Homepage Services Sportovci
HOLOGRAFICKÉ INFORMAČNĚ-ENERGETICKÉ PROGRAMOVÁNÍ A MODELOVÁNÍ NEJVYŠŠÍCH INDIVIDUÁLNÍCH SPORTOVNÍCH VÝKONŮ a výsledků
 
Určeno zejména pro:
vrcholové profesionální sportovce všech druhů sportů, pro jednotlivce i týmy.
 
Realizací informačně-energetického holografického programování a modelování je u člověka dosaženo stavu, kdy je schopen využít celý svůj sportovní potenciál a současně jej zvětšovat. Sportovec poté podává dlouhodobě maximální výkon, aniž by u něho nastaly fyzické, duševní, zdravotní nebo jiné problémy. Tím se výrazným způsobem prodlužuje doba, po kterou je schopen bez poklesu formy stát na vrcholu své sportovní kariéry.
U profesionálních sportovců lze s pomocí základních, mobilních, expresních a superexpresních aplikací značně urychlit a dlouhodobě podporovat:
 • zvýšení potenciálních sportovních schopností, mobilizaci skrytých funkčních rezerv a možností organismu při  sportovní přípravě;
 • oslabení omezujících morfofunkčních, psychoemociálních a mentálních faktorů, které brání dosažení nejvyšších individuálních sportovních výkonů;
 • formování fyzických, psychoemociálních, psychofyziologických, biomechanických a mentálních hologramů sportovního mistrovství;
 • maximální dosažení fyzické, technické, psychické a mentální připravenosti sportovce na závody, zápasy aj.;
 • zrychlení formování individuálního i týmového sportovního mistrovství;
 • maximální využití individuálních sportovních možností organismu;
 • okamžité přeorientování umění a návyků technického mistrovství k přípravě určitého závodu, zápasu atp.;
 • vyvážení a harmonizaci morfofunkčních poměrů v organismu na energetické, molekulární, buněčné, látkové, orgánové a systémové úrovni při fyzickém, intelektuálně-mentálním a psychoemocionálním zatížení, které překračuje funkční možnosti organismu sportovce;
 • energetické posílení obranných sil, imunity i adaptačně-kompenzačních mechanismů organismu a celého organismu;
 • normalizaci hormonálního vyvážení, výměny látek a procesu metabolismu;
 • uspořádání cyklu biologických rytmů organismu v podmínkách přípravy, tréninku a závodu;
 • oslabení fyzických, funkčních, psychoemocionálních, nervových a rozumových vlivů omezujících maximální sportovní výkon;
 • oslabení imunodepresivních stavů organismu sportovce;
 • normalizaci předstartovně funkčních, psychoemocionálních a biochemických reakcí organismu sportovce, snížení nadměrného vnitřního napětí za účelem dosažení optimální připravenosti organismu na závod, zápas aj.;
 • relaxaci, regeneraci, úplnou rehabilitaci a rekondici organismu po vysilujícím tréninku, přípravě nebo závodu;
 • napomáhání dlouholetým vrcholným sportovním výkonům;
 • výrazné zlepšení sportovní souhry mezi členy týmu;
 • urychlení léčby nemocí a úrazů, zlepšení pohybové funkce a koordinace svalstva;
 • zlepšení zdraví, léčení nemocí a traumat neumožňujících sportovní činnost, která jsou těžce léčitelná metodami moderní medicíny.
Holografické  programování a modelování může probíhat v klidu, při tréninku i během závodu, individuálně nebo skupinově v přítomnosti sportovce nebo i telepaticky. Holografické programování a modelování může být využito v kterékoliv etapě dlouholeté sportovní přípravy, slučovat se s jinými metodami tréninku, odpočinku, rehabilitace a léčby.
 
V průběhu aktivní sportovní činnosti hologramy fungují dlouhodobě v organismu sportovce. Hologramy mají pozitivní vliv na organismus a psychoemociální stav člověka. Pomocí síly vůle sportovce mohou být neutralizovány a vyloučeny z jeho jemnohmotných těl. Tyto hologramy jiný člověk nemůže ovlivnit, změnit, zničit ani odstranit z jemnohmotných těl, ve kterých fungují.
 
V profesionálním sportu neexistují při dosahování nejvyšších světových výkonů a výsledků nedůležité aspekty a povinnosti v organizaci dlouhodobého sportovního tréninku.
 
„V kolik hodin musí sportovec chodit spát?“ – je to pro dosažení nejvyššího sportovního výkonu důležitá nebo nedůležitá povinnost? V profesionálním sportu je to povinnost velmi důležitá, protože čas uložení se ke spánku a jeho délka souvisejí s individuálními biologickými rytmy sportovce a tyto mají následně vliv na sportovní formu, vitalitu a schopnost k dosažení sportovního výkonu.
 
Jakákoliv otázka a povinnost dlouholetého sportovního života ve vysoce profesionálním sportu je důležitá a musí být řešena s ohledem na individuální vlastnosti sportovce.
 
Zvláštní pozornost musí být nasměrována na rehabilitaci po každém tréninku a zápasu, na léčení nemocí a traumat, na regeneraci organismu, traumatizovaných orgánů a částí těla, na obnovení sportovní formy a dosažení maximálního individuálního sportovního výkonu.
 
Čím je profesionální sportovec starší, tím důležitější je v těchto procesech zvýšit podíl enioanatomických, eniopsychologických, eniopedagogických a jiných eniotechnologií cvičení a tréninku, fytoterapie, vysoce specifické relaxace, koncentrace, vizualizace, mentální imaginace, meditace, psychofyziologické samoregulace, eniopsychomotorického tréninku a jiných, pro profesionální sport netradičních technologií, metod a prostředků. Jejich použití zvýší funkční možnosti organismu sportovce, umožní dlouhodobě maximálně-individuální sportovní výkonnost bez jakýchkoliv negativních následků pro zdraví, psychoemociální, intelektuálně-mentální, morální, etický, estetický a duchovní stav sportovce.
 
Holografická informačně-energetická aplikace jemnohmotných těl profesionálních sportovců je nasměrována na dosažení nejvyšších individuálních sportovních výsledků. Může se provádět všem sportovcům, být zahájena od jakékoliv etapy mnohaleté sportovní přípravy, je jedinečná a vysoce účinná, zvláště pro národní družstva, vítěze světových pohárů, mistry světa, Evropy, olympijské vítěze a pro ty, kteří se dlouhodobě drží ve světové špičce v daném druhu sportu. Profesionálním vrcholovým sportovcům je realizována pomoc při léčbě těžkých traumat a jejich dlouhodobých následků, které nemohou být moderními medicínskými metodami napraveny tak, aby byl sportovec schopen podávat původní výkony, pomoc pro dosažení maximálního sportovního výkonu, pro zvýšení potenciálu sportovních schopností, pro dlouholeté udržení vrcholných sportovních výkonů, pro výrazné zlepšení sportovní souhry mezi členy týmu. Je rychle odstraněna sportovní únava a emociálně-depresivní stavy, které vznikají při dlouhodobém systematickém tréninku a při regulérní účasti na vrcholných světových závodech.
 
Tato nabídka obsahuje popis účinků provedených informačně-energetických holografických programů a modelů. Metoda jejich tvorby a způsobů aplikace je duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka. Popsané programy a modely lze analogicky použít i pro umělce, vrcholové vedoucí pracovníky, vědce, politiky apod.
 

program eniopsychologické individuální prognózy a vyšetření potenciální perspektivy sportovců pro dosahování sportovních výsledků na světové úrovni

 
Program obsahuje více než 1 000 základních bodů vyšetření. Proto jsou uvedeny pouze jeho jednotlivé části, oblasti, kterých se vyšetření týká.
 
I.     Prognóza individuální perspektivy
II.    Omezující medicínsko-biologické faktory
III.   Morfofunkční struktury organismu
IV.   Svaly
V.    Náchylnost k nemoci a selhání organismu
VI.   Jemnohmotná těla při dosahování světových sportovních výsledků
VII.  Psychoemociální projevy
VIII. Mentalita
IX.   Anomální informačně-energetické prostředí
X.    Individuální sportovní rozvrh
XI.   Účast na sportovních akcích
XII.  Stravování a výživa
XIII. Rehabilitace
    
Program eniopsychologického vyšetření umožňuje přesně ohodnotit potenciál perspektivy sportovců v jakémkoliv věku a v jakémkoliv sportu. Informace vyšetření může být využita pro korekci a individualizaci tréninkového procesu, tréninkových cyklů, pro mnohaletou sportovní přípravu, pro mnohaleté úspěšné působení ve vrcholovém sportu aj.

Zápis o zavedení výsledků vědeckých výzkumů do praktické přípravy vrcholových sportovců v oblasti střelby a lukostřelby na Lvivské vyšší škole tělesné výchovy.
 
ÚŘEDNÍ Překlad dokumentu (v textové formě)
  
Zápis o zavedení
výsledků vědeckých výzkumů
do praktické přípravy vrcholových sportovců
v oblasti střelby a lukostřelby
na Lvivské vyšší škole tělesné výchovy.
 
My níže podepsaní, ředitel školy S. M. Rodak, zástupce ředitele pro sportovní práci, zasloužilý trenér Ukrajiny O. I. Kopilovič, vyučující trenér sportu R. V. Koněvič, vyučující trenérka sportu, zasloužilá trenérka Ukrajiny T. O. Obrazcova, jsme sepsali tento zápis o výsledcích práce uskutečněné na téma: „Individualizace mentálně-psychického holografického modelování a programování biologicko-funkčních, psycho-emociálních a sociálních projevů člověka“ za období od 1. listopadu 1998 do 1. dubna 1999 realizátorem tématu A. L. Vasiľčukem a byly provedeny následující doporučení a návrhy:
 
Návrh, forma provedení a stručná charakteristika
Mentálně-psychické holografické modelování a programování vrcholového individuálního sportovního výsledku.
Vytvoření individuálních a skupinových bioplazmatických, energo-informačních, mentálních, fyzických, morfologicko-funkčních, psycho-fyziologických, psycho-emociálních, biomechanických hologramů vrcholového sportovního mistrovství v organismu, v jemnohmotných tělech a ve strukturách na všech úrovních vědomí sportovce.
 
Vědecký objev a jeho význam, doporučení pro další využití
Poprvé se vytvářejí hologramy individuálního vrcholového mistrovství v organismu sportovce. Hologramy: integrují všechny aspekty a úrovně sportovní činnosti; formují vrcholové sportovní mistrovství; zvyšují potenciální sportovní schopnosti; mobilizují skryté funkční rezervy a možnosti organismu při realizaci sportovní přípravy; pomáhají maximální realizaci fyzické, technicko-taktické, psychické a mentální připravenosti sportovce v podmínkách závodů; energo-informačně se posilují obranné schopnosti, imunita, adaptační a kompenzační mechanismy a organismus jako celek; napomáhají při relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, mobilizaci a úplné obnově organismu po vyčerpávajících trénincích a závodech; pomáhají dosáhnout nejvyšších individuálních sportovních výsledků.
Holografické modelování a programování je možno využít v kterémkoliv stadiu mnohaleté přípravy vrcholových sportovců, kombinovat je s různými tréninkovými metodami a metodami odpočinku, rehabilitace a léčení.
Holografické modelování a programování se může provádět v podmínkách tréninku, soutěží a odpočinku, jak individuálně, tak i týmově (pro celé družstvo), v přítomnosti sportovců nebo telepaticky.
 
Efekt zavedení
S většími výsledky se realizuje sportovní připravenost v podmínkách závodů.
Sportovní výsledky se zlepšily na úroveň nejlepších výsledků na Ukrajině, v Evropě a na světě.
Proběhla intenzifikace procesu dosažení nejvyšších sportovních výsledků. Značně se zmenšila fyzická, funkční, psycho-emociální, nervová a rozumová únava a také projevy stresu a deprese v organismu sportovců v procesu tréninku a závodů. Je pozorována rychlá mobilizace a plné obnovení organismu po vyčerpávajících trénincích a závodech.
  
Autor teorie
kandidát pedagogických věd
docent anatomie
magistr psychotroniky a biomagnetologie
mistr sportu
podpis
A. L. Vasiľčuk
 
ředitel Lvivské vyšší školy tělesné výchovy
podpis
S. M. Rodak
 
zástupce ředitele pro sportovní práci,
zasloužilý trenér Ukrajiny
podpis
O. I. Kopilovič
 
vyučující trenér sportu, oddělení střelby
podpis
R. V. Koněvič
 
vyučující trenér sportu, zasloužilá trenérka
Ukrajiny, oddělení lukostřelby
podpis
T. O. Obrazcova
  
30.3.1999
kulaté razítko:
Správa školství Lvivské oblastní státní správy
Lvivské vyšší školy tělesné výchovy
  
 
Eniopsychologická prognóza sportovního výsledku národního družstva
na mistrovství světa 2005
 
Je to prognóza národního družstva, které aspirovalo na medaili. Prognóza byla provedena na základě vyšetření jednoho z lídrů reprezentačního družstva.
 
Bylo zjištěno, že tento reprezentant může na mistrovství světa realizovat svůj fyzický potenciál na 73 - 90%, technický potenciál na 92%, taktický potenciál na 82%, a přitom je na mistrovství světa připraven takto:
 • fyzicky 94%: celková fyzická připravenost 70%, speciální připravenost 91%, silová p. 79%, rychlostní p. 70%, rychlostně-silová p. 80%, vytrvalost 79%, ohebnost 69%, koordinace 100%
 • technicky 72 – 84%
 • takticky 72%
 • psychicky 80%
 • intelektuálně 90%
Trenér družstva ohodnotil vyšetřeného reprezentanta s objektivitou 55%. Jeho místo ve družstvu určil nesprávně, nesprávnost dosáhla 90%. Přitom míra sportovně-technického mistrovství vyšetřeného reprezentanta dosáhla vzhledem k nejlepším sportovcům světa hodnoty 83%, a adekvátnost jeho psychoemocionálních reakcí na složitou situaci mistrovství světa dosáhla hodnoty 71%. Světoví manažeři hodnotili reprezentanta na 81% z maximálně možného ohodnocení.
 
Výsledky vyšetření svědčí o tom, že neobjektivní hodnocení jednotlivých členů družstva trenérem vyvolalo u většiny reprezentantů vnitřní napětí a strach. Každý měl obavy, že může být neobjektivně hodnocen a že může být nesprávně určeno jeho místo v družstvu. Vzniklá emociální atmosféra družstvu neumožnila dosáhnout toho výsledku, na který bylo připraveno, což bylo potvrzeno 8. - 10. místem na mistrovství světa.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka