Výuka enioanatomie, vývoj jemnohmotných těl, DUCHOVNOSTI

A PSI-FENOMENALITY člověka
  
vjt_otazky_fajtTermíny konání výuky enioanatomie, vývoje jemnohmotných těl, duchovnosti a PSI-fenomenality člověka a také využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj v roce 2011 jsou uvedeny zde.
Tématický plán výuky enioanatomie jemnohmotných těl člověka je uveden zde.
 
Od roku 2004 probíhá v Hodoníně a Praze cyklus přednášek věnovaných enioanatomii, integritě a harmonii vývoje lidského jedince. Podle požadavků může probíhat na libovolném místě, podle domluvy s dostatečně velkou skupinou zájemců. Cílem tohoto cyklu je objasnění enioanatomie jemnohmotných těl člověka, vzájemného propojení jemnohmotných těl s fyzickým tělem, holografické integrace jemnohmotných těl v jednotě biologické a informačně-energetické formy života, podmíněnosti fylogenetického, ontogenetického, evolučního, sociálně-biologického, duchovního a PSI-fenomenálního vývoje člověka jemnohmotnými těly.
 
Vstupné 1 000 Kč za osobu a jednu celou přednášku (3 hodiny), včetně celkem 4 - 6 aplikací.
 
V rámci jedné přednášky je prováděno celkem 4  6 informačně-energetických aplikací první 4 z nich jsou s akcentem na vývoj jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj, poslední, univerzální je ve větší míře zaměřená na léčení, uzdravení, zlepšení stavu zdraví a harmonizaci každého účastníka. 
 
Na této stránce je uveřejněna informace o výuce a vývoji jemnohmotných těl člověka. Na všech přednáškách věnovaných tomto tématu provádí docent Vasiľčuk telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl, proto se prosím seznamte s tím, co tyto informačně-energetické aplikace obnášejí a jak je mohou prožívat její účastníci. Seznamte se prosím s teoretickou částí a praktickým popisem pocitů, prožitků a stavů. Všichni účastníci přednášek docenta Vasiľčuka mají možnost anonymně písemně informovat o prožitých duchovních emocích a pocitech. Tyto písemné informace budou následně analyzovány, systematizovány a anonymně a diskrétně zveřejněny za účelem, aby daná informace napomáhala dalšímu duchovnímu vývoji lidí, eniomedicíny, duchovní a informační medicíny, vývoji jemnohmotných těl lidí žijících na Zemi. Pokud máte zájem zorganizovat libovolnou veřejnou nebo soukromou přednášku, seminář apod., kontaktujte nás prosím.
 
ČASOVÝ PROGRAM - HODONÍN
 
10.00 – 10.40 úvod a teoretické informace o jemnohmotných tělech
10.40 – 10.55 praktický vývoj jemnohmotných těl
1O.55 – 11.10 anonymní písemný popis prožitých pocitů, emocí a vidění *
11.10 – 11.20 dotazy, diskuze
11.20 – 11.40 přestávka a individuální konzultace**
11.40 – 12.15 teoretické informace o jemnohmotných tělech
12.15 – 12.35 praktický vývoj jemnohmotných těl a PSI-fenomenality člověka
12.35 – 12.50 anonymní písemný popis prožitých pocitů, emocí a vidění *
12.50 – 13.00 dotazy, diskuze
 
 
* Popis změněného psychofyziologického stavu, rozšířeného vědomí, prožitků, emocí, vidění a pobytu v jemnohmotném (duchovním) světě aj., se současným vytvořením duchovního informačně-energetického prostředí docentem Vasiľčukem. Při popisu se prosím řiďte návodem uvedeným na listu papíru, který obdržíte na začátku přednášky.
** Na individuální konzultaci se prosím pokud možno objednejte předem. Tyto konzultace jsou zdarma.
 
Docentem A. Vasiľčukem je poprvé na světě prováděna výuka enioanatomie
a cílevědomý vývoj jemnohmotných těl člověka
 • vývoj jemnohmotných těl - jedinečná technologie sjednocení výchovy, výuky, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • pouze prostřednictvím vyvinutých jemnohmotných těl může člověk dosáhnout všestranného, harmonického, duchovního a PSI-fenomenálního vývoje
 • všestranně, harmonicky a univerzálně vyvinutá jemnohmotná těla umožňují dosáhnout absolutního zdraví, dlouhověkostí, života bez utrpení a bolestí
 • vývoj jemnohmotných těl člověka značně obohacuje životní cestu
 • symbióza fyzického těla s jemnohmotnými těly umožňuje biologickou a informačně-energetickou formu života v podmínkách Země
Na přednáškách se účastník mimo jiné může dozvědět:
 • o stavbě, formě, struktuře, vnitřní architektonice, funkcích a funkčních možnostech jemnohmotných těl a o tom, co je základem eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, psychotroniky a všech esoterních oborů
 • jaká je enioanatomická podstata a principy PSI-fenomenálních schopností eniopsychologů, léčitelů, psychotroniků, parapsychologů, reiki terapeutů, kineziologů, věštců, kartářů, apod.
 • jak využívat duchovní, resp. informačně-energetické hmoty pro harmonickou a sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení a projev člověka a pro jeho účinnou léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici
 • proč je informačně-energetická součást člověka - jeho jemnohmotná těla - primární a fyzické tělo sekundární
 • která jemnohmotná těla má člověk, zčeho se skládají, jak snimi pracovat za účelem sjednocení výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení a projevů člověka
 • proč je aura jedinou zviditelných částí jemnohmotných těl
 • jaká je stavba čaker, jak se čakry klasifikují, proč má každé jemnohmotné tělo člověka na 90 000 čaker
 • proč žádná čakra není schopna rotace, proč může střídavě nabývat různých barev
 • jaké struktury jemnohmotných těl člověka objektivně systematizuje a klasifikuje enioanatomie a proč tak činí
 • jaké struktury jemnohmotných těl zabezpečují morfogenezi fyzického těla
 • jaký význam mají jemnohmotná těla pro člověka a mnoho dalšího
Vývoj jemnohmotných těl člověka - univerzální metodologie a technologie:
 • sjednocení výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, projevů, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • všestranného a harmonického informačně-energetického, fyzického, psychického, intelektuálního, mentálního, emocionálního, morálního, estetického, etického, duchovního, duševního a božského vývoje člověka
 • harmonizace osobnosti, harmonizace sociálních a mezilidských vztahů
 • integrálního vývoje PSI-fenomenálních schopností
 • přípravy vysoce kvalifikovaných a elitních duchovních učitelů a léčitelů
 • maximální realizace možností člověka v profesní činnosti - ve vědě, medicíně, kultuře, umění, politice, diplomacii, sportu, podnikání, léčitelství a v jakékoliv jiné sféře lidské činnosti
 • profylaxe a léčení těžkých kardiovaskulárních, onkologických, autoimunitních, infekčních, psychických, vertebrogenních a jiných nemocí
 • posílení imunity, vitality organismu, informačně-energetické identity a individuality člověka
 • udržení funkčně adekvátní variabilní stability informačně-energetické homeostáze
 • dosažení adekvátního fungování všech jemnohmotných těl, odpovídající informačně-energetické vzájemné výměny se všemi informačně-energetickými poli Vesmíru s vyvážením hmotného a duchovního, lidského, pozemského, kosmického a duchovního, minulého, přítomného a budoucího
 • informačně-energetické čistoty všech jemnohmotných těl
 • nedopuštění sociálních a životních krizí, problémů a neúspěchů
 • života bez nemocí
 • prodloužení zdravého pozemského života
 • intenzivního vývoje informačně-energetické formy lidského života v pozemských podmínkách aj.
Vývoj jemnohmotných těl člověka značně obohacuje jeho životní cestu.
 
Kromě teoretického výkladu je součástí přednášek praktické provádění vývoje jemnohmotných těl. Vývoj jemnohmotných těl člověka spočívá v provedení mentálních a duchovních telepaticko-holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl, což je hlavní náplní těchto setkání. Těchto působení je v průběhu jednoho setkání několik, část doby je věnována teoretické výuce enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Účastník přednášky se dozví o mechanismu vývoje jemnohmotných těl a o jejich informačně-energetickém vlivu na fylogenezi, ontogenezi, na sociálně-biologické, psychické, intelektuální, mentální, emociální, morální, etické, estetické, duševní, duchovní, božské, PSI-fenomenální a informačně-energetické vlastnosti člověka.
 
 
Eniopedagogika
  
Jedna nebo více aplikací je zaměřeno na eniopedagogiku. Každému účastníku je v rámci této aplikace, podle jeho přání, implantován hologram informačního obsahu učebnic, monografií nebo knih, které si přinese sebou. Implantovaný hologram napomáhá člověku snadněji ovládnout znalosti obsažené v daných publikacích a implantovat výrazně větší rozsah podobných informací do jemnohmotných těl. Následné studium je pak snadnější, zabere řádově méně času, student se učí rychle, má pocit, že studovaný materiál zná. Čím více takovýchto aplikací percipient absolvuje, tím je jejich efekt výraznější. Eniopedagogické aplikace zrychlují intelektuální a mentální vývoj člověka, zlepšují paměť, formují integrální, přesné, logické a smysluplné zakončení myšlení. Napomáhají formování schopnosti kontrolovat vlastní myšlení, měnit jeho charakter, naplňovat ho novým informačním obsahem, zastavovat myšlení, vracet myšlenku do výchozí pozice a začít její nový vývoj, nedopustit negativní, destruktivní, agresivní, antiduchovní, antiduševní a antibožské myšlení. Podobnými aplikacemi je možné nejenom vyvíjet, ale i v člověku otevřít PSI-fenomenální intelektuální a mentální schopnosti. Eniopedagogická technologie umožňuje během 3 – 5 minut implantovat informační obsah jakéhokoliv množství knih do jemnohmotných těl percipienta. Viz též úzce související služba Holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace mozku a smyslových orgánů prostřednictvím jemnohmotných těl člověka.
 
 
Znalosti enioanatomie jemnohmotných těl dávají každému člověku možnost:
 • nalézt individuální cestu duchovního poznání, vývoje a projevů v sociálně-biologickém životě
 • vytvořit informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl
 • dosáhnout přírodní informačně-energetické podstaty a čistoty jemnohmotných těl
 • přeorientovávat a měnit charakter informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl
 • realizovat všestranné, harmonické a vybalancované fungování všech těl
 • ve svých jemnohmotných tělech vytvořit informačně-energetické podmínky pro projev duchovních vlastností lidstva, přírody, Země, Vesmíru, Panny Marie, Ježíše Krista, Ducha Svatého a Stvořitele
 • vyvíjet celkovou extrasenzorickou citlivost, duchovní informačně-energetické vědomí, schopnost rozumět charakteru informačně-energetických polí vnějšího prostředí (Země, biosféry, noosféry, morfogeneze, Vesmíru, duchovního bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu)
 • přesně si mentálně představit a vizualizovat jemnohmotná těla, fyzické tělo, biologické tkáně, fyzikální hmoty, biologické a informačně-energetické strukturálně-funkční jednotky (organely buněk, buňky, tkáně, orgány, systémy, čakry, sušumnu, merudandu, idu, pinhalu, hvězdné kanály, meridiány, meridiánové (akupresurní) body, kundalini šakti, různobarevné světlo, energii, bioplazmy aj.) na makro-, mikro-, ultra- a subultrastrukturálních úrovních
 • dosáhnout dobrého stavu zdraví, uzdravení se z většiny těžkých, chronických dlouholetých nemocí
 • zpomalit proces stárnutí a prodloužit pozemský život
 • dosáhnout životní harmonii, duchovní, duševní a božské seberealizace
 • rozšířit vědomí, dosáhnout integrálního stavu vědomí a integrálního myšlení
 • neumožnit mutaci, negativní informačně-energetické změny vlastní individuality, identity, homeostáze, imunity a jakékoliv biopatogenní informačně-energetické změny
 • korigovat osobní vývoj v jakékoliv etapě vývoje a zdokonalení
 • upravit metodologie, metody a prostředky diagnostiky, relaxace, koncentrace, vizualizace, mentální imaginace, meditace, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení aj.
 • zdokonalit vlastní PSI-fenomenální schopnosti
 • rozšířit aspekty profesního a profesionálního využití PSI-fenomenálních schopností
 • zkorigovat osobní metody využití PSI-fenomenálních schopností, vyvarovat se chyb a jejich neperspektivního vývoje
 • ovládat projev PSI-fenomenálních schopností
 • vyhnout se antiduševnímu, antiduchovnímu a antibožskému vývoji
 • změnit charakter a informačně-energetický obsah negativních příčinně-následkových (karmických) zákonitostí vlastního vývoje
 • minimalizovat projev negativních příčinně-následkových programů osobního rozvoje a života
 • přeorientovat své sociálně-biologické schopnosti tak, aby je mohl maximálně realizovat v průběhu pozemského života aj.
Všestranný a harmonický vývoj jemnohmotných těl je informačně-energetickým základem pro PSI-fenomenální schopnosti, duchovnost, duševnost a božskost člověka. Člověk, který jde duchovní cestou, není vždy schopen dosáhnout realizace své duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností, protože nemá informačně-energetický základ, kterým jsou harmonicky vyvinutá jemnohmotná těla. I jedna účast takovýchto lidí v informačně-energetických aplikacích nasměrovaných na vývoj jemnohmotných těl může nastartovat vývoj jemnohmotných těl v náležitém směru, který člověku umožní realizovat jeho potenciální schopnosti. Vývoj duchovnosti a PSI-fenomenálních schopností musí vždy začínat od vývoje jemnohmotných těl. Jakýkoliv jiný postup je neperspektivní, je to ztráta času, která vede k životnímu zklamání a k nedůvěře v dobrotu, pravdu, lásku a duchovnost.
Znalosti enioanatomie jemnohmotných těl umožňují využít eniologii, enioanatomii, eniopsychologii, psychotroniku, duchovní, informačně-energetické a bioenergetické terapie v medicíně, pedagogice, sociologii, ve sportu, teologii a jiných disciplínách spojených s výchovou, výukou, léčbou, rehabilitací člověka aj.
Přednášky jsou určeny především pro odborníky ze všech druhů oborů lékařství, léčitelství, eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, psychotroniky, parapsychologie, pedagogiky, sociologie, teologie, soudnictví, sportu, kultury, umění a všem, kteří se zabývají výukou, výchovou a zdokonalením člověka, praktikují osobní duchovní vývoj a pro kohokoliv, kdo zdokonaluje vývoj své osobnosti.
Vývoj jemnohmotných těl je určen pro každého, kdo se pro něj dobrovolně rozhodl. Účast není omezena věkem, zdravotním stavem ani sociálně-ekonomickým postavením člověka. Je zakázána účast gravidním ženám od počátku 7. měsíce těhotenství do porodu, dále lidem s infekčními nemocemi nebo s akutním stavem schizofrenie (agresivní forma), lidem pod vlivem alkoholu nebo drog, mentálně postiženým a neschopným samostatné činnosti a dětem bez doprovodu rodičů. V těchto případech je potřebný individuální vývoj jemnohmotných těl.
Vývoj jemnohmotných těl, stejně jako všechny ostatní činnosti prováděné docentem Vasiľčukem, je neškodný pro lidský organismus a nevzniká závislost člověka na této činnosti ani na terapeutovi.
Proto, aby byl posluchač připraven a působení mělo stoprocentní účinnost, je nutné se seznámit s teoretickou částí a praktickým popisem pocitů, prožitků a stavů, které mohou nastat při působení na vývoj jemnohmotných těl. Nejlepší možností je přečíst knihu Neznámé emoce.
 
Výsledek: individuální informačně-energetický základ a hologram strukturálně-funkční normalizace všech těl člověka odpovídající ontogenezi, celoživotní vývoj jemnohmotných těl, vlastností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti, božskosti a adekvátní sociálně-biologické realizace své osobnosti.
 
Proč si musejí vysoce kvalifikovaní odborníci eniologických oborů, léčitelé a duchovní učitelé prohlubovat znalosti enioanatomie a stále vyvíjet svá jemnohmotná těla?
  
 
Většina těchto odborníků fakticky nemá všestranně připravena jemnohmotná těla na fungování při vykonávání náročné práce s informačně-energetickými poli a jemnohmotnými těly jiných lidí. Vývoj jejich jemnohmotných těl je zpravidla nedostatečný, není vyvážený, vyvinuta jsou pouze jednotlivá těla, a co je velmi špatné a z profesionálního hlediska nepřípustné, mnozí z nich neznají stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a význam jemnohmotných těl. Na prosté otázky – „Kolik existuje jemnohmotných těl?", „Jaká je posloupnost umístění vnějších obalů vnějších částí jemnohmotných těl kolem fyzického těla?", „Kde a jak jsou umístěny vnitřní obaly vnitřních částí jemnohmotných těl?", „Jaká je forma, funkce a význam obalů jemnohmotných těl?" – téměř nikdo nezná správnou odpověď. Jestliže je položena složitější otázka o funkčních specifičnostech vnějších a vnitřních částí jemnohmotných těl, o stavbě čaker, sušumny, merudandy, idy, pinhaly, hvězdných kanálů, meridiánů a biologicky aktivních bodů, reakcí je mlčení. Každý lékař ví, jaký význam pro zdraví člověka má krev, míza a míšní mok, ale ne všichni léčitelé, eniopsychologové a duchovní učitelé vědí, jaký význam má, kde a jak se vytváří individuálně-univerzální životní informačně-energetická bioplazma, specifické a vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy. Z těchto složitějších otázek je možné se vrátit k nejelementárnějším a to „Které informačně-energetické hmoty se podílejí na stavbě jemnohmotných těl?“. Znalosti nejsou adekvátní vysoké profesionalitě a většinou ani neodpovídají úrovni znalostí dnešní medicíny. Proč tomu tak je? Proč si léčitelé a jiní eniopsychologičtí odborníci neuvědomují význam enioanatomie? Proč nemají dostatečnou motivaci k poznání jemnohmotných těl? Celoživotně provádějí speciální trénink a výcvik nasměrovaný na jemnohmotná těla, ale jejich jemnohmotná těla nemohou dosáhnout všestranného a harmonického vývoje. Je to proto, že neexistuje dostatečná profesionální výuka enioanatomie a eniopsychotechnické technologie vývoje jemnohmotných těl neodpovídají enioanatomii jemnohmotných těl. Není možné dosáhnout univerzálního vývoje čaker, pokud se člověk v průběhu jejich vývoje snaží uvádět čakru do rotace, přičemž čakra anatomicky rotace schopna není, může jen rotačně a přímočaře pohybovat informačně-energetickými hmotami nad svým základem. Koncentrace, vizualizace a meditace s použitím struktur jemnohmotných těl většinou není přesná, proto jemnohmotná těla člověka nemohou dosáhnout optimální informačně-energetické reakce a vývoje. Když se člověk snaží vyvíjet sušumnu a nezná její strukturu, topografii, a skutečnost je taková, že jen její základ obsahuje 495 přesně uspořádaných a umístěných vrstev, jaký to pak může být vývoj sušumny? Jsou to pouze artefakty jejího přírodního vývoje, a ne její vývoj. Takovýchto enioanatomických a eniopsychologických absurdit by bylo možné uvést tisíce.
Východisko je jen jedno – poznat enioanatomii, nezávisle na odbornosti učitelů a léčitelů zahájit výuku enioanatomie samostatně, nebo pod vedením kvalitního enioanatoma. Výuka enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl se musí stát celoživotní povinností, což značně urychluje PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božský vývoj člověka a zvyšuje kvalitu informačně-energetických technologií eniopedagogiky, eniopsychologie, eniomedicíny a jiných eniologických oborů. Problém je v tom, že kvalitních enioanatomů je ve světě málo. Mnoho enioanatomů a duchovních léčitelů využívá informace o jemnohmotných tělech, které lidstvo zná již více než 7 000 let. V těchto enioanatomických informacích se nacházejí odvěké chyby o stavbě jemnohmotných těl člověka. Tyto chyby jsou bohužel zakomponovány do technologií vývoje jemnohmotných těl a duchovní výchovy.
Dnes je známo, že jednota fyzického těla s jemnohmotnými těly člověka je informačně-energetickým základem jeho života, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Bezpečná, vysoce účinná a prospěšná eniopsychologická práce je možná pouze na informačně-energetickém základě všestranně a harmonicky vyvinutých jemnohmotných těl. Vysoké kvality práce může být dosaženo, pokud jsou vyvinuta jemnohmotná těla. Jeden z nejvýznamnějších světových léčitelů a jasnovidců řekl, že o jemnohmotných tělech ví, a jeho schopnosti a ochrana jsou mu dány shůry, proto nemusí věnovat čas vývoji svých jemnohmotných těl a udržovat je v přírodní a duchovní informačně-energetické čistotě. Přitom nejenom tento léčitel, ale i tisíce jiných zapomněli na to, že musejí udržovat svá jemnohmotná těla v informačně-energetické čistotě, a na to, že vystavují nejenom sebe, ale i jiné lidi informačně-energetickému nebezpečí při své práci. Je pravdou, že elitním vysoce kvalifikovaným léčitelům byla shůry dána vysoce vyvinutá jemnohmotná těla a PSI-fenomenální schopnosti, ale je pravdou i to, že jejich duchovní povinností je dále je vyvíjet a ne je pouze využívat ve svém praktickém životě. Je nutné, aby vše, co je člověku dáno shůry, mělo další informačně-energetický, duchovní a profesní vývoj. Pouze to umožňuje zdokonalení člověka. Je to jedna z nejvyšších duchovních povinností člověka – umožnit zdokonalený vývoj všeho toho, co je dáno Vesmírem a Stvořitelem.
Je známo, že vysoce odborní léčitelé nejsou vždy schopni uzdravovat své genetické příbuzné včetně svých dětí. Jednou z hlavních příčin toho je fakt, že se u léčitele zpomalil nebo zastavil vývoj jeho jemnohmotných těl a jemnohmotná těla nedosáhla takové úrovně vývoje a takového informačně-energetického obsahu, který mu umožňuje i při adaptaci svých příbuzných na jeho informačně-energetickou léčbu tyto příbuzné uzdravovat.
Nemoci mají dosti vysokou míru individuality. Stejná nemoc probíhá u dvou lidí jinak a může mít značné odlišnosti. Proto situace vyžaduje využití energií a informačně-energetických bioplazem různých pásem elektromagnetického spektra a funkční aktivity různých jemnohmotných těl eniopsychologa nebo duchovního léčitele. Pro pochopení těchto skutečností se přibližme k praxi, například detoxikace organizmu, léčení onkologických a infekčních nemocí se může provádět energiemi a informačně-energetickými bioplazmami modrého (ale i jinými) pásma elektromagnetického spektra prostřednictvím těch jemnohmotných těl, která jsou citlivá na modré pásmo elektromagnetického spektra. Je známo, že tyto energie a informačně-energetické bioplazmy jsou přítomné v informačně-energetických polích vnějšího prostředí a v určitých jemnohmotných tělech člověka. A zde také vznikají problémy: „Která jemnohmotná těla jsou citlivá na modré pásmo elektromagnetického spektra?", „Která jemnohmotná těla obsahují modrou informačně-energetickou hmotu?", „Kterým tělem začít, kterými těly pokračovat a kterým tělem ukončit léčbu?" Bez enioanatomických znalostí, bez všestranně a harmonicky vyvinutých jemnohmotných těl eniopsychologa není možné úspěšně provádět detoxikaci, léčení onkologických, infekčních a jiných nemocí. To je další důvod, proč je zapotřebí poznávat enioanatomii, dosáhnout všestranného a harmonického vývoje jemnohmotných těl, nemluvě o cíleně nasměrovaném vývoji, zdokonalování a projevu PSI-fenomenálních schopností. Dosažení integrálního vývoje a projevu PSI-fenomenálních schopností není možné bez hlubokých enioanatomických znalostí, všestranného a harmonického vývoje jemnohmotných těl, umění aktivovat a řídit určité informačně-energetické vzájemné výměny jemnohmotných těl s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí.
Přesvědčovat některé vysoce kvalifikované léčitele je nevděčný úkol, kvůli své vysoce účinné a pohádkové práci většinou nic neslyší, myslí si, že jen oni svou práci odvádějí z pozice božsko-duchovní podstaty a mohou ji provádět dlouhodobě bez jakýchkoliv negativních následků pro sebe. Jaký je to však velký omyl! Tito léčitelé vědí, kolik vysoce duchovních léčitelů ukončilo svoji praxi, nebo jsou těžce nemocní, nebo ztratili svoji kvalitu, nebo, v nejhorším případě, zemřeli. Nechť každý léčitel, který má elementární biolokační schopnosti nebo jakoukoliv jinou extrasenzorickou diagnostickou schopnost, zjistí sám pro sebe míru připravenosti každého svého jemnohmotného těla na svoji profesionální činnost (problém je v tom, že ne každý léčitel ví, kolik má jemnohmotných těl), nechť zjistí, jaká je informačně-energetická čistota každého jemnohmotného těla, v jakých pásmech elektromagnetického spektra jemnohmotných těl jsou přítomny biopatogenní informačně-energetické hmoty snižující účinnost léčitelské práce atd.
Duchovní, bioenergetické, energoinformační, informačně-energetické, eniopsychologické, mentální a jiné podobné formy PSI-fenomenálního léčitelství se provádějí prostřednictvím jemnohmotných těl léčitele a pacienta. Jejich další zdokonalení a zvýšení účinnosti léčitelství může nastat pouze na základě hlubokých znalostí enioanatomie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniomedicíny a všestranně vyvinutých jemnohmotných těl léčitele. Bez těchto podmínek není možné realizovat metody psychické energoinformační chirurgie, holografického informačně-energetického polymorfofunkčního léčení, informačně-energetické reflexní terapie a mnohé jiné metody, jejichž základem je enioanatomie jemnohmotných těl člověka. Profesionální zvládnutí podobných metod léčitelství vyžaduje kvalitativně nové, profesionálnější enioanatomické znalosti a všestranně strukturálně-funkční připravenost jemnohmotných těl.
A co duchovní učitelé, jejichž většina svou léčitelskou praxi omezila nebo zcela zastavila v důsledku vysokého věku a provádějí pouze duchovní výchovu, vývoj a trénink svých žáků? V jejich zájmu by pro ně bylo dobré rozšířit, prohloubit a zpřesnit své znalosti enioanatomie jemnohmotných těl, uvědomit si, že jemnohmotná těla jsou informačně-energetickým základem eniopsychologie, eniomedicíny, duchovní medicíny, léčitelství, duchovního vývoje a vývoje PSI-fenomenálních schopností člověka, dále z hlediska funkční anatomie jemnohmotných těl upravit své metody, prostředky a technologie výchovy, výuky a léčitelství, které předávají svým žákům.
Pomocí enioanatomie je možné sjednotit lidstvu prospěšné prastaré znalosti ezoteriky a moderní znalosti psychotroniky, eniopsychologie, enioanatomie, eniomedicíny a všechny ty znalosti, které odhalují podstatu člověka. Většina duchovních učitelů, léčitelů a eniopsychologů nemá dostatek volného času pro sebezdokonalování svých jemnohmotných těl. Proto by měli navštěvovat ty eniopsychology, kteří jsou schopni provádět vývoj jemnohmotných těl. Vysoce duchovně vyvinutým odborníkům by stačila jednou za měsíc dvacetiminutová vývojová holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jejich jemnohmotných těl. Každý z nich bude cítit, vědět, kolik aplikací potřebuje – jednu za měsíc, jednu za dva tři měsíce nebo více.
Bez všestranně vyvinutých jemnohmotných těl není možný vysoce duchovní a božský vývoj, progresivní vývoj PSI-fenomenálních schopností, není možná vysoce kvalifikovaná práce, není možné se vyhnout informačně-energetickému nebezpečí a nemocem, není možné ochránit sebe před informačně-energetickým vlivem antisvěta, není možné prodloužit svůj život a prožít ho bez nemocí, není možné pocítit a uvědomit si v sobě jednotu člověka minulého, současného a budoucího, jednotu lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního, jednotu biologické a informačně-energetické formy života a mnoho jiných jednot, které jsou součástí podstaty člověka a odhalují jeho prvopočáteční informačně-energetický původ jako výtvor Boha nebo Kosmického fenoménu.
Proto vysoce kvalifikovaní odborníci musejí:

 • celoživotně studovat enioanatomii jemnohmotných těl, její vztah ke všem eniologickým, duchovním, pedagogickým, psychologickým a medicínským oborům, co enioanatomie dává člověku a jak může změnit jeho život;
 • celoživotně provádět specifické cviky a trénovat svá jemnohmotná těla za účelem jejich všestranného, harmonického, vyváženého a univerzálního vývoje;
 • nejenom zachovávat dosažený všestranný, vyvážený a harmonický stav jemnohmotných těl, ale i rozšiřovat a prohlubovat jejich vývoj;
 • udržovat přírodní, duchovní a identickou informačně-energetickou čistotu svých jemnohmotných těl, životních informačně-energetických bioplazem a individuality informačně-energetických základů jemnohmotných těl;
 • zachovávat vysokou úroveň autonomního, různých variant vzájemného a integrálního fungování a rozšířit, zlepšit a prohloubit funkční informačně-energetické možnosti jemnohmotných těl;
 • sjednocovat vývoj jemnohmotných těl s duchovní a PSI-fenomenální výchovou a výukou, čímž se prohlubuje a rozšiřuje individuální PSI-fenomenální, vysoce duchovní vývoj, dosahuje se duchovní harmonie, maximální duchovní seberealizace a vytvoření informačně-energetického základu božského vývoje;
 • zbytečně se nevystavovat negativnímu, antiduchovnímu, antiduševnímu, antibožskému, neidentickému, necharakteristickému, nepřírodnímu, agresivnímu a biopatogennímu informačně-energetickému vlivu zvláště antisvěta, což značně zpomaluje vývoj a zdokonalování jemnohmotných těl;
 • předcházet pronikání provokativních, dezorientujících a neidentických informací do svých jemnohmotných těl.

 

 

 

 

Vysoce kvalifikovaní odborníci eniologických oborů, duchovní učitelé a léčitelé se při výkonu informačně-energetické praxe setkávají s agresivními, biopatogenními a antiduchovními informačně-energetickými hmotami, s lidským zlem, nenávistí, agresivitou, žárlivostí, závistí a jinými antiduchovními hodnotami za účelem jejich neutralizace a přeorientování na lidské duchovní hodnoty. Provádějí širokou duchovní praxi, která může být dlouhodobě úspěšně a bez újmy na zdraví provozována, pokud systematicky vyvíjejí svá jemnohmotná těla. Vývoj jemnohmotných těl může být uskutečňován pasivně, aktivně nebo kombinací obojího (viz kap. 6.). Aktivní vývoj jemnohmotných těl podmiňuje hluboké poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka s korekcí individuálních technologií, metod a prostředků relaxace, koncentrace, mentální imaginace, anticipace, pránájámy, zpívání manter, čtení modliteb, vizualizace, meditace, dále pak speciální informačně-energetický, duchovní, enioanatomický, eniopsychologický trénink jemnohmotných těl aj., což vyžaduje mnoho času, a co je důležité – dostatečnou zásobu let života, kterou většina praktikujících duchovních učitelů a léčitelů nemá. Proto musí zvolit aktivní a pasivní vývoj jemnohmotných těl, který cílevědomě provádí duchovní učitel s hlubokými znalostmi enioanatomie jemnohmotných těl.
Poznejte sebe, poznáte svět. Pokud dosáhnete všestranného a harmonického vývoje jemnohmotných těl, dosáhnete převahy informačně-energetické formy života nad biologickou v pozemských podmínkách, a tím kardinálně změníte kvalitu své práce a svého pozemského života. Všestranně a harmonicky vyvinutá jemnohmotná těla umožňují dosáhnout maximální seberealizace v pozemském životě a po smrti fyzického těla umožňují člověku přejít do věčné informačně-energetické formy života v kosmickém božsko-duchovním informačně-energetickém Bytí.

 

 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka