Главная Аппликация Ощущения во время...
POCITY PŘI APLIKACI
 
Pocity, vjemy, emoce a prožitky, které mohou v člověku vznikat v průběhu holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jeho jemnohmotných těl
 
V průběhu léčebné holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl jakéhokoliv charakteru vzniká v percipientech mnoho pocitů, vjemů, emocí a prožitků. Rychlost jejich vzniku, síla, intenzita, kontrast, délka trvání prožitku v průběhu aplikace, poaplikační pocity a jejich odeznívání závisí na percipientu, eniopsychologovi a vnějším prostředí, v největší míře však na informačně-energetickém obsahu jemnohmotných těl percipienta. Nejčetnější pocity, vjemy, emoce a prožitky percipientů jsou následující:
 • teplo nebo chlad,
 • tíha nebo lehkost v těle,
 • pocit průchodu energie tělem, šimrání a jemné píchání v rukou, nohou nebo v celém těle,
 • pocit zvětšování rukou, nohou, hlavy, trupu nebo celého těla,
 • pocit zvětšování a zmenšování fyzického těla a předmětů současně – zvláště židle, na které sedí, nebo místnosti, kde se nachází,
 • vibrace, rytmické pohyby nebo změny polohy těla,
 • pocit nafukování kloubů, pohybu obratlů a plotének, roztahování, rovnání a korekce páteře,
 • okamžikové bušení srdce, těžké dýchání,
 • zastavení dýchání na tak dlouhou dobu, po kterou člověk v běžném stavu toto není schopen vydržet,
 • pocit zabalení do obalu – jako by byli ve velkém vejci, v jemné hmotě nebo v barevné mlze,
 • pocit vznášení se, spouštění, létání v tunelu s viděním barevného světla,
 • pocit zlepšení sluchu, vznik vnitřního duchovního slyšení, vnímání a slyšení hudby, zvonu, poselství, co má člověk dělat, pocit úplného ticha až do pocitu vnímání zvuku na jedné hladině (stejnotonální zvuk),
 • pocit, že fyzické tělo jim je cizí,
 • řídce se vyskytující pocit omlazení,
 • řídce se vyskytující pocit vidění zavřenýma očima,
 • pocit, že z úst vycházejí slova a je vidět jejich forma a barva,
 • pocit, že z fyzického těla percipienta odchází něco do vnějšího prostředí,
 • pocit přijímání nové informace, poznání sebe samých takovými, jakými opravdu jsou, poznání reality takové, jaká je,
 • pocit bolesti v orgánech, ve kterých se zatím neprojevují příznaky nemoci, ale mají již narušené funkce nebo jsou v nich patologie, popřípadě nemoci v latentním stavu,
 • percipientům trpícím bolestmi mohou tyto bolesti na začátku aplikace zesílit, poté se zmírní nebo zmizí,
 • nejzvláštnější je pocit duševního klidu a pohody, při kterém se všechny pocity, přání, touhy, emoce a životní problémy rozpouštějí a intelekt nabývá stavu klidu,
 • možnost vidět průběh operace nebo léčby, možnost uvidět léčivé byliny nebo léky, které by měli používat v procesu léčby,
 • pocit zvláštní únavy, která se nepodobá fyzické, intelektuální, psychické ani emocionální; při tomto pocitu nastává stav spánku; pokud chce percipient spát, může spát – na konci seance se sám probudí,
 • pocit pláče – pokud má percipient tento pocit, ať pláče, nezadržuje pláč, chce ho jeho tělo a při něm od percipienta odchází to, co v něm nemá být,
 • pocit kašle – stejně jako u pláče, percipient nesmí kašel potlačovat, je lepší se mu nebránit a odkašlávat, protože z fyzického těla odchází mrtvá a biopatogenní informačně-energetická hmota škodící fyzickému tělu, jemnohmotným tělům a zdraví člověka,
 • vznik velkého tepla, horkosti, pálení nebo pocení,
 • pocit zmizení fyzického těla, některé jeho části nebo orgánů,
 • percipient může dosáhnout extrasenzorické, informačně-energetické, mimosmyslové a duchovní citlivosti, může se mu rozšířit vědomí, vědomí se spojit s podvědomím, nadvědomím a supervědomím; percipient nabude schopnosti vnímat a uvědomovat si světlo (červené, oranžové, žluté, zelené, modré, tyrkysové, fialové, růžové, bílé, zlaté a kompozice barev světla); může vnímat dynamiku pohybu energií, fluidů a strukturované bioplazmy,
 • vizuální a sluchová komunikace se svými jemnohmotnými těly,
 • pocit pohybu vědomí z mozku do supervědomí a zpět,
 • percipient může vidět své vnitřní orgány,
 • percipient se může dostat do stavu vševědomí a jasnoznání,
 • percipient může vidět duchovní bytosti jemného světa nebo duchovní obrazy zemřelých příbuzných a komunikovat s nimi nebo s duchovními učiteli; pokud uvidí duchovní bytost, nemusí se jí bát, je to realita, kterou člověk v běžném životě nepřijímá a nevnímá,
 • ženy v reprodukčním věku, které chtějí mít děti, mohou vidět duchovní obraz svých budoucích dětí, nebo mohou cítit přítomnost bioplazmatického dítěte ve svém těle,
 • pocit těhotenství mají ženy v reprodukčním věku, které chtějí mít děti a jejichž organizmus je připraven na těhotenství; tento pocit vzniká v době, kdy jsou vytvořeny optimální podmínky pro těhotenství ženy; v tomto čase je vhodné, aby žena otěhotněla,
 • někdo se může potkat sám se sebou v minulých životech, vidět svou reinkarnaci nebo budoucí inkarnaci,
 • pocit bezčasovosti, tzn. pocit, že neexistuje čas,
 • pocit bezprostorovosti a přemístění se do jiného časoprostoru,
 • percipient může mít pocit, že se přemisťuje na jiné místo, do jiného prostoru a času a je schopen pronikat do jemných světů, do minulosti a do budoucnosti; otvírají se schopnosti jasnovidění, jasnosluchu, jasnočichu a mimosmyslového vnímání,
 • pocit cestování vědomí nebo zmenšeného žlutého (astrálního) jemnohmotného těla v mezích mikrokosmu, tj. ve vnitřním prostředí fyzického těla, jemnohmotných těl, jejich orgánů a struktur; tento pocit vzniká pouze u pokročilých eniopsychologů, psychotroniků, duchovních léčitelů se zvýšenou extrasenzorickou citlivostí; oni si jasnouvědomují anatomickomorfologické mikrostruktury a funkční procesy, které u nich probíhají,
 • pocit existence lidského života nejenom v biologické formě na Zemi, ale i v jiných dimenzích; člověk žije současně biologický, informačně-energetický a duchovní život v různých rovinách Bytí; pro lidskou bytost se život neomezuje jen pozemským životem,
 • vnímání pocitů jiných lidí, kteří se účastní aplikace, a současné vnímání svých vlastních pocitů.
Při prožívání těchto a jiných pocitů, vjemů a emocí se jim percipient nemusí bránit, neměl by je analyzovat, pouze je pasivně, velmi klidně, bez námahy, sledovat. Je důležité nebránit se jakémukoliv pocitu, který v percipientu vzniká. Tak to chce jeho fyzické tělo, jemnohmotná těla a je to podmíněno informačně-energetickým vzájemným ovlivňováním jemnohmotných těl percipienta, eniopsychologa a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí. Přicházející pocity souvisejí s informačně-energetickým obsahem fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje, který odpovídá intelektuálním, mentálním, psychoemociálním, etickým, estetickým, duchovním, duševním, extrasenzorickým, profesionálním, profesním a sociálně-biologickým zvláštnostem, vlastnostem a schopnostem člověka. Aplikace jemnohmotných těl napomáhají dosáhnout nejenom extrasenzorické, informačně-energetické a duchovní citlivosti, ale i mimosmyslových vnímání, vjemů, emocí a prožitků, kterých je schopna většina lidí v souvislosti s individuálním fylogenetickým, ontogenetickým a evolučním vývojem jejich jemnohmotných těl. V procesu holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl při jakýchkoliv v člověku vznikajících pocitech, vjemech, emocích, prožitcích, stavech organismu a jemnohmotných těl člověk vždy zůstává při vědomí, je schopen kontrolovat sebe a své okolí a může v libovolném okamžiku – podle svého přání – ukončit aplikaci svých jemnohmotných těl. Tím se ukončí na něho zaměřené informačně-energetické působení, které se nikdy v budoucnu nebude projevovat žádnými pocity a jakýmkoliv informačně-energetickým vlivem.
 
 
Související odkazy:
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka