jedné holografické informačně-energetické
polymorfofunkční aplikace jeho jemnohmotných těl
 
Jedna aplikace pro člověka znamená VŠECHNO, nebo NIC.
 
VŠECHNO
Všechno to, co v průběhu jedné aplikace člověk obdrží na informačně-energetických úrovních jemnohmotných těl, jeho pocity, vjemy, emoce, prožitky, změny informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl, psychofyziologického, psychoemocionálního, informačně-energetického, extrasenzorického a duchovního stavu, není závislé na přání jiných lidí a tyto stavy nemohou být kýmkoliv změněny kromě Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jinými nejvyššími duchovními bytostmi. VŠECHNO je možné krátce shrnout do následujícího:
 • může nastat návrat k individuálnímu fylogenetickému, ontogenetickému a evolučnímu vývoji, duchovní a léčebná holografická aplikace může pomoci člověku při přeorientaci jeho vědomí, pochopit jednotu lidského, pozemského, kosmického a duchovního, minulého, přítomného a budoucího;
 • může pomoci člověku pochopit jednotu v něm se nacházejících organických a anorganických látek, informací, mikročástic, světla, energií, substancí a informačně-energetické bioplazmy lidského, pozemského, kosmického a duchovního původu;
 • může člověku pomoci pochopit jednotu a souvislost všeho se vším;
 • začne proces informačně-energetického bioplazmatického očištění fyzického těla a jemnohmotných těl, odstranění informačně-energetických blokád čaker, sušumny, merudandy, idy, pinhaly, meridiánů, pravého a levého hvězdného kanálu, vytvoření informačně-energetického základu vývoje jemnohmotných těl, dosažení přírodní informačně-energetické podstaty a čistoty jemnohmotných těl, přeorientování a změny charakteru informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl, realizace všestranného, harmonického a vyváženého fungování všech těl;
 • v jemnohmotných tělech začne proces vytvoření informačně-energetických podmínek pro projev duchovních vlastností lidstva, přírody, Země, Vesmíru, Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jiných nejvyšších duchovních bytostí;
 • může být normalizována poloha, tvar a struktura jemnohmotných těl a jejich vzájemná poloha;
 • mohou se vzájemně vyvážit funkce jemnohmotných těl s funkcemi fyzického těla;
 • oddaluje se začátek vývoje rakovinových buněk, mrtvice, infarktu myokardu, depresí a jiných těžkých nemocí;
 • člověk získává čas na léčbu metodami oficiální, netradiční nebo lidové medicíny;
 • zpomaluje se rychlost a intenzita vývoje těžkých nemocí, zvláště rakoviny; začne vývoj informačně-energetického základu dobrého zdraví, uzdravení se z většiny těžkých, chronických dlouhodobých nemocí;
 • neumožní mutaci, negativní informačně-energetické změny vlastní individuality, identity, homeostázy, imunity a jakékoliv biopatogenní informačně-energetické změny;
 • může se přeorientovat realizace příčinně-následkových (karmických) programů, které souvisejí s rodinnou, reinkarnační a pozemskou karmou;
 • je umožněno minimalizovat projevy negativních příčinně-následkových zákonitostí vlastního vývoje, programů osobního rozvoje a života;
 • může se zastavit probíhající změna informačně-energetické, duchovní, duševní, božské a lidské identity;
 • člověk si bude schopen zachovat svou přirozenou lidskou osobnost;
 • umožňuje se vyhnout antiduševnímu, antiduchovnímu a antibožskému vývoji;
 • do rodiny člověka přichází duchovně-božské světlo, které napomáhá harmonizaci rodinných vztahů a zmírňuje konflikty mezi členy rodiny;
 • největší účinek se projevuje na dětech;
 • konflikty spojené s rozpadem manželství se řeší klidně, tolerantně, bez psychoemocionálních a duševních traumat manželů a dětí;
 • umožňuje nalézt individuální cestu duchovního poznání, vývoje a projevů v sociálně-biologickém životě;
 • umožňuje dosáhnout životní harmonie, sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské seberealizace;
 • umožňuje dosáhnout extrasenzorické a informačně-energetické citlivosti vjemů, prožitků a emocí, uvědomování si existence jemnohmotných těl, jemného světa, duchovního světa a informačně-energetických polí vnějšího prostředí;
 • umožňuje rozšířit vědomí až do informačně-energetického vědomí a duchovního vědomí, dosahovat integrálního stavu vědomí a integrálního myšlení;
 • umožňuje přeorientovat své sociálně-biologické schopnosti tak, aby je mohl maximálně realizovat v průběhu pozemského života;
 • pro lidskou civilizaci se aktivně vytvářejí psychické informačně-energetické hologramy s informačním obsahem pocitů, vjemů, emocí, prožitků, rozšířených stavů vědomí, psychofyziologických, psychoemocionálních, informačně-energetických, PSI-fenomenálních, duchovně-duševních a jiných stavů člověka, které se stanou součástmi univerzálních psychických informačně-energetických polí člověka, jeho rodiny, lidstva, Země, Vesmíru, duchovního Bytí a jiných polí.
Pochopit význam jedné informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl ve všech aspektech lidského života je neobyčejně těžké. Jsou potřebná mnoholetá vědecká pozorování. Jak pochopit zázračné fenomény okamžitého uzdravení se z mnoholetých těžkých nemocí, okamžitého projevu léčitelství, biolokace, jasnovidectví, jasnoznání, psychometrie, telepatie a jiných PSI-fenomenálních schopností, okamžitého rozšířeného vědomí, aktivace sociálně-biologických skrytých rezerv člověka, kardinální pozitivní změny života člověka, profesionální činnosti a mnoho dalšího? Pedagogické, psychické, biologické, medicínské, sociální a jiné projevy člověka, které jsou závislé na jeho jemnohmotných tělech, jsou málo poznány a moderní věda o nich málo ví. Je to velké pole pro budoucí výzkumy.
 
NIC
Z pozice fylogenetického, ontogenetického, a evolučního vývoje lidského života, jeho dlouholetosti, objemu a různorodosti je ne vždy možné znát význam jedné aplikace jemnohmotných těl člověka. Může vzniknout dojem, že tato aplikace nemá žádný význam. Taková myšlenka může vznikat u lidí, kteří v průběhu aplikace neměli žádné pocity, vjemy, emoce a prožitky. Ještě ve větší míře se taková myšlenka posiluje v případě, kdy člověk nezná eniologii, eniopsychologii, enioanatomii, zákonitosti a mechanizmy informačně-energetické vzájemné činnosti člověka s vnějším světem. Ale i v těchto případech aplikace jemnohmotných těl informačně-energeticky aktivuje intelektuálně-mentální procesy mozku.
Člověk začíná přemýšlet „Co to je?“, „Proč jsem přišel na holografickou informačně-energetickou aplikaci jemnohmotných těl?“, „Co to dá mojí rodině, lidstvu?“. Ptá se, zda je to mystika nebo realita, zda to jsou pocity, vjemy, emoce a prožitky subjektivní, objektivní nebo vsugerované, zda účast na aplikaci pomáhá vývoji jeho osobnosti atd. U většiny lidí se pouze v průběhu aplikace začínají projevovat PSI-fenomenální schopnosti, dosahují extrasenzorické, informačně-energetické a duchovní citlivosti, radostně to vše prožívají, jejich vědomí je radostně povzneseno a napoprvé si nemohou zcela uvědomit v nich nečekaně otevřené PSI-fenomenální schopnosti. Proto si kladou otázku, zda je to možné a zda je to pravda. Po aplikaci lidé přemýšlejí, proč jedni měli tak rozmanité a různorodé pocity, vjemy, emoce a prožitky a jiní nikoliv, jak to tak může být. Z toho NIC začíná člověk při přemýšlení a kladení si výše uvedených a jiných otázek stále více poznávat sám sebe, svět, objektivní realitu a vzájemné informačně-energetické vazby všeho se vším.
Je pochopitelné, že se u většiny lidí viditelné znaky změny jejich ontogenetického vývoje, stavu fyzického těla, jemnohmotných těl, zdraví, sociálního postavení a různorodých projevů neuskutečňují v průběhu jedné aplikace. S výjimkou zázračných uzdravení a pozitivních změn u některých osob. Jedna léčebná holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl je jako jedna hodina ve škole, jako jeden okamžik výchovy člověka, jako jeden cyklus nádech a výdechu, jako jeden srdeční cyklus, jako jeden oběd aj. Jak toto ohodnotit? Jaký mají význam pro celý život a celoživotní vývoj člověka? V tomto směru jedna aplikace jemnohmotných těl znamená mnohem více. Proto hodnotit aplikaci jemnohmotných těl jako jednu samostatnou jednotku či událost není lidské vědomí na své dnešní úrovni připraveno. Nemůžeme znát a uvědomovat si všechny informačně-energetické souvislosti v modelu eniopsycholog – člověk – vnější prostředí, člověk – Země – Vesmír, člověk – člověk – Země – Vesmír, člověk – čas – prostor – člověk, člověk – příroda – Země – Vesmír – duchovní Bytí – časoprostor aj. Jak bude lidstvo pokračovat v poznání eniologie, informačně-energetických hmot, jemnohmotných těl člověka, eniomolekulární biologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky, informačně-energetických polí vnějšího prostředí, duchovní, duševní a božské podstaty a stránky člověka, informačně-energetické jednoty v člověku hmotného a duchovního, lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního Bytí, minulého, přítomného, budoucího v příčinně-následkových zákonitostech fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje, tak budou i objasněny informace, umožňující objektivně ohodnotit a vyjádřit význam jedné holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka.
Není důležité, zda má člověk v průběhu aplikace pocity, vjemy, emoce a prožitky, v jemnohmotných tělech každého člověka vždy zůstanou pozitivní informačně-energetické důsledky absolvované aplikace.
 
 
Související odkazy:
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka