Homepage Application Pocity při aplikaci
POCITY PŘI APLIKACI
 
Pocity, vjemy, emoce a prožitky, které mohou v člověku vznikat v průběhu holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jeho jemnohmotných těl
 
V průběhu léčebné holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl jakéhokoliv charakteru vzniká v percipientech mnoho pocitů, vjemů, emocí a prožitků. Rychlost jejich vzniku, síla, intenzita, kontrast, délka trvání prožitku v průběhu aplikace, poaplikační pocity a jejich odeznívání závisí na percipientu, eniopsychologovi a vnějším prostředí, v největší míře však na informačně-energetickém obsahu jemnohmotných těl percipienta. Nejčetnější pocity, vjemy, emoce a prožitky percipientů jsou následující:
 • teplo nebo chlad,
 • tíha nebo lehkost v těle,
 • pocit průchodu energie tělem, šimrání a jemné píchání v rukou, nohou nebo v celém těle,
 • pocit zvětšování rukou, nohou, hlavy, trupu nebo celého těla,
 • pocit zvětšování a zmenšování fyzického těla a předmětů současně – zvláště židle, na které sedí, nebo místnosti, kde se nachází,
 • vibrace, rytmické pohyby nebo změny polohy těla,
 • pocit nafukování kloubů, pohybu obratlů a plotének, roztahování, rovnání a korekce páteře,
 • okamžikové bušení srdce, těžké dýchání,
 • zastavení dýchání na tak dlouhou dobu, po kterou člověk v běžném stavu toto není schopen vydržet,
 • pocit zabalení do obalu – jako by byli ve velkém vejci, v jemné hmotě nebo v barevné mlze,
 • pocit vznášení se, spouštění, létání v tunelu s viděním barevného světla,
 • pocit zlepšení sluchu, vznik vnitřního duchovního slyšení, vnímání a slyšení hudby, zvonu, poselství, co má člověk dělat, pocit úplného ticha až do pocitu vnímání zvuku na jedné hladině (stejnotonální zvuk),
 • pocit, že fyzické tělo jim je cizí,
 • řídce se vyskytující pocit omlazení,
 • řídce se vyskytující pocit vidění zavřenýma očima,
 • pocit, že z úst vycházejí slova a je vidět jejich forma a barva,
 • pocit, že z fyzického těla percipienta odchází něco do vnějšího prostředí,
 • pocit přijímání nové informace, poznání sebe samých takovými, jakými opravdu jsou, poznání reality takové, jaká je,
 • pocit bolesti v orgánech, ve kterých se zatím neprojevují příznaky nemoci, ale mají již narušené funkce nebo jsou v nich patologie, popřípadě nemoci v latentním stavu,
 • percipientům trpícím bolestmi mohou tyto bolesti na začátku aplikace zesílit, poté se zmírní nebo zmizí,
 • nejzvláštnější je pocit duševního klidu a pohody, při kterém se všechny pocity, přání, touhy, emoce a životní problémy rozpouštějí a intelekt nabývá stavu klidu,
 • možnost vidět průběh operace nebo léčby, možnost uvidět léčivé byliny nebo léky, které by měli používat v procesu léčby,
 • pocit zvláštní únavy, která se nepodobá fyzické, intelektuální, psychické ani emocionální; při tomto pocitu nastává stav spánku; pokud chce percipient spát, může spát – na konci seance se sám probudí,
 • pocit pláče – pokud má percipient tento pocit, ať pláče, nezadržuje pláč, chce ho jeho tělo a při něm od percipienta odchází to, co v něm nemá být,
 • pocit kašle – stejně jako u pláče, percipient nesmí kašel potlačovat, je lepší se mu nebránit a odkašlávat, protože z fyzického těla odchází mrtvá a biopatogenní informačně-energetická hmota škodící fyzickému tělu, jemnohmotným tělům a zdraví člověka,
 • vznik velkého tepla, horkosti, pálení nebo pocení,
 • pocit zmizení fyzického těla, některé jeho části nebo orgánů,
 • percipient může dosáhnout extrasenzorické, informačně-energetické, mimosmyslové a duchovní citlivosti, může se mu rozšířit vědomí, vědomí se spojit s podvědomím, nadvědomím a supervědomím; percipient nabude schopnosti vnímat a uvědomovat si světlo (červené, oranžové, žluté, zelené, modré, tyrkysové, fialové, růžové, bílé, zlaté a kompozice barev světla); může vnímat dynamiku pohybu energií, fluidů a strukturované bioplazmy,
 • vizuální a sluchová komunikace se svými jemnohmotnými těly,
 • pocit pohybu vědomí z mozku do supervědomí a zpět,
 • percipient může vidět své vnitřní orgány,
 • percipient se může dostat do stavu vševědomí a jasnoznání,
 • percipient může vidět duchovní bytosti jemného světa nebo duchovní obrazy zemřelých příbuzných a komunikovat s nimi nebo s duchovními učiteli; pokud uvidí duchovní bytost, nemusí se jí bát, je to realita, kterou člověk v běžném životě nepřijímá a nevnímá,
 • ženy v reprodukčním věku, které chtějí mít děti, mohou vidět duchovní obraz svých budoucích dětí, nebo mohou cítit přítomnost bioplazmatického dítěte ve svém těle,
 • pocit těhotenství mají ženy v reprodukčním věku, které chtějí mít děti a jejichž organizmus je připraven na těhotenství; tento pocit vzniká v době, kdy jsou vytvořeny optimální podmínky pro těhotenství ženy; v tomto čase je vhodné, aby žena otěhotněla,
 • někdo se může potkat sám se sebou v minulých životech, vidět svou reinkarnaci nebo budoucí inkarnaci,
 • pocit bezčasovosti, tzn. pocit, že neexistuje čas,
 • pocit bezprostorovosti a přemístění se do jiného časoprostoru,
 • percipient může mít pocit, že se přemisťuje na jiné místo, do jiného prostoru a času a je schopen pronikat do jemných světů, do minulosti a do budoucnosti; otvírají se schopnosti jasnovidění, jasnosluchu, jasnočichu a mimosmyslového vnímání,
 • pocit cestování vědomí nebo zmenšeného žlutého (astrálního) jemnohmotného těla v mezích mikrokosmu, tj. ve vnitřním prostředí fyzického těla, jemnohmotných těl, jejich orgánů a struktur; tento pocit vzniká pouze u pokročilých eniopsychologů, psychotroniků, duchovních léčitelů se zvýšenou extrasenzorickou citlivostí; oni si jasnouvědomují anatomickomorfologické mikrostruktury a funkční procesy, které u nich probíhají,
 • pocit existence lidského života nejenom v biologické formě na Zemi, ale i v jiných dimenzích; člověk žije současně biologický, informačně-energetický a duchovní život v různých rovinách Bytí; pro lidskou bytost se život neomezuje jen pozemským životem,
 • vnímání pocitů jiných lidí, kteří se účastní aplikace, a současné vnímání svých vlastních pocitů.
Při prožívání těchto a jiných pocitů, vjemů a emocí se jim percipient nemusí bránit, neměl by je analyzovat, pouze je pasivně, velmi klidně, bez námahy, sledovat. Je důležité nebránit se jakémukoliv pocitu, který v percipientu vzniká. Tak to chce jeho fyzické tělo, jemnohmotná těla a je to podmíněno informačně-energetickým vzájemným ovlivňováním jemnohmotných těl percipienta, eniopsychologa a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí. Přicházející pocity souvisejí s informačně-energetickým obsahem fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje, který odpovídá intelektuálním, mentálním, psychoemociálním, etickým, estetickým, duchovním, duševním, extrasenzorickým, profesionálním, profesním a sociálně-biologickým zvláštnostem, vlastnostem a schopnostem člověka. Aplikace jemnohmotných těl napomáhají dosáhnout nejenom extrasenzorické, informačně-energetické a duchovní citlivosti, ale i mimosmyslových vnímání, vjemů, emocí a prožitků, kterých je schopna většina lidí v souvislosti s individuálním fylogenetickým, ontogenetickým a evolučním vývojem jejich jemnohmotných těl. V procesu holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl při jakýchkoliv v člověku vznikajících pocitech, vjemech, emocích, prožitcích, stavech organismu a jemnohmotných těl člověk vždy zůstává při vědomí, je schopen kontrolovat sebe a své okolí a může v libovolném okamžiku – podle svého přání – ukončit aplikaci svých jemnohmotných těl. Tím se ukončí na něho zaměřené informačně-energetické působení, které se nikdy v budoucnu nebude projevovat žádnými pocity a jakýmkoliv informačně-energetickým vlivem.
 
 
Související odkazy:
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka