Homepage Application Absence pocitů
ABSENCE POCITŮ
  
Absence pocitů, vjemů, emocí a prožitků člověka v průběhu holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jeho jemnohmotných těl
 
U některých lidí nevznikají v průběhu aplikace jejich jemnohmotných těl žádné pocity, vjemy, emoce a prožitky. Absence pocitů, vjemů, emocí a prožitků a jejich uvědomování může být objasněno tím, že:
 • jsou nedostatečně vyvinuta jemnohmotná těla, nebo tím, že jsou přítomny topografické a strukturálně-funkční poruchy jemnohmotných těl,
 • jemnohmotná těla jsou naplněna nepřírodními, biopatogenními, využitými, mrtvými a negativními příčinně-následkovými (karmickými) informačně-energetickými hmotami,
 • fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka neodpovídá obsahu duchovní, eniopsychologické, informačně-energetické aj. úrovně prováděné aplikace,
 • vývoj člověka se uskutečnil na jiných informačně-energetických základech, než na těch, které odpovídají celolidským sociálně-biologickým, duchovním, duševním a božským hodnotám,
 • jemnohmotná těla nejsou připravena na příjem informací, které nesou informačně-energetické hmoty v nejvyšších duchovních frekvencích,
 • jemnohmotná těla se nacházejí v hypotrofickém, hypofunkčním, hypertrofickém, hyperfunkčním strukturálně-funkčním stavu nebo v jejich kombinaci s normálním funkčním stavem jemnohmotných těl; tyto strukturálně-funkční stavy omezují nebo zkreslují přijímání objektivního informačně-energetického prostředí vytvořeného při aplikaci,
 • informačně-energetický obsah jemnohmotných těl blokuje přijímání informací, mikročástic, energií, světla, informačně-energetických substancí a bioplazem nového a vyššího duchovního informačně-energetického obsahu,
 • jemnohmotná těla jsou informačně-energeticky orientována na informačně-energetickou vzájemnou výměnu s informačně-energetickými poli antisvěta, zla, nenávisti, agrese, násilí aj.,
 • v jemnohmotných tělech jsou přítomny formostruktury, které nejsou identické s člověkem a které blokují a negativně mění vědomí člověka a neumožňují jeho rozšíření pro mimosmyslové a extrasenzorické vnímání,
 • člověk ve svém vývoji nedosáhl možnosti celkové a specifické mimosmyslové a extrasenzorické citlivosti,
 • člověk není obeznámen s možností prožívat mimosmyslové a extrasenzorické pocity a prožitky,
 • vývoj a strukturálně-funkční stav jemnohmotných těl neodpovídá vývoji a morfofunkčnímu stavu fyzického těla,
 • nastala změna přírodní informačně-energetické identity většiny jemnohmotných těl,
 • percipient je zatížen velkou karmou,
 • percipient má informačně-energetické blokády kanálů a čaker,
 • percipient má zavřené čakry,
 • jsou přítomny dlouhodobé chronické nemoci v organizmu percipienta,
 • je percipient unaven, má špatné stravování, prodělal infekce, intoxikace organizmu, nervový otřes, stresy, deprese, je systematicky fyzicky a psychicky přepjatý, pohybuje se dlouhodobě v prostředí, kde jsou extrémní negativní ekologické faktory, má dědičnost po rodičích toxikomanů – drogově, alkoholově, nikotinově a jinak závislých aj.,
 • percipient má nízký duchovní vývoj,
 • člověk je lépe duchovně vyvinut než ten, kdo provádí informačně-energetickou aplikaci jemnohmotných těl,
 • percipient vědomé odmítání samotné aplikace a vše, co je spojeno s duchovnem,
 • člověk o něčem aktivně přemýšlí, nebo má stav soustředění mysli na dosáhnutí relaxace ("urputně to chce"),
 • člověk se snaží pochopit, logicky vysvětlit nebo si uvědomit způsob provádění informačně-energetické aplikace,
 • člověk se snaží pochopit vše, co se děje s ním a s jeho okolím (aktivně hodnotí),
 • člověku je nesympatický ten, kdo provádí aplikaci, nebo někdo z přítomné skupiny lidí,
 • člověk negativně reaguje na vnější příčiny jeho rušení, nemá tolerantní vztah k hlučným projevům jiných přítomných lidí (kašel, vzlyky, hlučné dýchání, výkřiky apod.).
Důvodem, proč někdo nemá při aplikaci žádné pocity, může být také skutečnost, že informačně-energetický vliv aplikace začíná na percipienta působit až po jejím faktickém ukončení. To znamená, že pocity, vjemy, emoce, prožitky a stavy mohou vzniknout i po hodině, dni, týdnu, roce atd. Není důležité, zda člověk má v průběhu aplikace jemnohmotných těl pocity a prožitky, v každém zůstanou vždy pozitivní důsledky holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jeho jemnohmotných těl.
Každý z výše uvedených důvodů je téma a směr vědeckého výzkumu, zpracování metodologií, metod a prostředků odstranění příčin, které neumožňují cítit a uvědomovat si informačně-energetický obsah informačně-energetického působení aplikace jemnohmotných těl a informačně-energetických polí vnějšího prostředí. A nejen to, odstranění těchto příčin umožňuje i zvýšení a rozšíření přijímání informací vnějších podnětů na všech informačně-energetických úrovních lidského, pozemského, kosmického a duchovního Bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista a Panny Marie.
 
 
Související odkazy:
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka