Homepage Application Subjektivně nepříjemné...
Subjektivně nepříjemné pocity
 
Subjektivně nepříjemné pocity, vjemy, emoce a prožitky člověka v průběhu holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jeho jemnohmotných těl 
 
m6Subjektivně nepříjemné a negativní pocity, vjemy, emoce a prožitky jsou způsobeny okamžitým psychofyziologickým, psychoemociálním a zdravotním stavem percipienta, jeho intelektuálně-mentálním, psychickým, emociálním, morálním, etickým, estetickým a duchovním vývojem, jeho sociálně-ekonomickým postavením, informačně-energetickým obsahem jeho jemnohmotných těl, charakterem jeho individuálních a rodinných příčinně-následkových informací ve chvíli provádění aplikace jeho jemnohmotných těl. Během aplikace vznikají nepříjemné a negativní pocity vždy v těch případech, kdy začíná návrat od patologie do anatomicko-morfofunkční normy, při rychlé regeneraci, při rychlém uzdravování, při intenzivním informačně-energetickém bioplazmatickém očišťování organismu a těl od biopatogenních a pro člověka nepřírodních informačně-energetických hmot, od informačně-energetických struktur nemocí, od identitě člověka neodpovídajících informačně-energetických struktur, při očišťování od negativních příčinně-následkových informací, při střetu duchovních informací vlastního Já s informacemi antisvěta.
Subjektivně nepříjemné a negativní pocity, vjemy, emoce a prožitky neznamenají pro zdraví a sociálně-biologické zvláštnosti, vlastnosti a schopnosti člověka nic negativního. Speciálně je třeba upozornit, že i při negativních pocitech, vjemech, emocích a prožitcích jsou jejich následky vždy pozitivní.
Níže je uveden přehled negativních pocitů, vjemů, emocí a prožitků, které mohou vznikat v průběhu holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka. Zároveň je u každého z nich krátce popsán psychofyziologický mechanismus jeho vzniku.
 
1. Bolest
Při vývoji nemoci nastává postupně patologická změna buněk, látek a orgánů, receptory se adaptují. Tyto pomalé patologické změny nevyvolávají podráždění receptorů a v důsledku toho nevzniká pocit bolesti.
V průběhu holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl vznikají informačně-energetické podmínky pro rychlé obnovení anatomicko-morfofunkční normy. Začne rychlý návrat od patologie do normy. Při tomto procesu se podráždí receptory, vznikne nervově-elektrický impuls, který se přenese nervovými buňkami do kůry hemisfér velkého mozku. Člověk cítí bolest, to znamená, že začal proces uzdravování.
Bolest vzniká vždy v nemocných orgánech, v orgánech s funkčními poruchami a se začátkem patologického vývoje. Každý člověk si je sám schopen podle bolesti určit, který orgán je nemocný a posléze tak může lékař určit přesnou diagnózu nemoci.
Nesnesitelná bolest nevzniká téměř nikdy. Výjimkou jsou zvláštní případy, kdy vznikne na okamžik, poté se postupně zmírňuje a mizí.
 
2. Dušení, škrábání v krku, kašel
Tyto pocity vznikají vždy při odchodu informačně-energetických hmot nemocí a patologických informačně-energetických bioplazem přes dýchací cesty. Dochází k podráždění receptorového pole dýchacích cest, což vyvolá reflexní kašel. Tyto pocity upozorňují člověka na jeho náchylnost k nemocem dýchacích cest, krku nebo nosních dutin.
 
3. Okamžikové bušení srdce, těžké dýchání
Vzniká vždy při informačně-energetickém očišťování srdce a plic od spotřebované, mrtvé a biopatogenní informačně-energetické bioplazmy. Při odchodu biopatogenní informačně-energetické bioplazmy ze srdce se podráždí jeho autonomní nervový systém, což vyvolá zrychlený tep, který se normalizuje během 2-3 minut.
Při odchodu biopatogenní informačně-energetické bioplazmy z alveolů (plicních sklípků) jsou podrážděny receptory, což vyvolá jejich krátkodobý spasmus (křeč), který ustoupí během 1 minuty.
Tyto pocity upozorňují člověka na oslabenou funkci srdce a plic, náchylnost k nemocem a na začátek vývoje a přítomnosti nemoci, což má obrovský význam pro preventivní léčbu.
 
4. Chlad
Vzniká při odchodu velkého objemu patologické informačně-energetické bioplazmy, patologických informačně-energetických struktur a forem. Při jejich odchodu z fyzického těla se podráždí receptory, zavírají se kapiláry, zpomaluje se krevní oběh a lymfo odtok. Z toho vzniká pocit chladu.
Dlouhodobý pocit chladu není spojen jen s těmito fyziologickými reakcemi, ale i s tím, že tyto patologické informačně-energetické bioplazmy s sebou odnášejí životní informačně-energetickou bioplazmu člověka. Lokální dlouhodobý pocit chladu v průběhu aplikace jemnohmotných těl může znamenat onkologické onemocnění. Celkový pocit chladu může znamenat poruchy termoregulace.
 
5. Pálení a silné pocení
Vznikají při:
 • otevření všech kapilár a funkční aktivaci potních žláz,
 • zrychleném krevním oběhu a lymfo odtoku,
 • intenzivním očišťování buněk, látek a orgánů od patologické informačně-energetické bioplazmy,
 • odstranění blokád čaker a informačně-energetických kanálů,
 • zvětšení objemu průtoku informací, mikročástic, energií a informačně-energetických bioplazem přes čakry a kanály,
 • aktivaci vzájemné informačně-energetické výměny mezi člověkem a jeho okolním prostředím.
Současnost těchto fyziologických a informačně-energetických procesů vyvolává pocit tepla a proces pocení.
Při pocení se organismus zbavuje toxických látek, radionukleoidů, nitrátů, těžkých kovů, radioaktivních látek a odpadních látek látkové výměny, což má pro člověka ozdravný efekt.
 
6. Nutkání na zvracení
Vzniká vždy při přítomnosti nemoci žaludku a také při jeho rychlém očištění od biopatogenních informačně-energetických hmot, kdy se podráždí receptory, které aktivují motoriku žaludku, a nastává pocit nutkání na zvracení. V průběhu seance mimovolné zvracení nikdy nenastane. Tyto pocity znamenají, že začal proces uzdravování a normalizace funkcí žaludku.
 
7. Nutkání na defekaci
Vzniká vždy při zácpách, nemocech konečníku a při nádorech, což má velký význam pro včasnou diagnózu onkologických onemocnění konečníku. V průběhu aplikace mimovolná defekace nikdy nenastane.
 
8. Nutkání na močení
Vzniká vždy při nemocech močového měchýře, močové trubice, prostaty u mužů, dělohy u žen. V průběhu aplikace mimovolné močení nikdy nenastane.
 
9. Závratě
Vznikají při nemocech hlavního mozku, nádorech mozku, odstraňování spasmů cerebrálních cév, při nesprávné poloze jemnohmotných těl a jejich deformací v oblasti hlavy, dále při intenzivním vylučování patogenních informačně-energetických bioplazem přes čakry hlavy, při velkém objemu příjmu životních energií a informačně-energetických bioplazem u energeticky vyčerpaného člověka, při blokádě informačně-energetických kanálů lokalizovaných na hlavě, v mozku a při nevybalancovanosti funkční aktivity čaker hlavy a kanálů. Závratě ustupují během 3-4 minut.
 
10. Ztráta vědomí
Vzniká u lidí s psychickými a duševními nemocemi neznámé etiologie, u lidí těžce psychicky a duševně nemocných, u lidí s nízkou vitalitou, hlubokou astenií, při dlouhodobém stavu vyčerpání. Ztráta vědomí může vzniknout také při odchodu velkého objemu černých informačně-energetických substancí a bioplazem, strukturovaných bioplazem formovaných jako červi, hmyz, hadi, žáby, psi, kočky, dále při odchodu černých bioplazmatických bytostí, při odpojování energetických vampírů – zvláště zemřelých, při očišťování člověka od informačně-energetických struktur uhranutí, prokletí a informačně-energetických struktur vytvořených metodami černé magie. Při odchodu si s sebou tyto struktury berou velké množství životní energie a informačně-energetické bioplazmy, rozbalancují polohu jemnohmotných těl a totálně podráždí nervový systém. Vznikne reflexní spasmus kapilár, značně se sníží přítok krve do hlavního mozku a vzniká krátkodobá ztráta vědomí, která rychle odezní. Důvodem jejího rychlého odeznění je to, že při aplikaci je člověk v nejlepším informačně-energetickém prostředí, jenž rychle pomáhá jemnohmotným tělům člověka obnovit ztrátu životní energie a informačně-energetické bioplazmy, normalizuje se stav nervového systému, krevního oběhu a zásobování hlavního mozku kyslíkem, živinami, biologicky aktivními látkami a hormony.
Po těchto procesech nabude člověk plného vědomí a úplného funkčního stavu organismu. Poté má možnost kompletního psychického a duševního uzdravení.
 
11. Pocit velkého tlaku na fyzické tělo, jednotlivé části těla a orgány
Tlak na tělo vzniká při uvolnění kosterního svalstva a při přílivu velkého množství energie a informačně-energetické bioplazmy. Tlak na jednotlivé orgány může mít několik příčin:
 • orgán je zasažen nemocí nebo má degenerativně-destruktivní změny,
 • informačně-energetická blokáda odtoku energie z orgánů,
 • orgán potřebuje velký přítok životní energie a informačně-energetických bioplazem, jež spotřebuje na léčbu, regeneraci, rekondici a na svůj další vývoj,
 • korekce gravitačního pole.  
Tlak v nemocném orgánu znamená, že začal proces uzdravování. Pokud člověk neví, že je orgán nemocný, může být pocit tlaku signálem k provedení podrobného lékařského vyšetření.
 
12. Ztráta rovnováhy, pocit padání
Tyto stavy nastávají při odstraňování křečí svalů, spasmů vnitřních orgánů, cév a kapilár, při obnovování vzájemné polohy jemnohmotných těl, při odstranění deformací v jemnohmotných tělech, při asymetricky-funkční aktivitě čaker, asymetrickém proudění energií a informačně-energetických bioplazem v párových energetických kanálech, nesouměrném proudění energií v pravé a levé polovině těla, při rychlém odstranění blokád čaker a informačně-energetických kanálů.
Během těchto fyziologických a informačně-energetických procesů se mění lokalizace těžiště těla, jeho jednotlivých částí a morfofunkčního stavu kosterních svalů, což vychyluje tělo nebo jeho části z rovnovážné statické polohy a způsobuje rytmické pohyby.
Při těchto pohybech člověk nikdy nespadne. Proto by se je neměl snažit zastavit, ani by se neměl snažit udržovat rovnováhu, neboť to může porušit přírodní tok energií a informačně-energetických bioplazem procházejících přes jemnohmotná těla. Může se také zablokovat obnovení vzájemné polohy jemnohmotných těl.
 
13. Pláč
Vzniká při ochodu využitých, mrtvých a patogenních informačně-energetických bioplazem skrz oči. Při jejich odchodu se dráždí a aktivují slzné žlázy, reflexně se zvýší produkce a vylučování slzní tekutiny, člověk pláče. Za tento pláč se nikdo nemusí stydět – nevyjadřuje emocionální stav, je pouze projevem fyziologicko-informačně-energetickým. V žádném případě by tento pláč neměl být zadržován a potlačován. Při jeho zadržování a potlačování se blokuje odchod patogenních informačně-energetických bioplazem a nedochází k informačně-energetickému očišťování organismu. Po pláči nastává vždy psychoemociální úleva a duševní klid.
Přes oči odcházejí vždy takové patogenní informačně-energetické bioplazmy, které blokují vědomí člověka a nedávají mu možnost vnímat svět v realitě, která by objektivně odpovídala jeho vědomí.
 
14. Strach
Vzniká při rozšíření spektra smyslovými orgány přijímaných informací, což způsobuje prožívání pocitů, vjemů a emocí, které člověk v běžném životě normálně nemá. Lidé pak přijímají vlastnosti reality, které si dříve neuvědomovali. Toto neznámo reality a lidských smyslových možností je příčinou strachu.
Strach může v člověku nastat také při vzniku bolesti, okamžikovém bušení srdce, těžkém dýchání, pocitu zvracení, defekace, močení, při pohybech těla, při první vizualizaci sebe sama, při vizualizaci svých vnitřních orgánů, duchovních bytostí nebo duchovních obrazů jeho zemřelých příbuzných, při mimotělové projekci (astrální cestování), psychometrii atd.
 
15. Pocit nenávisti, zloby a agrese
Vzniká u lidí s černými informačně-energetickými bioplazmami zformovanými jako červi, hmyz, hadi, žáby, psi, kočky a černé informačně-energetické bioplazmatické bytosti. To znamená, že tyto úrovně vědomí (neidentické lidskému vědomí) začínají chápat, že při duchovním informačně-energetickém působení (při aplikaci) musí opustit tělo člověka, jenž je jejich domovem, který tyto černé bytosti opustit nechtějí. Proto začnou působit na vědomí člověka takovým způsobem, že v něm vzniká myšlenka a otázka „Proč jsem tady?“, „Co zde dělám?“ a začne se vyvíjet agrese a nenávist vůči eniopsychologovi provádějícímu holografickou informačně-energetickou polymorfofunkční aplikaci jemnohmotných těl. To vše proto, aby mohli zůstat v člověku a mohli ovládat a řídit jeho vědomí. Takový člověk si myslí, že má svobodnou vůli v rozhodování, přičemž ve skutečnosti se jeho myšlení, jednání a činy podvolují těmto černým informačně-energetickým bioplazmatickým bytostem.
Agrese může vznikat při odpojování biovampírů od těl člověka. Tito biovampíři vědí, že jim nebude umožněn odběr lidské životní energie a informačně-energetické bioplazmy, kterou se živí. Proto vampír začíná ovlivňovat vědomí člověka tak, aby tento působil proti eniopsychologovi. Když si člověk uvědomí, že je biovampírem a energeticky vysává jiného člověka, začíná nejen na informačně-energetické úrovni, ale i na rovině mezilidských vztahů působit na svoji oběť tak, aby tato zůstala i nadále jeho dárcem. Život dárce je pak komplikovaný, člověk není schopen uplatnit své schopnosti v životě, je často nemocný, může i zemřít.
 
16. Vidění příšer, strašidel a bytostí antisvěta
Vzniká při schizofrenii, psychických a duševních nemocech neznámé etiologie, u málo vyvinutého člověka, u člověka zatíženého negativní karmou, u člověka, který „lavíruje“ mezi duchovním a neduchovním. Vzniká při aktivaci čakry antisvěta (hnědá čakra), při zvětšeném objemu informačně-energetické vzájemné výměny člověka s antisvětem, u člověka se zformovanými černými informačně-energetickými bioplazmami.
Tato vidění nemohou člověku ublížit, ale když podlehne strachu nebo panice a přeruší aplikaci, může to být příčinou těžkých psychických, mentálních a psychosomatických nemocí. Vývoj těchto nemocí není příčinou vidění, ale toho, že člověk je náchylný k psychickým, mentálním a psychosomatickým nemocem, ke zlu, k nepravdě. Člověk je spojený s antisvětem a má v sobě černou informačně-energetickou bioplazmu. Daná vidění ukazují jednotlivým lidem, že musí pracovat na vývoji své mentality, intelektu, psychice, emocích, duchovnosti, poznání sebe sama a světa za účelem uniknutí před nemocemi.
Podobná vidění mají i vysoce intelektuálně a mentálně vyvinutí lidé. Pro ně to má však jiný význam. Je to zkouška, nakolik jsou odvážní, oddaní a připravení bránit sebe, pravdu a lidskou duchovnost. Těmto lidem nejsou vidění schopna ublížit. Příšery a strašidla nemají za úkol ubližovat člověku. Bytosti antisvěta se snaží ovládnout vědomí člověka a podřídit jeho svobodnou vůli svým zájmům.
 
17. Pocit beznaděje, nejistoty, bezvýchodné situace, úzkosti, sebelítosti, deprese apod.
Člověk, který má během aplikace tyto pocity, prožívá to, co může vzniknout v budoucnu. Tímto způsobem jsou informačně-energeticky přeorientovány a přeprogramovány všechny zmiňované negativní pocity a prožitky. Když nastane životní situace, která by za normálních okolností vedla k těmto pocitům a z nich vyplývajícím následkům, člověk tuto životní situaci prožije bez negativních psychologických a emociálních následků a své životní problémy a záležitosti řeší optimálně. V tom spočívá pozitivní informačně-energetický význam těchto pocitů.
 
18. Pocit svého fyzického těla jako cizího
Je to velmi složitý pocit a jeho vysvětlení nemůže být jednoduché a jednoznačné. Vysvětlení je nutné v několika směrech:
 • tento pocit může být spojen s tím, že jemnohmotná těla obsahují velké objemy informačně-energetických hmot s informačním obsahem jiné lidské bytosti;
 • tento pocit může být spojen s tím, že jemnohmotná těla uskutečňují informačně-energetickou vzájemnou výměnu a informačně-energetické vzájemné působení převážně s informačně-energetickým egregorem osoby, která svým informačně-energetickým potenciálem mnohosetkrát převyšuje informačně-energetický potenciál člověka;
 • do vnitřního prostředí jemnohmotných těl pronikl bioplazmatický informačně-energetický hologram nebo fantóm jiného člověka;
 • ve vnitřním prostoru fyzického těla a ve vnitřních částech jemnohmotných těl je fixován informačně-energetický obsah jiné lidské bytosti;
 • v jemnohmotných tělech jsou fixovány biopatogenní informačně-energetické hmoty, které svým informačně-energetickým působením deintegrují lidskou bytost a přivádí ji k rozdvojení osobnosti aj.;
 • při mimotělesných projekcích (astrální projekce, astrální cestování) přichází na místo odpojeného astrálního těla astrální tělo jiné lidské bytosti; po návratu astrálního těla má člověk dvě žlutá (astrální) jemnohmotná těla - svoje a cizí;
 • ovládnutí člověka informacemi antisvěta nasměrovanými na oslabení integrace, deintegraci a oddělení fyzického těla a Duše člověka;
 • špatným vývojem jemnohmotných těl a nedostatečností identifikace informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a informačně-energetických bioplazem z informačně-energetických polí vnějšího prostředí.
Je to pocit, který potřebuje eniopsychologický výzkum. Pro moderní psychiatrii poznání tohoto pocitu otevře nové možnosti při léčbě rozdvojení osobnosti.
 
 
Související odkazy:
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka