HOLOGRAFICKÁ INTEGRACE JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA JAKO INFORMAČNĚ-ENERGETICKÁ PODMÍNĚNOST JEHO FYLOGENETICKÉHO, ONTOGENETICKÉHO A DUCHOVNÍHO VÝVOJE
(ukrajinsky)

Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvovského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 4 v roce 2004.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 4Lvivský státní institut tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
 
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
 
Sborník materiálů IV. Meziregionální (II. Městské)vědecko-praktické konference (17. - 18. září 2004, město Slavuta)
 
   
Lviv 2004
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
ISBN 966-71119-02-05
  
 
А. Л. Васильчук
 
ГОЛОГРАФІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЇЇ ФІЛОГЕНЕТИЧНОГО, ОНТОГЕНЕТИЧНОГО
ТА ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ.
 
Розглядаються інформаційно-енергетичні та структурно-функціональні голографічні інтеграції, автономності і специфічності тонкоматеріальних тіл. Утворення тонкоматеріальними тілами разом з фізичним тілом біологічно-фізично-енергоінформаційно-космічно-земної голограми та біологічно-інформаційно-енергетичних голограм людини, а тонкоматеріальними тілами - автономних і різноваріантних інтегральних інформаційно-енергетичних голограм, душі, аури, біоплазматичного інформаційно-енергетичного поля людини та їх інтегральні, автономні, специфічні і взасмозалежні інформаційно-енергетичні вливи на філогенетичний, онтогенетичний і духовний розвиток людини.
 
Рассматриваются информационно-енергетические и структурно-функциональные голографические интеграции, автономности и специфичности тонкоматериальных тел. Образование тонкоматеріальными телами вместе с физическим телом биологическо-физическо-энергоинформационно-космическо-земной голограммы и биологическо-информационно-энергетических голограмм человека, а тонкоматериальными телами - автономных и разновариантных интегральных информационно-енергетических голограмм, души, ауры, биоплазматического информационно-енергетического поля человека и их интегральные, автономные, специфические и взаимозависимые информационно-енергетические влияния на филогенетическое, онтогенетическое и духовное развитие человека.
 
There have been described informational and energetical, and structural and functional holographic integrations, autonomies and specifities of thin-material bodies. Creation of biological-physical-energetical and informational-cosmic-earth hologram and biological-informational and energetical holograms of human by thin-material bodies together with physical body, and creation by thin-material bodies of autonomous and diverse integral informational and energetical holograms, soul, aura, bioplasmic informational and energetical field of human and their integral, autonomous, specific and mutually dependent informational and energetical influences on phylogenetic, ontogenetic and spiritual development of human.
 
Rozeznávají se informačně-energetické a strukturálně-funkční holografické integrace, autonomnosti a specifičnosti jemnohmotných těl. Vytvoření jemnohmotnými těly společně s fyzickým tělem biologicko-fyzicko-energoinformačně-kosmicko-pozemského hologramu a biologicko-informačně-energetických hologramů člověka, a jemnohmotnými těly - autonomních a různovariantních integrálních informačně-energetických hologramů, duše, aury, bioplazmaticko-informačně-energetického pole člověka a jejich integrální, autonomní, specifické a vzájemně závislé informačně-energetické vlivy na fylogenetický, ontogenetický a duchovní vývoj člověka.

Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf151 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka