Главная Аппликация Отсутствие ощущений
ABSENCE POCITŮ
  
Absence pocitů, vjemů, emocí a prožitků člověka v průběhu holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jeho jemnohmotných těl
 
U některých lidí nevznikají v průběhu aplikace jejich jemnohmotných těl žádné pocity, vjemy, emoce a prožitky. Absence pocitů, vjemů, emocí a prožitků a jejich uvědomování může být objasněno tím, že:
 • jsou nedostatečně vyvinuta jemnohmotná těla, nebo tím, že jsou přítomny topografické a strukturálně-funkční poruchy jemnohmotných těl,
 • jemnohmotná těla jsou naplněna nepřírodními, biopatogenními, využitými, mrtvými a negativními příčinně-následkovými (karmickými) informačně-energetickými hmotami,
 • fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka neodpovídá obsahu duchovní, eniopsychologické, informačně-energetické aj. úrovně prováděné aplikace,
 • vývoj člověka se uskutečnil na jiných informačně-energetických základech, než na těch, které odpovídají celolidským sociálně-biologickým, duchovním, duševním a božským hodnotám,
 • jemnohmotná těla nejsou připravena na příjem informací, které nesou informačně-energetické hmoty v nejvyšších duchovních frekvencích,
 • jemnohmotná těla se nacházejí v hypotrofickém, hypofunkčním, hypertrofickém, hyperfunkčním strukturálně-funkčním stavu nebo v jejich kombinaci s normálním funkčním stavem jemnohmotných těl; tyto strukturálně-funkční stavy omezují nebo zkreslují přijímání objektivního informačně-energetického prostředí vytvořeného při aplikaci,
 • informačně-energetický obsah jemnohmotných těl blokuje přijímání informací, mikročástic, energií, světla, informačně-energetických substancí a bioplazem nového a vyššího duchovního informačně-energetického obsahu,
 • jemnohmotná těla jsou informačně-energeticky orientována na informačně-energetickou vzájemnou výměnu s informačně-energetickými poli antisvěta, zla, nenávisti, agrese, násilí aj.,
 • v jemnohmotných tělech jsou přítomny formostruktury, které nejsou identické s člověkem a které blokují a negativně mění vědomí člověka a neumožňují jeho rozšíření pro mimosmyslové a extrasenzorické vnímání,
 • člověk ve svém vývoji nedosáhl možnosti celkové a specifické mimosmyslové a extrasenzorické citlivosti,
 • člověk není obeznámen s možností prožívat mimosmyslové a extrasenzorické pocity a prožitky,
 • vývoj a strukturálně-funkční stav jemnohmotných těl neodpovídá vývoji a morfofunkčnímu stavu fyzického těla,
 • nastala změna přírodní informačně-energetické identity většiny jemnohmotných těl,
 • percipient je zatížen velkou karmou,
 • percipient má informačně-energetické blokády kanálů a čaker,
 • percipient má zavřené čakry,
 • jsou přítomny dlouhodobé chronické nemoci v organizmu percipienta,
 • je percipient unaven, má špatné stravování, prodělal infekce, intoxikace organizmu, nervový otřes, stresy, deprese, je systematicky fyzicky a psychicky přepjatý, pohybuje se dlouhodobě v prostředí, kde jsou extrémní negativní ekologické faktory, má dědičnost po rodičích toxikomanů – drogově, alkoholově, nikotinově a jinak závislých aj.,
 • percipient má nízký duchovní vývoj,
 • člověk je lépe duchovně vyvinut než ten, kdo provádí informačně-energetickou aplikaci jemnohmotných těl,
 • percipient vědomé odmítání samotné aplikace a vše, co je spojeno s duchovnem,
 • člověk o něčem aktivně přemýšlí, nebo má stav soustředění mysli na dosáhnutí relaxace ("urputně to chce"),
 • člověk se snaží pochopit, logicky vysvětlit nebo si uvědomit způsob provádění informačně-energetické aplikace,
 • člověk se snaží pochopit vše, co se děje s ním a s jeho okolím (aktivně hodnotí),
 • člověku je nesympatický ten, kdo provádí aplikaci, nebo někdo z přítomné skupiny lidí,
 • člověk negativně reaguje na vnější příčiny jeho rušení, nemá tolerantní vztah k hlučným projevům jiných přítomných lidí (kašel, vzlyky, hlučné dýchání, výkřiky apod.).
Důvodem, proč někdo nemá při aplikaci žádné pocity, může být také skutečnost, že informačně-energetický vliv aplikace začíná na percipienta působit až po jejím faktickém ukončení. To znamená, že pocity, vjemy, emoce, prožitky a stavy mohou vzniknout i po hodině, dni, týdnu, roce atd. Není důležité, zda člověk má v průběhu aplikace jemnohmotných těl pocity a prožitky, v každém zůstanou vždy pozitivní důsledky holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jeho jemnohmotných těl.
Každý z výše uvedených důvodů je téma a směr vědeckého výzkumu, zpracování metodologií, metod a prostředků odstranění příčin, které neumožňují cítit a uvědomovat si informačně-energetický obsah informačně-energetického působení aplikace jemnohmotných těl a informačně-energetických polí vnějšího prostředí. A nejen to, odstranění těchto příčin umožňuje i zvýšení a rozšíření přijímání informací vnějších podnětů na všech informačně-energetických úrovních lidského, pozemského, kosmického a duchovního Bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista a Panny Marie.
 
 
Související odkazy:
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka